دوره و شماره: دوره 10، شماره 21 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-261 
4. طراحی شبکۀ مضامین تصمیم‌گیری در مدیریت جهادی مبتنی بر تجربۀ دفاع مقدس

صفحه 59-78

10.22034/miu.2021.1099

محسن رضائی میر قائد؛ سید علی اکبر افجه ء؛ حامد دهقانان؛ حسین اصلی پور؛ میثم دهقان توران پشتی


7. طراحی الگوی عوامل بنیادین (ژنوم) شکل‌دهندۀ اخلاق کار در بخش دولتی ایران

صفحه 123-140

10.22034/miu.2021.1102

صدیقه بحیرایی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی


11. پدیدارشناسی رهبری فرهنگی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

صفحه 205-224

10.22034/miu.2021.1106

محمد حسین امیدخدا؛ وجه الله قربانی زاده؛ داود حسین پور؛ حبیب رودساز