دوره و شماره: دوره 8، شماره 18 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 219-439 
2. تدوین و تبیین مدل بلوغ سرمایۀ فکری در دانشگاههای ایرانی

صفحه 227-260

داود سلمانی؛ علی پیران نژاد؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد علی ماندگاری


4. تبیین نقش آگاهی در رابطۀ رهبر و پیرو بر اساس قرآن

صفحه 275-294

علی اصغر پورعزت؛ زهرا ستاری؛ صفی اله صفایی؛ مریم موسیوند


9. طراحی و تدوین الگوی جامع دانشگاه کارآفرین با رویکرد فرا ترکیب

صفحه 369-386

سمانه محمدپور؛ حبیب الله سالارزهی؛ زهرا وظیفه؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان


12. بازشناسی مفهوم خودکارامدی منابع انسانی از منظر نهج‌البلاغه

صفحه 421-439

محمدرضا بهبودی؛ عباداله بانشی؛ محمد نبی زاده