اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب محمدنژاد

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

chavooshi313yahoo.com

سردبیر

دکتر حسن زارعی متین

استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

matinut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید ایراهیم ابراهیمی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

drebrahimimajlis.ir

دکتر علی اصغر پور عزت

استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

pourezzatut.ac.ir

دکتر غلامرضا جندقی

استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

jandaghiut.ac.ir

دکتر حسن زارعی متین

استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

matinut.ac.ir

دکتر حسن سعیدی

دانشیار گروه الهیات دانشگاه شهید بهشتی

h-saeidisbu.ac.ir

دکتر سید رضا سیدجوادین

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

rjavadinut.ac.ir

دکتر غلامرضا طالقانی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران

gtalghaniut.ac.ir

دکتر ابراهیم کلانتری

دانشیار گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

drkalantari1yahoo.com