بررسی نقش تقوا در بهبود عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور اراک، ایران

2 دکتری اقتصاد، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور.

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور خمین .

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی نقش تقوا در بهبود عملکرد کارکنان بود که برای رسیدن به آن، یک فرضیة اصلی و چهار فرضیة فرعی بر اساس پنج متغیّر شناسایی‌شده در مطالعات اکتشافی، تدوین شد. روش: جامعة آماری پژوهش، کارمندان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان اراک و نمونة آن، 141 نفر از کارمندان سازمان مزبور بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور پاسخگویی به سؤالات و آزمون فرضیه‌های تحقیق، دو پرسشنامه طراحی و پایایی آنها به وسیلة ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. از آزمون اف برای شناخت وضعیت متغیّر‌های پژوهش، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن داده‌ها، از آزمون دوربین واتسون برای استقلال خطاها و از همبستگی و ضریب همبستگی برای سنجش رابطة بین متغیّرها با کمک نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس۲۴ استفاده شد. یافته‌هاونتیجه گیری: پس از بررسی داده‌های به دست آمده، تمام پنج فرضیة پژوهش تأیید شد. یافته‌ها نشان‌دهندة تأثیر معنادار و مثبت شاخصه‌های تقوا، تقوای فردی، تقوای اجتماعی، تقوای اقتصادی و تقوای سیاسی بر عملکرد کارکنان بود؛ ولی شدّت و قوّت این رابطه با توجه به متغیّرهای مختلف، متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       قرآن کریم. مهدی الهی قمشه‌ای(ترجمه)(۱۳۷۳). پیام، چ هشتم.
-       نهج البلاغه. ترجمه محمد دشتی(1384). گلستان ادب.
-       آقاجانی، آرش(۱۳۸۵). «تبیین ویژگیهای مدیران از دیدگاه حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه». پژوهشنامة حقوق اسلامی، اندیشة صادق، ش ۲.
-       حاجی زاده، حاجت و سید ابراهیم حسین(1394). «بررسی نقش سه مؤلف نظام ارزشی: ایمان، تقوی و توکل در بهبودی رهبری مدیران جامعه اسلامی».کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت.
-       خشوعی، مهدیه‌سادات و ابوالقاسم نوری(۱۳۹۲). «ساختار عاملی فضیلت سازمانی و نقش رفتار شهروندی سازمانی در آن». دانش و پژوهش در روان‌شناسی، سال چهاردهم، ش 4.
-       قاسمی، محمدرضا؛ مهدی ایمانی  مقدم و حسین سریرپناه(1396). «مفهوم‌سازی تقوای سازمانی از دیدگاه اسلام». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی.
-       مساعد، علی و محمدمهدی نادری قمی(1394). «نقش تقوا در خودکنترل شدن کارکنان». اسلام و پژوهشهای مدیریت، سال چهارم، ش 2(پیاپی 10): 49-68.
-       مشبکی، اصغر و زینب رضایی(۱۳۹۳). «بررسی تأثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی». مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، ش 73.
-       Holy Quran. Translated by Mehdi Elahi Qomshehei (1994). Payam Publication, 8th Edition.
-               Nahj Al Balaghe. Translated by Mohammad Dashty (2005). Golestan e Adab Publication.
-       Aghajani, Arash (2006). "Explaining the Characteristics of Managers from the Perspective of Prophet Ali in Nahj al-Balagha". Andishe-y Sadegh, 2.
-       Cameron, K, D. Bright (2004). "Exploring the Relationships between Organizational Virtuousness and Performance". American Behavioral Scientist, Vol. 47, 6: 1-24.
-       Carrol, SJ. and Schneir, C.E. (1982),  “Performance Appraisal and Review Systems: the Identification, Measurement and Development of Performance in organization”. Glenview, IL: Scott, Foresman.
-       De Araújo, M.S.G. &  Lopes Tékhne, P. (2014). Virtuous Leadership, Organizational Commitment and Individual Performance. Elsevier.
-       De Bruijin, Hans, (2002), “Performance Measurement in the Public Sector: strategies to cope with the risk of performance measurement”, vol, 15,No.7,p578-594
-       Forbes, Melissa; Carolyn J. hill; and Laurence E. Lynn (2006). “Public management and government performance: an international review”. In George A. Boyne, Kenneth J. meier Laurence J. O’Toole Jr. and Richard M. Walker (Eds.), 2006, public service performance: perspectives on measurement and management. New York: Cambridge University press, pp. 254-274.
-       Ghadiri, Mohammad Hassan, (2010). Children’s self control, The Core of Ethical Confidence.Way of Education Journal, No 11, pp 87-166.
-       Ghasemi, Mohammad Reza, Imani Moghadam Mehdi, Hussein Sarirpanah, (2017). Conceptualization of Organizational Piety in Islam, Knowledge Studies in Islamic University.
-       Hadavi, M (2012). What is social piety? Available at: http://www. jahannews.com/phototitr/258871.
-       Hajizadeh, Hajat & Sayed Ebrahim Hosseini (2015). "Investigating the Role of Three Components of Value System: Faith, Taqwa and Tawakul in Judge,
-       Hartle, Frank, (1994), Performance Management – where is it going? Competency based human resource management, London.
-       Khoshooei, Mahdieh Sadat, Nori Abolghasem, (2013). Factor Structure of Organizational Virtue and Rol of Organizational Citizenship in it, Science and Research in psychology Journal, Forth year, No 4.
-       Mesbah yazdi, (2012). Maaref Quran, Teology, Cosmology, Anthropology, Forth Edition, Qom, Imam Khomeini Research and Training Inistitut.
-       Mosaed, Ali, Naderi Qomi, Mohammad Mehdi, (2015). Role of Piety in Employees Self Control, Islam and Managerial Researches journal, Forth Year, No 2, PP: 68-49.
-       Mosavi Alkhomeini, seyed Rohollah, (1999). Forty Hadith Description, Tehran, Publication of Imam Khomeini's works.
-       Moshabaki, Asghar, Rezaee, Zeinab, (2014). Review of Organizational Virtue and Comitment to works Effects on Organizational commitment, Management of Improvement and Development Journal, Year 22, No 73.
-       Nabavi, Mohammad Hassan, (1996). Islamic Management, Qom, Islamic Propaganda Office Publication.
-       Naderi Ghomi, Mohammad Mahd (1996).  An Introduction to Work conscience, The Process of Management and Development Journal, No 1, p 1-7 .
-       Poister, Theodore H., Maria P. Aristigueta, and Jeremy L. Hall (2015). Managing and measuring performance in public and nonprofit organization: an integrated approach. Second edition. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
-       Pollitt, Christopher (1986). “Beyond the managerial model: the case for broadening performance assessment in government and the public services”. Financial accountability and management, vol. 2, No. 3, pp. 155-170.
-       Pollitt, Christopher (2012). “Politics, administration and performance: a continuing search but no one best way?” The background paper for an address to the statskontoret 2012 public management seminar. pp. 1-29.
-       Ragheb Esfahani, Hossein ben Mohammad, (1992. Quran’s Words Mofradat, Beyroot-Damesgh.
-       Sadrolmotalehin, (1987). Interpretation of the Holy Quran, Mohammad Khajavi Research.Second Edition, Qom, Bidar Publication.
-       Sajadi, (2011). Review of Self Control Importance in Today’s Organization and Review of This Control in Nahj al Balaghe.
-       Shryack, J.; MF Steger, RF Krueger, CS Kallie (2010). The Structure of Virtue: An Empirical Investigation of the Dimensionality of the Virtues in Action Inventory of Strengths. Elsevier.
-       T.A and Ferris,G.R.(1993) “social context of performance evaluation decisions,” Academy of management journal, 36, p. 80-105.