طراحی چارچوب ارزیابی نوآوری اجتماعی در دانشگاهها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دانشگاه تهران / استادیار/ پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری / دانشگاه شهید بهشتی.

2 دکترای مدیریت سیستم / دانشکده مدیریت / پردیس فارابی دانشگاه تهران.

3 دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران ؛ استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران ؛ ایران ، قم

4 دکترای مدیریت، دانشگاه تهران / استادیار / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی دانشگاه تهران.

چکیده

هدف: با توجه به نقش بالای دانشگاهها و نوآوری اجتماعی در توسعة پایدار، هدف در پژوهش حاضر، ارائة چارچوبی برای ارزیابی نوآوری اجتماعی دانشگاهها بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است و با استفاده از روش فراترکیب به بررسی نظام‌مند مطالعات گذشته و تحلیل دستاوردهای خروجی پرداخته است. بر این اساس، با انتخاب 75 پژوهش از میان 1210 پژوهش فراخوانی شده، به احصای کدهای چارچوب پرداخته شد. یافته‌ها: چارچوب ارائه‌شده دارای شش مقوله، 18 مفهوم و 69 کد است که از بررسی ادبیات موضوعی و خبره‌سنجی توسط خبرگان به دست آمده و شاخص کاپای 596/0، کیفیت آن را تأیید کرده است. نتیجه‌گیری: چارچوب نهایی با داشتن ابعاد آموزش، سازمان، تحقیق، توسعه و نوآوری، ارتباط با زمینه، محیط زیست و بین‌الملل، به همراه مضامین و شاخصهای مرتبط، تمامی مأموریتهای دانشگاه و اهداف نوآوری اجتماعی در این حوزه را پوشش داده است. یکی از کارکردهای چارچوب ارائه‌شده، ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاهها بر اساس نوآوری اجتماعی است که می‌تواند نقش پررنگی در توسعة پایدار جامعه و دانشگاهها بازی کند.
 

کلیدواژه‌ها


-      برزگر، نادر؛ نادرقلی قورچیان و علی تقی‌پورظهیر(۱۳۹۸). «آسیب‌شناسی خلق ظرفیتهای نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران(مورد: دانشگاه آزاد اسلامی)». رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، ش 10(37): ۳۱۰-291.
-      سعدآبادی، علی‌اصغر؛ علی‌اصغر پورعزت، محمدامین قانعی راد، نیما مختارزاده و مهدی الیاسی(۱۳۹۵). «چرخة حیات نوآوری‌های اجتماعی». مدیریت توسعة فنّاوری، ش 4(3): 69-95.
-      شاهین، آرش و محمدعلی شفیعی(1395). «نوآوری باز در دانشگاه؛ مفاهیم، چالشها و توانمندساز‌ها». دومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری. شیراز.
-      مبینی دهکردی، علی و مهران کشتکار هرانکی(۱۳۹۵). «فراترکیب مدلهای نوآوری اجتماعی». برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، ش 7(26): 101-138.
-      مبینی دهکردی، علی و مهران کشتکار هرانکی(1396). نوآوری اجتماعی(مفاهیم، تعاریف و مدلها). تهران: دانشگاه تهران.
-       Adams, D. & M. Hess (2010). "Social Innovation and why it has Policy Significance. SAGE Publications Sage UK: London, England
-       Anheier, H.K.; G. Krlev, S. Preuss, G. Mildenberger, R. Bekkers, W. Mensink, ... A. Hernandez (2014). Social Innovation as Impact of the Third Sector.
-        Balaton, K.; J. Benedek, G. Kocziszky & M.V. Somosi (2016). "Generating and Measuring Regional Social Innovation". Theory, Methodology, Practice, 12(SI): 14.
-           Barzegar, N.; N. Ghorchian & A. Taghipur Zahir (2019). "Pathology of Innovation Capabilities creation in Iranian University Management (Case: Islamic Azad University)". Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(37): 291-310.
-       Bas, E. & M. Guillo (2015). "Participatory Foresight for Social Innovation. FLUX-3D Method (Forward Looking User Experience), a Tool for Evaluating Innovations". Technological Forecasting and Social Change, 101: 275-290.
-       Belayutham, S.; C.K.I. Che Ibrahim, A.R. Zulkifli & N. Ibrahim (2019). "A Dual-Functional Social Innovation Process Model for Low-Cost Houses through University-Enabled Initiative". Construction Innovation, 19(2): 126-148.
-        Bund, E. (2013). Blueprint of Social Innovation Metrics: Contributions to an Understanding of Opportunities and Challenges of Social Innovation Measurement.
-       Bund, E. (2015). "A Methodological Framework for Measuring Social Innovation". Historical Social Research, 40(3): 48-78.
-        Castro Spila, J. (2016). "Social Innovation Regimes: An Exploratory Framework to Measure Social Innovation". Retrieved from: Javier Castro Spila, L.Á.U.A. Social Innovation Regimes, An Exploratory Framework to Measure Social Innovation.
-       Castro Spila, J. (2018). "Social Innovation Excubator: Developing Transformational Work-Based Learning in the Relational University". Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 8(1): 94-107.
-       Castro Spila, Javier; C.P. Dhondt Steven, Anna Kaderabkova, Luna Alvaro & Saman Saeed Moghadam (2016). Social Innovation Evaluation Toolbox. Simpact.
-       Cetindamar, D. & B. Beyhan (2017). Social Innovation Assessment at the University Level.
-       Cetindamar, D. (2016). A New Role for Universities: Technology Transfer for Social Innovations. Paper Presented at the 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET).
-           Chen, J. (2014). "Measuring Social Innovation ES+ Methodology". European Barcamp.
-       Cipolla, C.M. d. O.S. Bibiana & R. Afonso (2017). "Design for Social Innovation between University and the Broader Society: A Mutual Learning Process". Mix Sustentável, 3(4): 109-118.
-       Dainienė R. & L. Dagiliene (2016). Measurement of Social Innovation at Organisation’s Level: Theoretical Issues. Economics and Business.
-       Dainienė, R. & L. Dagilienė (2015). "A TBL Approach Based Theoretical Framework for Measuring Social Innovations". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213: 275-280. At: doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.537.
-       Danijel, B. & B. Gojko (2015). "(Social) Innovation Impact - Review of Research". Simpact.
-       Ecker, B. (2015). "I3U Project Meeting & Technical Workshop". Retrieved from Economist. (2013). Old problems, New Solutions: Measuring the Capacity for Social Innovation across the World. In: London: Economist Intelligence Unit.
-       Florman, M.; R. Klingler-Vidra & M.J. Facada (2016). A Critical Evaluation of Social Impact Assessment Methodologies and a Call to Measure Economic and Social Impact Holistically through the External Rate of Return Platform.
-       Francesca, B. (2012). "Growing a Digital Social Innonation Ecosystem for Europe DSI Final Report". Retrieved from.
-       Frazão, N.; I.L. Carvalho & F. Carlos (2015). Social Innovation in Cidadania Ativa Programme Projects. Lisboa: Calouste Gulbenkian Foundation.
-       Fritsch, M. & V. Slavtchev (2007). "Universities and Innovation in Space". Industry and Innovation, 14(2): 201-218.
-       Goldenberg, M.; W. Kamoji, L. Orton & M. Williamson (2009). Social Innovation in Canada: An update: Citeseer.
-        Grimaldi, R.; M. Kenney, D.S. Siegel & M. Wright (2011). "30 Years after Bayh-Dole: Reassessing Academic Entrepreneurship". Research Policy, 40(8): 1045-1057.
-       Grzeszczyk, T.A. & D. Klimek (2018). "The Model of Social Innovation Project Evaluation". Paper presented at the Asia-Pacific Social Science and Modern Education Conference (SSME 2018).
-       Hubert, A. (2010). "Empowering People, Driving Change: Social Innovation in the European Union". Bureau of European Policy Advisors (BEPA). Available Online: http://ec. europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf.
-       Jensen, L.A. & M.N. Allen (1996). "Meta-Synthesis of Qualitative Findings". Qualitative Health Research, 6(4): 553-560.
-       Krlev, G.; E. Bund & G. Mildenberger (2014). "Measuring what Matters Indicators of Social Innovativeness on the National Level". Information Systems Management, 31(3): 200-224.
-       Lin, C.Y. & Jeffrey Y. Chen (2016). The Impact of Societal and Social Innovation. Ebook.
-       Majumdar, S.; Samapti Guha & Nadiya Marakkath (2015). Technology and Innovation for Social Change.
-       Martinez-Conesa, I.S.; Palacios A. Pedro & Mercedes Manzano (2017). Corporate Social Responsibility and its Effect on Innovation and Firm Performance: An Empirical Research in SMEs". Journal of Cleaner Production, 142: 2374-2383.
-           Matsushita, O.; A. Tsuda, M. Sakamoto, K. Fujii & S. Ota (2015). "Effects of Design Thinking on Transnational Collaborative Projects in Engineering". Paper Presented at the 2015 IEEE 7th International Conference on Engineering Education (ICEED).
-       McKelvey, M. & O. Zaring (2018). "Co-Delivery of Social Innovations: Exploring the University’s Role in Academic Engagement with Society". Industry and Innovation, 25(6): 594-611.
-       Michel, S. (2015). "Performance Monitoring Report of the European Union Programme or Employment and Social Innovation (EaSI)".
-       Milley, P. & B. Szijarto (2018). "The Evaluation of Social Innovation: A Review and Integration of the Current Empirical Knowledge base". Evaluation, 24(2): 237-258.
-       Milley, P.S.; B. Svensson, K. Cousins, J.B. (2018). "The Evaluation of Social Innovation: A Review and Integration of the Current Empirical Knowledge Base". Evaluation, 24(2), 237-258. At: doi: 10.1177/1356389018763242
-        Mobini Dehkordi, A. & M. Keshtkar Haranki (2016). "A Meta-Synthesis of Social Innovation Models". Social Development and Welfare Planning, 7(26): 101-138.
-       Mobini Dehkordi, A. & M. Keshtkar Haranki (2017). Social Innovation: Concepts, Definitions, Models. Tehran: University Tehran Press.
-           Mulgan, G. (2010). "Measuring Social Value". Stanford Soc Innov. Rev., 8(3): 38-43.
-       Mulgan, G.; S. Tucker, R. Ali & B. Sanders (2007). Social Innovation: What it is, why it Matters and how it Can be Accelerated.
-       Murray, R. & J. Caulier-Grice (2010). The Open Book of Social Innovation: National Endowment for Science. Technology and the Art London.
-       Neary Dave, B.U. & Jagger Carol (2015). "Innovage Social Innovations Promoting Active and Healthy Ageing". Young Foundation.
-       OECD (2010). OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship: SMEs, Entrepreneurship and Innovation. Paris.
-       Oeij, P. & K.O. Kraan (2010). Impact of Social Innovation on Organisational Performance and Sickness Absence.
-       Omonov, Z.K. & A.Y. Veretennikova (2016). "Quantitative Scaling of Social Innovations 1". Montenegrin Journal of Economics, 12(4): 77.
-           Paleari, S.; D. Donina & M. Meoli (2015). "The Role of the University in Twenty-First Century European Society". The Journal of Technology Transfer, 40(3): 369-379.
-       Phills, J.A. (2008). "Rediscovering Social Innovation". Stanford Social Innovation Review, 6(4): 34-43.
-       Pol, E. & S. Ville (2009). "Social Innovation: Buzz Word or Enduring Term?” The Journal of Socio-Economics, 38(6): 878-885.
-       Preskill, H. & T. Beer (2012). Evaluating Social Innovation. In: Washington DC: Center for Evaluation Innovation.
-       Reeder, N.; C. O’Sullivan, S. Tucker, P. Ramsden & G. Mulgan (2012). "Strengthening Social Innovation in Europe: Journey to Effective Assessment and Metrics". Enterprise and Industry, European Commission.
-       REF, R.E.F (2014). Assessment Framework and Guidance on Submissions. Higher Education Funding Council for England.
-       Rehfeld, D. & J. Terstriep (2017). "A Theoretical Framework for the Economic Underpinnings of Social Innovation". Retrieved from.
-       Rivers, B. Alden; A. Armellini, R. Maxwell, S. Allen & C. Durkin (2015). "Social Innovation Education: Towards a Framework for Learning Design". Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 5(4): 383-400.
-       Sadabdi, A.A; A.A. Poorezat, M.A. Ghanei Rad, N. Mokhtarzadeh & M. Elyasi (2016). "The Life Cycle of Social Innovations". Journal of Technology Developement Management, 4(3): 69-95.
-       Schmitz, B.; T.E.S.I. Research, G. Krlev, G. Mildenberger, E. Bund & D. Hubrich (2013). Paving the Way to Measurement: A Blueprint for Social Innovation Metrics. A Short Guide to the Research for Policy Makers: TEPSIE.
-       Science Communication Unit, U.o.t. W.o. E.B. (2014). "Science for Environment Policy In-depth Report: Social Innovation and the Environment". In: University of the West of England Bristol.
-       Shahin, A. & M.A. Shafiei (2016). "Open Innovation at the University; Concepts, Challenges and Enablers". Second International Conference on Entrepreneurship, Creativity and Innovation. Iran: Shiraz.
-           Smith, H.L. (2007). "Universities, Innovation, and Territorial Development: a Review of the Evidence". Environment and Planning C: Government and Policy, 25(1): 98-114.
-       Tong, A.; P. Sainsbury & J. Craig (2007). "Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ): A 32-Item Checklist for Interviews and Focus Groups". International Journal for Quality in Health Care, 19(6): 349-357.
-       Unceta, A.; J. Castro-Spila & J. García Fronti (2016). "Social Innovation Indicators". Innovation: The European Journal of Social Science Research, 29(2): 192-204.
-       Van Rensburg, N.J.; J. Meyer & H. Nel (2016). "Social Innovation, Research and Community Engagement: Managing Interdisciplinary Projects for Societal Change". Paper Presented at the 2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).
-       Vasin, S.M.; L.A. Gamidullaeva & T.K. Rostovskaya (2017). "The Challenge of Social Innovation: Approaches and Key Mechanisms of Development". European Research Studies, 20(2): 25.
-       Villate Txema, U.A. (2013). "A Regional Index to Measure Social Innovation". Retrieved from.
-       Yildirim, N. & H. Ansal (2017). First Domino Tile in the Social Innovation Process: Idea Creation of University Students.
-       Cipolla, C. M. d. O. S., Bibiana, & Afonso, R. (2017). Design for social innovation between university and the broader society: a mutual learning process. Mix Sustentável, 3(4), 109-118.
-       Dehkordi, A. M., & Haranki, M. K. (2015). Social Innovation: An Exploration of Conceptualization Based on Content Analysis of Definitions. Innovation Management Journal, 4(2), 115-134.
-       Lee, H., Ghobadian, A., O’Regan, N., & James, P. (2015). Social innovation and social entrepreneurship: A systematic review. Group & Organization Management, 40(3), 428-461.
-       Reeder, N., O’Sullivan, C., Tucker, S., Ramsden, P., & Mulgan, G. (2012). Strengthening social innovation in Europe: journey to effective assessment and metrics: Enterprise and Industry, European Commission.
-       Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, 30(1), 99-111.
-       Schmitz, B., Research, T. E. S. I., Krlev, G., Mildenberger, G., Bund, E., & Hubrich, D. (2013). Paving the Way to Measurement: A Blueprint for Social Innovation Metrics; a Short Guide to the Research for Policy Makers: TEPSIE.
-       van Beers, C. (2015). Overview of Existing Innovation Indicators-CrESSI Working Papers.

-       Barzegar, nader and others (2020). “Pathology of Innovation Capabilities creation in Iranian University Management (Case: Islamic Azad University) ". Journal of new approaches in educational administration: N:10(37): 291-310.

-       Mobini dehkordi ,  ali and keshtkar haranaki, mehran (2016). "Meta-Synthetizing of social innovations models “. Social development and welfare planning: N: 7(26): 101-138
-       Mobini dehkordi ,  ali and keshtkar haranaki, mehran (2017). “Social innovations (concepts, definitions and models) “. Tehran: Tehran University
-       Sadabadi ,  aliasghar and others (2016). "Life circle of social innovations “. Technology development Management: N: 4(3): 95-69
-       Shahin, , arash ; shafiee , Mohammad ail (2016). "Open innovation in universities; definitions, challenges and Empowerments   ". Second international conference on Entrepreneurship, creation and innovation; Shiraz