بررسی تأثیر آموزشهای الکترونیکی بر توانمندسازی استادان معارف اسلامی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ،ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی، گرایش رهبری در آموزش عالی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

چکیده

هدف: هدف از مطالعة حاضر، بررسی تأثیر دوره‌های آموزش الکترونیکی بر توانمندسازی استادان معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود. روش: روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش، کلیة استادان معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 83 نفر است که به روش سرشماری مشارکت شده بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامة توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر و میشرا و پرسشنامة محقق‌ساخته اهمیت تدریس و مزایای آموزش الکترونیکی بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری، با روش کمترین مربعات جزیی اسمارت پی.ال.اس۳ انجام شد. یافته‌ها: تحلیل ساختاری آموزش الکترونیکی بر توانمندسازی استادان معارف و ابعاد آن، تأثیر مثبت و معناداری دارد(001/0>p). نتیجه‌گیری: افزایش آموزش الکترونیکی، منجر به افزایش توانمندسازی استادان می‌شود. بنابر این، توجه به آموزش الکترونیکی حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


-      آراستی، زهرا؛ افروز سفیدگر و رضا زعفریان(1394). «تبیین نقش مؤلفه‌های فردی، محیطی و سیستمی در موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی دانشگاه تهران». توسعة کارآفرینی، ش 8(1): ۷۹-61.
-      شاهسونی، خدیجه؛ مهران فرج الهی و ناهید ظریف صنایعی(1393). «ویژگی های استاد موفق از دید دانشجویان دانشگاه های ارائه دهنده آموزش مجازی در شهر شیراز». فصلنامه پزشکی به زبان انگلیسی، ش (1)17: 52-60.
-      اسماعیلی، هادی؛ شاهپور رحمانی، احمد کاظمی، مصطفی علی‌احمدی(1395). «ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان». پژوهشهای مدیریت عمومی، ش 9(34): 221-241.
-      اسمعیل‌نیا مژگان؛ حسینعلی کوهستانی، علی معقول و حسن نودهی(1396). «ارائة مدل تعالی آموزشهای مجازی در دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعة منابع انسانی(مطالعه کیفی)». آموزش و توسعة منابع انسانی، ش 4(15): 83-108.
-      داوری، علی و آرش رضازاده(۱۳۹۳). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: جهاد دانشگاهی.
-      قائدعلی، حمیدرضا و محمدحسین مشرف جوادی(139۴). «فرهنگ سازمانی حاصل از مدیریت جهادی(مطالعة موردی جهاد سازندگی در دفاع مقدس)». مهندسی فرهنگی، ش 8(79): 62-78.
-      قائم‌مقامی تبریزی، احمد؛ امین‌رضا کمالیان، حبیب‌الله رودساز و مقصود امیری(1397). «عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آموزشهای مجازی دانشگاهی در ایران». پژوهشهای مدیریت عمومی، ش 11(42).
-      کاکایی، فهیمه و رضوان حکیم‌زاده(1395). «ارزیابی کیفیت برنامة آموزش الکترونیکی دورة کارشناسی ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات دانشگاه شیراز». فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، ش 6(3)، پیاپی 23: ۱۱۰-85.
-      کمرون، کیم و دیوید وتن(1383). تواناسازی کارکنان و تفویض اختیار. ترجمة بدرالدین اورعی یزدانی. تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
-      محسنین، شهریار و محمدرحیم اسفیدانی(۱۳۹۳). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS. تهران: کتاب مهربان.
-     منتظر، غلامعلی و سید علی موسوی(1392). «طراحی مدل ارزیابی آمادگی مهارتآموزی الکترونیکی در ایران». فنّاوری آموزش، ش 7(3): 175-187.
-       Arasti, Zahra; Afrooz Sefidgar & Reza Zafarian (2015). "Explaining the Role of Individual, Environmental and Systemic Components in the Success of e-Entrepreneurship E-Learning at the University of Tehran". Journal of Entrepreneurship Development, 8(1): 61-79.
-       Avidov-Ungar, O. (2018). "Empowerment among Teachers in Leadership Positions Involving ICT Implementation in Schools". Leadership and Policy in Schools, 17(1): 138-163.
-       Cameron, Kim & David Wetten (2004). Empowering Employees and Delegating Authority. Translators: Badraldin Oraei Yazdani. Tehran: Management Research and Training Institute Publications.
-           Cheng, Y.M. (2013). "Exploring the Roles of Interaction and Flow in Explaining Nurses' E-Learning Acceptance". Nurse Education Today, 33(1): 73-80.
-        Conger, J.A. & R.N. Kanungo (1988). "The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice". Academy of Management Review, 13(3): 471-482.
-       Davari, Ali & Arash Rezazadeh (2014). Structural Equation Modeling with PLS Software. Tehran: Jihad Daneshgahi Publishing Organization.
-       Fornell, C. & D.F. Larcker (1981). "Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error". Journal of Marketing Research, 18(1): 39-50.
-       Ghaem Maghami Tabrizi, Ahmad; Amin Reza Kamalian, Habibollah Rudsaz & Maghsoud Amiri (2018). "Background Factors Affecting Virtual University Education in Iran". Public Management Research, 11 (42).
-       Healey, M. (2008). What Is Branding. Switzerland: RotoVision Book. Mies, Switzerland: RotoVision.
-       Ismail Nia, Mojgan; Hossein Ali Kohestani, Ali Maghoul & Hassan Nodehi (2017). "Presenting a Model of Excellence in Virtual Education at Farhangian University in order to Develop Human Resources (Qualitative Study)". Human Resource Education and Development, 4(15): 83-108.
-       Ismaili, Hadi; Shahpour Rahmani, Ahmad Kazemi & Mostafa Ali Ahmadi (2016). "Evaluation of e-learning situation of Sistan and Baluchestan Virtual Education Unit". Public Management Research, 9(34): 221-241.
-       Jiang, Y.; P. Li, J. Wang & H. Li (2019). "Relationships between Kindergarten Teachers’ Empowerment, Job Satisfaction, and Organizational Climate: A Chinese Model". Journal of Research in Childhood Education, 33(2): 257-270.
-       Kakai, Fahimeh & Rezvan Hakimzadeh (2016). "Evaluating the Quality of e-Learning Program for Master's Degree in Information Technology Engineering at Shiraz University". Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 6(3), Consecutive 23: 85-110.
-       Kline R. Nunnally, JC, Bernstein IH (1994). "Psychometric theory". J Psychoedu Ass1999;17:275-80.
-       Mohsenin, Shahriar & Mohammad Rahim Esfidani (2014). Structural Equations Based on the Partial Least Squares Approach Using Smart-PLS Software. Tehran: Kind Book.
-       Montazer, Gholam Ali & Seyed Ali Mousavi (1392). "Designing an E-Learning Readiness Assessment Model in Iran". Educational Technology, 7(3): 175-187.
-       Moss, E.; D. Rousseau, S. Parent, D. St-Laurent & J. Saintonge (1998). "Correlates of Attachment at School Age: Maternal Reported Stress, Mother-Child Interaction, and Behavior Problems". Child Development, 69(5): 1390-1405.
-       Mothibi, G. (2015). "A Meta-Analysis of the Relationship between E-Learning and Students' Academic Achievement in Higher Education". Journal of Education and Practice, 6(9): 6-9.
-       Moye, M.J.; A.B. Henkin & R.J. Egley (2005). "Teacher-Principal Relationships: Exploring Linkages between Empowerment and Interpersonal Trust". Journal of Educational Administration, 43(3): 260-277.
-       Parker, C.D. (2004). A Descriptive Dtudy to Identify Deterrents to Participation in Employer-Provided e-Learning. Doctoral Dissertation. Capella University.
-        Qaed Ali, Hamid Reza & Mohammad Hossein Musharraf Javadi (2015). "Organizational Culture Resulting from Jihadi Management (a Case Study of Constructive Jihad in Sacred Defense)". Cultural Engineering, 8(79): 62-78.
-           Quinn, R.E. & G.M. Spreitzer (1997). "The Road to Empowerment: Seven Questions Every Leader Should Consider". Organizational Dynamics, 26(2): 37-49.
-       shahsavani, khadijeh and others (2014). “Characteristic of successful professors from view point of students of E-learning universities at shiraz ". medicine quarterly in English , 17(1): 60-52.
-       Smyrnakis, E.; A.B. Haidich & P. Talimtzi (2016). "Combining Team-based Learning to E-Learning in Medical Education". Aristotle University Medical Journal, 43(3): 35-36.
-       Vinzi, V.E.; L. Trinchera & S. Amato (2010). "PLS Path Modeling: from Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement". Handbook of Partial Least Squares (P. 47-82). Springer, Berlin, Heidelberg.