اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی با توجه به اهداف اساسی خود یعنی تولید دانش مبتنی بر آموزه‌های اسلام، اهداف ذیل را دنبال می‌کند:

 

1. مطالعه و تحقیق در نظام مدیریتی دانشگاهها و مراکز علمی و ارائۀ راهکارهای تقویت ارزشهای اسلامی و انقلابی در محیط دانشگاهی؛

2. تبیین مفاهیم و اصول مدیریت در اسلام و نقش دانشگاه اسلامی به منظور اصلاح نظام مدیریتی و بهبود کارامدی آنها؛

3. تبیین راهکارهای تولید و نشر دانش مدیریت بر اساس آموزه های اسلام و نقش دانشگاه اسلامی در راستای توسعۀ آن؛

4. آسیب‌شناسی محیط‌های دانشگاهی از جهات مختلف و ارائۀ راهکارهای تقویت ارزشهای اسلامی در این محیط و توسعۀ مدیریت اسلامی در دانشگاه؛

5. تبیین و تقویت معنویت و هوش معنوی در محیط دانشگاه و در بین دانشجویان مبتنی بر آموزه‌های اسلامی؛

6. بررسی نقشۀ جامع علمی کشور و بیان نقاط قوّت و ضعف و ارائۀ راهکارها و پیشنهاد مبتنی بر تحقیقات علمی در جهت اصلاح آن؛

7. تعریف شاخصهای نظارت و ارزیابی نظام علمی کشور در عرصه‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی و بسیج منابع انسانی و حفظ و توسعۀ دانش‌ورزان در جامعۀ اسلامی؛

8. تبیین مفهوم شایستگی مدیران مبتنی بر آموزه‌های اسلام و ارائۀ راهکارها به منظور توسعۀ آن در سازمانهای اجرایی کشور و افزایش کارامدی مدیران در جامعه اسلامی؛

9. بررسی نیازهای جامعه و تحوّلات در عرصۀ علوم و ارائۀ راهکارها به منظور اصلاح نظام برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی بر اساس مبانی اسلامی؛

10. بررسی نظامهای آموزشی، پژوهشی و تربیتی در مراکز مربوط و ارائۀ راهکار به منظور توسعۀ همه‌جانبه و نظام‌دار آنها؛

11. ارائۀ راهکارهای تقویت روحیۀ تحقیق و تتبّع، تفکّر منتقدانه و ارائۀ الگوهای جدید به منظور تحوّل و اصلاح روشهای تدریس و پژوهش؛

12. تبیین و تعریف رابطۀ بین استاد و دانشجو، ویژگی‌ها و الگوهای مطلوب رفتاری در محیط دانشگاهی بر اساس آموزه‌های اسلام.

 

چشم انداز مجله

1-نمایه سازی مجله در پایگاه های معتبر بین المللی

2-ارتقاء جایگاه پژوهش در  امر  مدیریت اسلامی

3-بسط نظریه پردازی در علوم انسانی و مدیریت با تاکید بر اندیشه های اسلامی

این فصلنامه از پیشنهادها و انتقادهای صاحب‌نظران و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی صمیمانه استقبال می‌کند و امیدوار است در جهت تحقق اهداف متعالی آن، خدمتگزاران خود را یاری کنید.