دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1397 
1. ارائه چارچوب سطح بندی شده عوامل موثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوری دانشگاه های ج.ا.ایران

صفحه 215-234

تسلیمی محمد سعید؛ خلیل نوروزی؛ وحید تارویردی زاده؛ محمدعلی صادقی کیا


10. شناسایی مؤلفه های شناختی سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(ره)

صفحه 377-392

عباس زمانی؛ اکبر رستمی خوراسگانی؛ سید‌هاشم گلستانی؛ آذر قلی زاده