دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-152 
1. تدوین شاخص‌های کرامت انسانی در سازمان ( با تأکید بر نگرش اسلامی)

صفحه 3-20

حسین افخمی روحانی؛ علی شیرازی؛ سعید مرتضوی؛ عبدالحمید واسطی؛ میثم لطیفی؛ جهانگیر مسعودی


2. تأثیر باورهای توحیدی بر چشم‌انداز سازمان

صفحه 21-40

محمدسعید تسلیمی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ محمدحسین نقوی


5. طراحی الگوی جامع رهبری اثربخش سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

صفحه 95-114

سید علی‌اکبر افجه‌ای؛ عبدالحسین خسروپناه؛ عباداله بانشی


6. بررسی رابطۀ بین سرمایۀ فکری و خلاقیت در دانشگاه اسلامی

صفحه 115-128

محمد تابان؛ علیرضا خیری؛ حسن رحیمی پردنجانی؛ فریده صیدی