شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مدیر اثربخش فرهنگی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت امور فرهنگی، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، خوراسگان.

2 دکتری مدیریت رسانه ، استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان- خوراسگان

3 دکتری مدرّسی معارف اسلامی(گرایش قرآن و معارف اسلامی)، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.

چکیده

هدف: مقالۀ حاضر، شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مدیر اثربخش فرهنگی از منظر قرآن کریم برای رسیدن به شبکۀ مضامین بود. روش: به منظور پاسخ به سؤال اصلی پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده شد که پنج مضمون کلان با عناوین رهبری اثربخش، اقدامات مدیریت منابع انسانی مدیراثربخش، ویژگی‌های مدیر اثربخش، وظایف مدیریتی مدیر اثربخش و توجه به یادگیری فردی، شناسایی شده است. حوزۀ پژوهش، کلیۀ آیات قرآن کریم بود. یافته‌ها: بر اساس رویکرد تحلیل مضمون تلاش شد مضامین مرتبط با مدیر اثربخش فرهنگی از آنها استخراج شود که پس از خوشه‌بندی، تلفیق و حذف کدهای مشترک؛ 231 مضمون کلیدی، 69 مضمون یکپارچه‌کنندۀ سطح دو، 19 مضمون یکپارچه‌کنندۀ سطح یک و پنج مضمون کلان به دست آمد. برای تبیین روایی تحقیق از رویکرد لینکولن و گوبا استفاده شد که نشان از روایی قابل قبول نتایج حاصل است. برای ارزیابی پایایی نیز از روش هولستی استفاده شد که بر مبنای آن، میزان پایایی محاسبه‌شده 911/0 و بالاتر از مقدار استاندارد 7/0 بود. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل در قالب شبکۀ مضامین، تحلیل و منجر به تدوین مدل نهایی پژوهش شد.

کلیدواژه‌ها


-       قرآن کریم. ترجمۀ ح. انصاریان(1383). قم: اسوه.
-       دفت، ریچارد ال.(1396). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-       طباطبایی، م.ح.(1374). ترجمه المیزان فی تفسیرالقرآن. قم: انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین قم.
-       قرائتی، م.(1383). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
-       محمدپور، ا.(1390). روش تحقیق کیفی، ضد روش 2. تهران: جامعه‌شناسان.
-       مکارم شیرازی، ن.(1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
-        The Holy- Quran. Translation: H. Ansarian (2009). Qom: Osveh Publications.
-        Analoui, F. & M.H. Hosseini (2001). "Management Education and Increased Managerial Effectiveness". Journal Management Development, 20(9): 785-794.
-        Boyatzis, R. (1982). The Competent Manage. New York: Wiley.
-        Daft, Richard L. (2017). Fundamentals of Organizational Theory and Design. Translated by Ali Parsaian and Seyed Mohamad Arabi. Tehran: Office of Cultural Research Publications.
-        Dreyfus. C.R. (2008). "Identifying Competencies that Predict Effectiveness of R & Dmanagers". Journal of Management Development, 27(1): 76-91.
-        Farahbakhsh, S. (2007). "Managerial Effectiveness in Educational Administration: Concepts and Perspectives". Management & Administration Society, 21(2): 33-36.
-        Foxley, C.H. (1980). "Determinants of Managerial Effectiveness". New Directions for Student Services, 1(9): 1-9.
-        Gharaati, M. (2004). Noor Interpretation. Tehran: Cultural Center from Holy Quran.
-        Gupta. S. (1996). "Managerial Effectiveness: Conceptual Framework and Scale Development". Indian Journal of Industrial Relations, 31(3): 392-409.
-        Hamlin, R.G. & S.A. Serventi (2008). "Generic Behavioral Criteria of Managerial Effectiveness". Journal of European Industrial Training. 32(4): 285-302.
-        Hamlin, R.G. (2004). "In Support of Universalistic Models of Managerial and Leadership Effectiveness: Implications for HRD Research and Practice". Human Resource Development Quarterly, 115(2): 189-215.
-        Hamlin, R.G., M. Nassar & K. Wahba (2010). "Behavioral Criteria of Managerial and Leadership Effectiveness within Egyptian and British Public Sector Hospitals: An Empirical Studying and Multiple- Case/Cross- Nation Comparative Analysis". Human Resource Development International, 13(1): 43-64
-        Javidan. M. & A. Dastmalchian (2003). "Culture and Leadership in Iran: The Land of Individual Achievers, Strong Family Ties and Powerful Elite". Academy of Management Executive, 17(4): 127-142.
-        Korman, A.; J. Noon & S. Ryan (1975). Career Development Programs for Management. Paper Presented at the Convention of the New York State Psychological Association. Kiamesha Lake. New York.
-        Leslie, J.B.; M. Dalton, C. Ernst & J. Deal (2002). "Managerial Effectiveness in Global Context". Center for Creative Leadership. Available at: www.cc.org.
-        Makarem Shirazi, N. (1995). Noor Commentary. Tehran: Dar al_Ketab al-Islamiyeh.
-        Michael, S.O.; M. Schwartz & L. Cravcenco (2000). "Evaluating Higher Education Leadership: Indicators of Trustees' Effectiveness". International Journal of Education Management, 14(3): 107-119.
-        Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row.
-        Mohamadpour, A. (2011). Qualitative Research Method, Anti Method 2. Tehran: Sociologists.
-        Noordegraaf, M. (2000). "Professional Sense-Making Managerial Competencies amidst Ambiguity". The International Journal of Public Sector Management, 13(4): 319-332.
-        Page, C.; M. Wilson, D. Meyer & K. Inkson (2003). "It's the Situation I'm in: the Importance of Managerial Context to Effectiveness". Journal Management Development, 22(10): 41-862.
-        Patel, T. & R.G. Hamelin (2012). "Deducing a Taxonomy of Perceived Managerial and Leadership Effectiveness: A Comparative a Study of Effective and Ineffective Managerial Behavior Across the EU Countries". Humorous Development International, 15(5): 571-587
-        Shipper, F. (2004). "A Cross-Cultural, Multi-Dimentional, Nonlinear Examination of Managerial Skills and Effectiveness". Journal of Leadership and Organizational Studies, 10(3): 91-103.
-        Silverthorne, C. (2001). "Leadership Effectiveness and Personality: Across Cultural Evaluation". Personality and Individual Differences, 30(6): 303-309.
-        Tabatabai, M.H. (1995). Al-Mizan. Qom: Islamic Publications of Qom Teachers Association.
-        Wang, J. (2011). "Understanding Managerial Effectiveness: Chinese Perspective". Journal of European Industrial Training, 35(1): 6-23.
-        Wetten, D.A. & K.S. Cameron (1993). Developing Management Skills: Managing Conflict. New York: Haper Collins.