دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 710-555 
3. طراحی و تبیین الگوی سازمانی متعالی براساس نهج‌البلاغه (مطالعة موردی: موسسات آموزش عالی شهر مشهد)

صفحه 597-618

محمد موسوی؛ امیرحسین امیرخانی؛ آیت الله سید صمصام الدین قوامی؛ احمد عربشاهی کریزی


8. ابزارهای سیاستگذاری کیفیت آموزش عالی در جهان و ایران

صفحه 687-709

علی اصغر شیره‌پز آرانی؛ حسن شریفی بیدگلی