دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-327 
2. تحلیل نقش معنویت در محیط کار در رشد رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه

صفحه 177-192

حبیب ابراهیم پور؛ طاهر روشندل اربطانی؛ الناز سخندان


3. طراحی مدل دانشگاه پایدار، مبتنی بر مطالعات صورت گرفته در ایران

صفحه 193-216

سبد ابراهیم راد؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی؛ مهدی معینی کیا


8. بررسی عوامل فراسازمانی مؤثر بر مدیریت پژوهش و فنّاوری در ایران

صفحه 297-311

محمدصادق تراب زاده؛ سید علیرضا سجادیه؛ سعید حجازی فر