اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 285
تعداد پذیرش 30
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 185

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 11 %