طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاههای سازمانی (مورد مطالعه: یک دانشگاه وابسته به سازمان نظامی)

نویسندگان

1 دکترای مدیریت سیستم‌ از دانشگاه جامع امام حسین(ع)، استادیار گروه مدیریت سرمایة انسانی، دانشکدۀ مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع). تهران، ایران.

2 دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه لرستان، استادیار گروه مدیریت سرمایة انسانی، دانشکدۀ مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع). تهران، ایران

3 دکترای مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه از پردیس فارابی دانشگاه تهران، استادیار گروه مدیریت سرمایة انسانی، دانشکدۀ مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع). تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدل شایستگی مدیران دانشگاهی با تمرکز بر دانشگاه‌ بود. ویژگی منحصر به فرد این تحقیق، تمرکز بر دانشگاههای سازمانی، به ویژه دانشگاههای سازمانی وابسته به سازمان نظامی بود. روش: برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا ادبیات موجود، شامل مدلهای شایستگی مدیران در سازمانهای مشابه و همچنین اسناد بالادستی سازمان مطالعه شد. سپس با بهره‌گیری از این مطالعات و تنظیم پروتکل مصاحبه، با 11 نفر از خبرگان سازمان، مصاحبة عمیق صورت گرفت و با روش تحلیل مضمون، کدگذاری شد. یافته‌ها: پس از برگزاری و پیاده‌سازی متون مصاحبه و تجزیه و تحلیل آنها، 186 کد اولیه با عنوان مضامین پایه استخراج شد. در مرحلة بعد با دسته‌بندی کدهای اولیه، 43 مضمون سازمان‌دهنده به دست آمد و در نهایت، با طبقه‌بندی محتوایی این مضامین، 9 مضمون فراگیر(شایستگی نهایی) حاصل شد. نتیجه‌گیری: نتیجة نهایی پژوهش، استخراج مدل شایستگی مدیران دانشگاههای سازمانی بود که عبارتند از: مهارت تخصصی، تفکر راهبردی، نوآوری و حل مسئله، مربی‌گری، مهارت سازمانی، مهارت ارتباطی، اخلاق حرفه‌ای، مدیریت عملکرد و شایستگی‌های ارزشی.

کلیدواژه‌ها


-      ابوالعلایی، بهزاد و عباس غفاری(1385). «سرمایة انسانی: مزیت رقابتی سازمانها در عرصة جهانی‌سازی». گزیده مقالات سی و هفتمین کنفرانس جهانی منابع انسانی. تهران: آهار.
-      ادیب ‌‌حاج‌باقری، محسن؛ سرور پرویزی و مهوش صلصالی(1389). روشهای تحقیق کیفی. تهران: بشری.
-      بردبار، غلامرضا و فاطمه شاکری(1390). «تحلیلی بر شایسته‌گزینی مدیران گروه‌های آموزشی یزد». مدیریت تولید و عملیات، دورة دوم، ش 2: ۱۱۹-101.
-      پورکریمی، جواد؛ محمد فرزانه، مهدی عزیزی و الهام کردی(1395). «ارائه الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران». نامه آموزش عالی، ش 9(34): 149-170.
-      خورشیدی، عباس و داود فرخی(1391). «مؤلفه‌های سازندة شایستگی مهارت‌آموختگان». مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، سال اول، ش ۲: ۱۶۲-131.
-      دانایی‌فرد، حسن و زینب مظفری(1387). «ارتقای روایی و پایایی در پژوهشهای کیفی مدیریتی». پژوهشهای مدیریت، سال اول، ش ۱: ۱۶۲-131.
-      دهخدا، علی‌اکبر(1325). لغت‌نامه دهخدا. تهران: انتشارات مجلس.
-      رضایت، غلامحسین(1390). طراحی الگوی شایستگی‌های رؤسای دانشگاههای دولتی ایران. رسالة دکتری در رشتة مدیریت آموزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
-      زاهدی، شمس‌السادات و ابراهیم شیخ(1389). «الگوی قابلیتهای راهبردی مدیران میانی دولتی». مطالعات مدیریت راهبردی، دورۀ اول، ش 1: ۱۳۹-95.
-      کاظمی، بابک(1380). مدیریت امور کارکنان. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-      کرمی، مرتضی و مسلم صالحی(1388). توسعة مدیریت مبتنی بر شایستگی، رویکردی نوین در آموزش و توسعة مدیران. تهران: آییژ.
-      مطلبی اصل، صمد(1386). «مدیریت شایستگی». تدبیر، ش 187: ۲۳-19.
-      معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(1381). آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت. تهران: معاونت امور مدیریت و منابع انسانی.
-      نقی‌زاده، یحیی(1394). طراحی الگوی راهبردی تربیت و آموزش مدیران عالی پدافند غیر عامل در سطح ملی. رسالة دکتری. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
-      نوه‌‌ابراهیم، عبدالرحیم و وجیهه کریمی(1385). «بررسی رابطة مهارتهای سه‌گانة مدیران گروههای آموزش با کیفیت آموزش». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دورة دوازدهم، ش 1: ۶۱-۷۸.
-       Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager. New York: Wiley.
-       Cochran, G.  (2009). Developinga  Competency  Model  for  a 21th  century  Extension Organization, Ohio State University, a doctor of dissertation.
-       Couto, J.G.; S. McFadden, P. McClure, P. Bezzina & C. Hughes (2019). "Competencies of Therapeutic Radiographers Working in the Linear Accelerator Across Europe: A Systematic Search of the Literature and Thematic Analysis". Radiography (in Elsevier), Vol. 26, Issue 1, February: 82-91.
-       Du Plessis, T. & A. Van Niekerk (2017). "Factors Influencing Managers’ Attitudes towards Performance Appraisal". SA Journal of Human Resource Management, Vol. 15.
-       Garman, Andrew N.; Melanie P. Standish & Dae Hyun Kim (2018). "Enhancing Efficiency, Reliability, and Rigor in Competency Model Analysis Using Natural Language Processing". The Journal of Competency-Based Education, Vol. 3, Issue 3.
-        Kansal, Jimmy & Sandeep Singhal (2018). "Development of a Competency Model for Enhancing the Organisational Effectiveness in a Knowledge-Based Organisation". Int. J. Indian Culture and Business Management, 16(3): 287-301.
-       Levenson, Alec R.; Wim A. Vander Stede & Susan G. Cohen (2006). "Measuring the Relationship Between Managerial Competencies and Performance". Journal of Management, Vol. 32, Issue 3: 360-380.
-       McCleland, David C. (1973). "Testing for Competence Rather than for Intelligence". American Psychologist, January 4: 1-14.
-        Morse, Janice M.; Michael Barrett, Maria Mayan, Karin Olson & Jude Spiers (2002). "Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in Qualitative Research". International Journal of Qualitative Methods, June 1: 13-22.
-       Reining, Nine; Simone Kauffeld & Christoph Herrmann (2019). "Students’ Interactions: Using Video Data as a Mean to Identify Competences Addressed in Learning Factories". 9th Conference on Learning Factories. Braunschweig, Germany, Procedia Manufacturing, 31: 1-7.
-       Rita, Luísa & Chrysi Rapanta (2020). "Towards (Re-)Defining Historical Reasoning Competence: A Review of Theoretical and Empirical Research". Educational Research Review, Vol. 31, November, 100336.
-       Schoonover, S.C. (2002). "Implementing Competencies: A Best Practices Approach". Retrieved May, 7, 2010.
-       Sienkiewicz, L. Anna Jawor-Joniewicz, Barbara Sajkiewicz (2014). Competency-based Human Resources Management: The Lifelong Learning Perspective. Warszawa: Educational Research Institute.
-       Abolalaei, Behzad & Abbas Ghaffari (2006). "Human Capital: The Competitive Advantage of Organizations in Globalization". Excerpts from the 37th World Conference on Human Resources. Tehran: Aahar Publications.
-       Adib, Mohsen & Soroor Parvizi & Mahvash Salsali (2010). Qualitative Research Methodology. Boshra Publications.
-       Bordbar, Gholamreza & Fateme Shakeri (2011). "An Analytic Study on Competency Based Selection and Appointment of the Head of Departments in Yazd University". Production and operation Management, Vol 2, Issue 2.
-       Danayifard, Hasan & Zeynab Mozafari (2008). "Promoting Qualitative". Research Public Management Researches, Vol 1, Issue 1.
-       Dehkhoda, Ali Akbar (1946). Dehkhoda Dictionary. Tehran: Majles Publications.
-       Karami, M. & M. Salehi (2009). Competency Based Management Development. Tehran: Aayeezh Publications.
-       Kazemi, Babak (2001) Employee Affairs Management. Public Managemnet Center Publications.
-       Khorshidi, Abbas & Davood Farrokhi (2012). "Components of Learners' Competency Scientific". Journal Management System, Vol. 1, Issue 2.
-       Management and Human Resource Deputy Publications (2002). Training and Improvement of Government Manpower.
-       Motalebi Asl, Samad (2007). "Competency Managemnt". Tadbir Journal, Issue 187. 19-23.
-       Naghizade, Yahya (2015). Designing a Strategic Model for Training and Educating Senior Passive Defense Managers at the National Level. Ph.D. Thesis. National Defence University.
-       Nave Ibrahim, Abdorahim & Vajihe Karimi (2006). "A Study of Relationship Between Triple Skills of Department Chairs and Improvement of Educational Quality". Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, Vol 12, Issue 1: 61-78.
-       Pourkarimi, Javad; Mohamad Farzane, Mahdi Azizi & Elahe Kordi (2016). "Designing a Professional Competencies Model for Educational Departments’ Heads in University of Tehran". Higher Education Letter, Vol 9, Issue 34.
-       Rezayat, Gholamhosein (2011). Developing a Competency Model for Presidents of Iranian Public Universities. Ph.D. Thesis. Tehran: Shahid Behesty University.
-       Zahedi, Shamsosadat & Ebrahim Sheykh (2010). "Strategic Competency Pattern of State Middle Managers in Economics and Industry Sectort". Strategic Managemnt Studies, Vol. 1, Issue 1.