مطالعۀ تطبیقی مدیریت منابع انسانی با تأکید بر آنتروپولوژی مکاتب مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه تهران،ایران.

2 دکتری مدیریت، گرایش منابع انسانی. استاد دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.

3 دکتری مدیریت، استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران.

چکیده

شناخت صحیح از انسان و جایگاه وی در نظام هستی و بازتحلیل درست از تعاملاتی که توسط او در سطوح مختلف ایجاد می‌شود، نیازمند دست یازیدن به سطوح بالاتری از معرفت است که توسط آموزه‌های متقن وحیانی حاصل می‌شود. هدف: هدف این تحقیق، ترسیم هویت وجودی انسان الهی با استفاده از نظریه‌های جدید پیرامون انسان‌شناسی بود. روش: در این مقاله نخست به روش تحقیق کیفی، تفسیر انسان به انسان با نگرشی ذاتی به نوع انسان، به شناخت ابعاد وجودی انسان الهی پرداخته شد. سپس با تحلیل داده مضمون، مطالعۀ تطبیقی مدیریت منابع انسانی با تأکید بر مبانی انسان‌شناسی مکاتب مدیریت غربی و اسلامی صورت گرفت. کدگذاری منابع مورد مطالعه با نرم‌افزار Quirkos انجام‌شد. یافته‌هاونتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد با وجود اختلافات شدید در بعد هستی‌شناسی دو جریان و جهان‌بینی نشئت گرفته از آن، در بعد رفتاری و عملکردی شباهتهایی بین این دو رویکرد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


-       قرآن کریم.‏
-       احمدی، مهدی؛ اکبر ثقفیان و علی اوجبی(1397)‏. آیت‌الله جوادی آملی و تفسیر تسنیم. تهران: خانه کتاب ایران.
-       توکلی، و ابوالفضل گائینی(1396)‏. مدیریت منابع انسانی، ج 1. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چ سوم.
-       ‏‫جوادی آملی، عبدالله(1395)‏. تفسیر انسان به انسان. قم: اسرا، چ دوم.
-       رحیمی، احسان و اسداله گنجعلی(1397). انسان‌شناسی در دانش مدیریت منابع انسانی‌. تهران: دانشگاه امام صادق.
-       سیدباقری، کاظم(1387)‏. «انسان‌شناسی در فلسفۀ سیاسی متعالیه»‏. علوم سیاسی(دانشگاه باقرالعلوم)، ش 11(43): 158-105.
-       طاهری سرتشنیزی، اسحاق و احمد عزیزخانی(1390)‏. «انسان‌شناسی پست‌مدرن و نقد آن از منظر آموزه‌های دینی». انسان‌پژوهی دینی، ش 8(25): 58-35.
-       عابدی جعفری، حسن؛ محمدسعید تسلیمی، ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‌زاده(1390)‏. «تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی ساده و کارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»‏. اندیشۀ مدیریت راهبردی، ش 5(10): 198-151.
-       فکوهی ناصر‏(1386)‏. «نگاهی بر رویکرد تفسیری کلیفورد گیرتز با تأکید بر تفسیر او از پدیدۀ دینی». نامۀ علوم اجتماعی، جدید(پیاپی 31): 123-103.
-       قلی‌پور، آرین(1396)‏. مدیریت رفتار سازمانی(رفتار فردی). تهران: سمت، چ هشتم.
-       کازرونی، مصطفی(1394)‏. «بررسی تطبیقی انسان‌شناسی قرآنی با انسان‌شناسی غربی با توجه به مبانی اعتقادی شیعه». علوم قرآن و حدیث حسنا، ش 7(25).
-       مجلسی، محمدباقر‏(1404 ق)‏.مرآه العقول. تهران: دارالکتب الإسلامیه. چ بیست و ششم.
-       واتیمو، جیانی(1386)‏. پایان مدرنیته. ترجمه منوچهر اسدی. تهران. پرسش.
-        Quran Al Karim.
-        Abedi Jafari, Hassan; Mohammad Saeed Taslimi, Abolhassan Faghihi & Mohammad Sheikhzadeh (2011). "Content Analysis and Themes Network: A Simple and Effective Method for Explaining Patterns in Qualitative Data". Strategic Management Thought, 5(10): 151-198.
-        Ahmadi, Mehdi; Akbar Saghafian & Ali Ojabi (2017). Ayatollah Javadi Amoli and Tasnim's Commentary. Tehran: Iran Book House.
-        Attride-Stirling, Jennifer (2001). "Thematic Networks: an Analytic Tool for Qualitative Research". SAGE Journal, 385-405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307.
-        Boyatzis, Richard E. (1998). Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development. SAGE.
-        Clarke, Victoria & Virginia Braun (2010). "Using Thematic Analysis in Psychology". Qualitative Research in Psychology, Vol 3, No 2. Retrieved July 28, from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa
-        DelCampo, Robert G. (2010). HumanResource Management DeMystified (1 Edition). New York: McGraw-Hill Education.
-        Durkheim, Émile (2012). The Elementary Forms of the Religious Life(1 Edition). Courier Corporationd.
-        Fukuhi, Naser. (2007). "A Look at Clifford Geertz's Interpretive Approach with Emphasis on His Interpretation of Religious Phenomenon". Social Science Letters, New (31): 103-123.
-        Geertz, Clifford (1966). Religion as a Cultural System. London: Tavistock.
-        Gholipour, Arian (2017). Organizational Behavior Management (Individual Behavior). Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT), 8 Edition.
-        Horodecka, Anna (2014). "The Meaning of Concepts of Human Nature in Organizational Life in Business Ethics Context". Annales. Ethics in Economic Life, 17(4): 53-64.
-        Javadi Amoli, Abdullah (2016). Human-to-Human Interpretation. Qom: Prisoner, Second Edition.
-        Kazeroni, Mustafa (2015). "A Comparative Study of Qur'anic Anthropology with Western Anthropology According to Shiite Beliefs". Quarterly Journal of Science Quran and Hadith, 7(25).
-        Kroeber, A.L. (1935). "History and Science in Anthropology". American Anthropologist, 37(4): 539-569.
-        Majlesi, Mohammad Bagher (1983). Merry Christmas. Tehran: Islamic School of Literature, Twenty-Sixth Edition.
-        Rahimi, Ehsan & Asadollah Ganali (2018). Anthropology in Human Resource Management Knowledge. Tehran: Imam Sadegh University.
-        Sidbagheri, Kazim (2008). "Anthropology in Transcendent Political Philosophy". Political Science - University of Bagher Al-Alum, 11(43): 105-158.
-        Spector, Paul E. (1997). Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences.United states. SAGE.
-        Stevenson, Leslie Forster & David L. Haberman (2009). Ten Theories of Human Nature. Oxford University Press.
-        Taheri Sangeni, Isaac & Ahmad Aziz Khani (2011). "Postmodern Anthropology and its Critique from the Perspective of Religious Teachings". Religious Anthropology, 8(25): 35-58.
-        Tavakkoli & Abolfazl Gainei (2017). Human Resource Management (Vol. 1). Qom: Domain and University Research, Third Edition.
-        Vatimo, Gianni. (2007). The End of Modernity. Translated by Manouchehr Asadi. Tehran: Question. First Edition