دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 215-422 
3. فهم فرایند تصمیم‌گیری اخلاقی در سازمانهای مردم‌نهاد آموزشی

صفحه 257-274

10.22034/miu.2021.982

وحید قنبری؛ میثم لطیفی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ علی اصغری صارم


4. طراحی چارچوب ارزیابی نوآوری اجتماعی در دانشگاهها

صفحه 275-294

10.22034/miu.2021.983

علی‌اصغر سعدآبادی؛ سعید رمضانی؛ تورج کریمی؛ آصف کریمی


7. تعیین میزان تنوع مأموریتها در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 333-348

10.22034/miu.2021.986

سینا قائدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ غلامرضا گرایی‌نژاد