دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 188-400 
1. بررسی تأثیر ابعاد رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

صفحه 187-210

غلامرضا طالقانی؛ کاوه فیضی؛ صابر علیزاده؛ فرهاد شریعتی؛ علی غفاری


2. کاوش فرایند بهروزی ذهنی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان قم با استفاده از نظریۀ داده ‌بنیاد

صفحه 211-244

حسن زارعی متین؛ فاطمه طاهری؛ حسن دانائی فر؛ حسین اخوان علوی


4. ارائه الگوی تعالی سازمانی متناسب با دانشگاه اسلامی بر اساس قرآن کریم و نهج‌البلاغه

صفحه 273-296

احمد عربشاهی کریزی؛ محمد موسوی؛ امیرحسین امیرخانی؛ سید صمصام‌الدین قوامی


8. تحلیلی بر عوامل مهاجرت بین‌شهری و بازشناسی راهکارهای جذب نخبگان

صفحه 377-399

هادی سلامی؛ امیر اعظمی؛ حمیدرضا یزدانی