دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 292-477 
3. محیط پژوهش‌آموزی، کیفیت تعامل استاد ـ دانشجو و خودکارامدی پژوهش: ارائۀ یک الگو

صفحه 339-358

حسن رضا زین آبادی؛ رقیه مرادی برزل آباد؛ علی یاسینی؛ محمد تابان


8. بررسی پیشایندها و پیامدهای اخلاق کار اسلامی

صفحه 443-460

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ زهرا حیدری زاده؛ محمد حسنی