درباره نشریه

فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی طبق نامه 3/195765 مورخ 1391/10/06 "کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور"، در جلسه 1391/09/22 به دریافت درجه "علمی-پژوهشی" نایل شده است.