داوران

#

نام

نام خانوادگی

 

پست الکترونیکی

1

علی نقی

امیری

استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

anamiri@ut.ac.ir

2

دکتر جبار

باباشاهی

استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

j.babashahi@gmail.com

3

عبدله

توکلی

گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

atavakkoli@rihu.ac.ir

4

خانم

جامی پور

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه حضرت معصومه

monajamipour@gmail.com

5

دکتر

جعفری

دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه تهران

sm.jafari@ut.ac.ir

6

غلامرضا

جندقی

استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

jandaghi@ut.ac.ir

7

علی

حمیدی زاده

استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

hamidizadeh@ut.ac.ir

8

دکتر

خنیفر

استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

khanifar@ut.ac.ir

9

دکتر

رحمتی

استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه تهران

mhrahmati@ut.ac.ir

10

دکتر

رحمت اللهی

دانشیار دانشکده حقوق،پردیس فارابی دانشگاه تهران

hrahmat@ut.ac.ir

11

حسن

زارعی متین

استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

matin@ut.ac.ir

12

حمیدرضا

یزدانی

استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

hryazdani@ut.ac.ir

13

مرتضی

سلطانی

استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

mortezasoltanee@ut.ac.ir

14

سمیرا

فاخری

دکتری مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

sfakherik@ut.ac.ir

15

احمد رضا

قاسمی

استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

ghasemiahmad@ut.ac.ir

16

آصف

کریمی

استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

asef.karimi@ut.ac.ir

17

دکتر جعفر

محرمی

 

arashmoharami@gmail.com

18

بهزاد

محمدیان

استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

b.mohammadian@ut.ac.ir

19

حبیب

محمدنژاد

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

chavooshi313@yahoo.com

20

محمد حسن

ملکی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی  دانشگاه قم

mh.maleki@qom.ac.ir