دوره و شماره: دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1400، صفحه 262-519 
12. طراحی الگوی شجاعت مدیریتی در سازمانهای دولتی

صفحه 467-484

10.22034/miu.2022.1164

اکبر حسن‌پور؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری‌نیا؛ فاطمه سهرابی