شناسایی شایستگی‌های رؤسای دانشگاه کارآفرین(نسل سوم) با استفاده از رویکرد دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه لرستان.

2 دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اقتصادی و اداری- مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، ایران.

3 دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک ،دانشیار دانشگاه لرستان ایران

4 دکتری مدیریت بازرگانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اقتصادی و اداری- مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی شایستگی‌های رؤسای دانشگاههای دولتی مؤثر بر بهره‌وری دانشگاه کارآفرین(نسل سوم) با استفاده از رویکرد دلفی فازی بود. روش: روش تحقیق، آمیخته و جامعة آماری آن شامل اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران است که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند، 54 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسشنامه بود. یافته‌ها: 31 معیار، از جمله: حمایت از نوآوری، مدیریت بهینة منابع، شبکه‌سازی، تفکر راهبردی، تفکر سیستمی، تفکر خلاق، تیم‌سازی و قدرت جذب سرمایه، از مؤلفه‌های مهم برای انتخاب مدیران دانشگاهها در راستای حرکت به سمت دانشگاه کارافرین و بهره‌وری در این‌گونه دانشگاههاست. نتیجه‌گیری: ، مدیران دانشگاهها از عناصر مهم برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم(دانشگاه کارآفرین) محسوب می‌شوند؛ زیرا تأثیر مدیران در جهت‌دهی و برانگیختن نیروها بسیار بیشتر از سایر کارکنان است. بدین منظور در این تحقیق ضمن تعریف دانشگاه کارافرین، شایستگی‌ها و معیارهای انتصاب مدیران دانشگاهها و مؤلفه‌هایی برای انتصاب ایشان بر اساس نتایج تحقیقات، مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان شناسایی و تدوین شده که می‌تواند راهنمای مدیران و خط مشی‌گذاران مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها


-       اسدی‌فرد، رویا؛ احمدعلی خائف الهی و علی رضاییان(1390). «مدل شایستگی مدیران دولتی ایران(بر اساس صحیفة امام)، رویکرد استراتژی تئوری دادهبنیاد». مدیریت دولتی، دورة سوم، ش 8: 75-92.
-       اسماعیل‌پور، رضا و محمدرضا خسروی(1389). «طراحی و استقرار چرخة مدیریت بهره‌وری با رویکرد بهبود فرایندهای سازمانی(تجربة سازمانهای دولتی استان گیلان)». اولین همایش بین‌المللی مدیریت فرایندهای سازمانی.
-       پورعزت، علی‌اصغر(1390). «ادارة سالم به روایت نهجالبلاغه». نهجالبلاغه، ش 31: ۹۳-69.
-       جزایری، رضوان‌السادات(1380). «شایسته‌سالاری در سیرة مدیریتی امام علی(ع)». پژوهشنامه انقلاب اسلامی، ش 6: ۳۵-23.
-       حقیقی، میلاد و حمید محمودی(۱۳۹۵). «نقد بر دانشگاه کارآفرین». کنگرة ملی آموزش عالی ایران.
-       عارف‌نژاد، محسن(۱۳۹۵). طراحی مدل شایستگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی. رساله دکترای مدیریت. دانشگاه لرستان.
-       عباس‌زاده، محمد(1391). «تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی». جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، ش ۱: ۳۴-۱۹.
-       قوامی، سید حسین و ایوب اسماعیلی(1391). «مدل شایستگی متخصص روابط عمومی». انجمن روابط عمومی ایران، ش 82: ۴۹-34.
-       کردنائیج، اسداله(1384). «دانشگاه کارآفرین، آموزش عالی و نقش آن در ایجاد اشتغال». مدیریت و توسعه، دورة هفتم، ش 26.
-       گلکار، بهزاد و وحید ناصحی‌فر(1381). «مروری بر مفاهیم شایستهسالاری». توسعة مدیریت، ش 39: ۶-۱۰.
-       نورشاهی، نسرین(۱۳۸۷). «شایستگی‌های لازم برای ریاست دانشگاه و میزان اهمیت نسبی آنها از نظر صاحب‌نظران آموزش عالی ایران». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش ۲(پیاپی ۴۸): ۲۷-۴۸.
-        Abbas zadeh, mohammad (2012). "A glance at validation and reliability in qualitative researches   ". Applied sociology, N 1: 19-34.
-        Aref nezhad  , mohsen (2016). “Planning the competence model of Islamic Consultative Assembly representatives   ". PH.D thesis in management at Lorestan University.
-        Asadifard , roya and others (2010). "The model ofcompetencies of managers in iran based on imam,s sahifa  ". Journal of governmental Management, 8: 75-92.
-        Bryman, Alan (2001). Social Research Method. Oxford University Press.
-        Draganidis, Mentzas (2006). "Competency Based Management; a Review of Systems and Approaches". Information Management & Computer Security, 14(1): 51-64.
-        Esmaeel poor , reza  and khosravi, mohammad reza  (2010). "planning the management efficiency cycle with organizational development approach   ". The first intrrnational seminar on organizational management
-        Etzkowitz, H. (2004). “The Evolution of the Entrepreneurial University”. International Journal of Technology and Globalization, 1(1): 64-77.
-        Ghavami , seyyed hossein and esmaeeli, ayyob (2012). " the competence model of public relations expert  ". iran public relations society , N 82: 34-49.
-        Golkar  , behzad and nasehifar , vahid (2002). “A review of meritocracy definitions ". management development  , N 39: 6-10.
-        Gutiérrez, P.; M. Pérez & P. Galicia (2018). "University Entrepreneurship: How to Trigger Entrepreneurial Intent of Undergraduate Students". Journal of Science and Technology Policy Management, In: https://doi.org/10.1108/JSTPM-04-2018-0037
-        Haghighi  , milad and mahmoudi , hamid (2016). "Critics on   Entrepreneurship University ". national congeres of iran suprime education.
-        Jazayeri, rezvanossadat (2001). "Meritocracy in imam ali management style  ". Isalmic revolution research school ,N 6: 23-35.
-        Koivula, J. & R. Rinne (2006). The Dilemmas of the Changing University. Euerek: European Universities for Entrepreneurship.
-        Kordnaeeg   , asadollah (2005). “ the role of Entrepreneurship University and  suprime education in job opportunities  ". Management and development, N 26.
-        Lombardi, R.; M. Maurizio Massaro, J. Dumay & F. Nappo (2019). "Entrepreneurial Universities and Strategy: the Case of the University of Bari". Management Decision, In: https://doi.org/10.1108/MD-06-2018-0690
-        Noorshahi  , nasrin (2008). "desired  competencies for  the heads of Universities ". Research and planning in suprime education  , N 2: 27-48.
-        Poor ezzat , ali asghar (2011). "Healthy management according to nahjolbalagha   ". nahjolbalagha,N 31: 69-93.
-        Rao, Sally & Chad Perry (2003). "Convergent Interviewing to Build a Theory in Under-Researched Areas: Principles and an Example Investigation of Internet Usage in Inter-Firm Relationships". Qualitative MarkeResearch: An International Journal, Vol. 6, No. 4: 236-247.
-        Rinne, R. & J. Koivula (2005). "The Changing Place of the University and a Clash of Values; the Entrepreneurial University in the European Knowledge Society; a Review of the Literature". Journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education, Vol. 17, No. 3.
-        Ropke, J. (1998). The Entrepreneurial University. Department of Economics, Philips- University Marzburg, Germany.
-        Rubens, A.; F. Spigarelli, A. Cavicchi & C. Rinaldi (2017). "Universities’ Third Mission and the Entrepreneurial University and the Challenges they Bring to Higher Education Institutions". Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 11, Issue: 03: 354-372. In: https://doi.org/10.1108/JEC-01-2017-0006
-        Sanghi, Seema (2007). The Handbook of Competency Mapping. Copyright, SAGE Publisher.
-        Tognazzo, A.; M. Gianecchini & P. Gubitta (2017). "Educational Context and Entrepreneurial Intentions of University Students: An Italian Study". In: Paul Jones, Gideon Maas & Luke Pittaway (ed.). Entrepreneurship Education (Contemporary Issues in Entrepreneurship Research, Vol. 7). Emerald Publishing Limited, P. 47-74.
-        Wolverton, M.; R. Ackerman & S. Holt (2005). "Preparing for Leadership: What Academic Department Chair Need to Know". Journal of Higher Education Policy and Management, 27(2): 227-238.