تدوین شاخص‌های کرامت انسانی در سازمان ( با تأکید بر نگرش اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه‌ فردوسی ‌مشهد

3 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد حوزه علمیه؛ معاون تحقیقات مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

5 استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع).

6 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: کشف نگرش‌ها، احساسات، باورها، تجربه‌ها و واکنش صاحب‌نظران و منتخبین علوم اسلامی در موضوع کرامت انسانی در سازمان. روش: تحلیل محتوای کیفی از طریق گروههای کانونی با هفت گروه سه تا چهار نفره در سه نوبت و کد‌گذاری گزاره‌های کلامی و تبیین مفاهیم و مقوله‌ها در سه بعد سازمان کرامت‌مدار، شاخصهای کرامت‌مداری و تعریف کرامت انسانی برای سازمان. یافته‌ها: ارائۀ تعریفی جدید از کرامت انسانی در سازمان و طبقه‌بندی مفاهیم در سه  بُعد فردی، گروهی و سازمانی با هشت مؤلفه و 34 شاخص. نتیجه‌گیری: کرامت انسانی در سازمان یعنی حالتی درونی و پایدار برای اعطای حداکثری خدمت همراه با عزت و احساس رضایت به ذی‌نفعان سازمان که حاصل درک صحیح انسان از خود و هدفش در زندگی است و منجر به فعلیت رسیدن افعال پسندیده و احساس ارزشمندی، اعتماد به نفس و احترام متقابل می‌شود. این حالت، زمینه را برای رشد و تعالی شخصی و سازمانی فراهم می‌کند

کلیدواژه‌ها