مهارتهای مورد نیاز مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، استادیارگروه مدیریت آموزشی،واحد محلات،دانشگاه آزاد اسلامی ،محلات ،ایران.

2 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران. ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت و رتبه‌بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. روش: روش تحقیق، اکتشافی و جامعۀ آماری آن، متخصصان موضوعی در دانشگاه آزاد اسلامی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامۀ محقق‌ساختهای است که دارای روایی محتوایی و پایایی مناسب بوده است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک‌نمونه‌ای استفاده شده است. یافته‌ها: مهارتهای مورد نیاز مدیران دانشگاه آزاد اسلامی شامل پاسخگویی، حفظ هویت دینی- ملی، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، روان‌شناختی، برنامه‌ریزی راهبردی، مدیریت زمان و جهانی و بین‌المللی شدن است و بیشترین میانگین مربوط به مهارت روان‌شناختی و کمترین میانگین مربوط به مهارت برنامه‌ریزی راهبردی بوده است. نتیجهگیری: مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خود را برای پاسخگویی به مشتریان تجهیز کنند؛ ضمن بین‌المللی و جهانی بودن و استفاده از تجارب علمی دیگر کشورها، هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ کنند؛ فرایندهای ادارۀ دانشگاه را مبتنی بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات تغییر دهند و با توجه به افزایش حجم فعالیت دانشگاه، به مدیریت زمان همت گمارده، برنامه‌های راهبردی تدوین کرده و مبتنی بر آن اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       آساکول. پیر(1384). روشهای مطالعات آینده‌پژوهی. ترجمۀ سعید خزایی. تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
-       تقی‌پور ظهیر، علی و طبیبهصفایی(1388). «ارائۀ مدلی جهت پاسخگویی مدیران نظام آموزش عالی در ایران». پژوهشهای مدیریت، دوره بیستم، ش 82: 123-107.
-       حاجی‌احمدی، امیر(1380). «الگوی پیشنهادی برنامه‌ریزی راهبردی در نظام آموزشهای علمی - کاربردی». دانشور پزشکی، دوره نهم، ش 36: 62-45.
-       خرمشاد، محمدباقر(1387). دانشگاه تمدن‌ساز ایرانی و اسلامی؛ در آیینۀ آرا و اندیشه‌های امام و رهبری. تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
-       خزایی، سعید؛ ایرج الهی دهقی(1391). «عوامل موفقیت در آیندهنگاری ملی». مطالعات آینده‌پژوهی، سال اول، ش 2: 28-5.
-       داودی، رسول و محبوبه شکرالهی(1390). «بررسی مهارتهای هیجانی دانشجو- معلمان و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن». رهبری و مدیریت آموزشی، سال پنجم، ش 2: 28-9.
-       رفیع‌زاده بقرآباد، علاءالدین و عباس منوریان(1388). «بررسی عوامل مؤثر بر پاسخگویی ذی‌نفعان(مطالعۀ موردی)». تدبیر، ش 21: 68-64.
-       شاهی، سکینه؛ فرزانه قاسمی و مرتضی شهابی(1393). «بررسی رابطۀ توانمندی آینده و مهارتهای فردی مدیریت زمان دانشجویان». کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21. تهران: مؤسسۀ مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا.
-       شفیع‌پور مطلق، فرهاد و محمدحسین یارمحمدیان(1390). «ارائۀ مدلی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعۀ برنامه‌های درسی پاسخگوی ادراکشده در مدارس هوشمند». پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال هشتم، ش 29-28: 83-72.
-       طباطبائیان، سید حبیب‌الله و روح‌الله قدیری(1386). «متغیّرهای مؤثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژۀ آینده‌نگاری». علوم مدیریت ایران، سال دوم، ش 7: 80-55.
-       عباس‌پور، عباس؛ محسن شاکری عباس‌آباد، حمید رحیمیان و مقصود فراستخواه(1394). «تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاههای دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی». پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی، دورۀ اول، ش 3: 27-1.
-       علاقه‌بند، علی(1389). مبانی و اصول مدیریت آموزشی. تهران: روان.
-       فرج‌الهی، مهران و ناهید ظریف صنایعی(1388). «آموزش مبتنی بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی». راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دورۀ دوم، ش 4: 171-167.
-       قورچیان، نادرقلی و حسین احمدی رضایی(1393). «حکمرانی دانشگاههای تراز جهانی؛ ضرورت یا نیاز». آیندۀ مدیریت، سال بیست و پنجم، ش 100: 34-23.
-       قورچیان، نادرقلی و عباس خورشیدی(1379). شاخصهای عملکردی در ارتقای کیفی مدیریت نظام نظام آموزش عالی. تهران: فراشناختی اندیشه.
-       قورچیان، نادرقلی و محمد صالحی(1383). «طراحی یک مدل برای نهادینه کردن آینده در دانشگاه آزاد اسلامی». پژوهشی در برنامه‌ریزی درسی، ش 2: 22-1.
-       کریمیان، زهرا؛ علی‌محمد احمدوند(1391). «جامعۀ اطلاعاتی، هویت فرهنگی و رسالت دانشگاهها». تحقیقات فرهنگی ایران، دورۀ پنجم، ش 3: 76-47.
-       کیانی، زهرا(1391). بررسی رابطۀ بین میزان استفادۀ بهینۀ مدیران از زمان و اثربخشی آنان در مدارس دولتی و غیر انتفاعی گیلانغرب در سال تحصیلی 90-1389. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
-       ملکی، حسن(1395). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی درسی. تهران: سمت.
-       هادیان، ناصر(1382). «سازه‌انگاری: از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی». سیاست خارجی، سال هفدهم، ش 4: 950-915.
-       یمنی دوزی سرخابی، محمد(1393). رویکردها و چشم‌اندازهای نو در آموزش عالی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-       Abass Pour, A.; M. Shakeri Abbas abad, H. Rahimian&M. Ferasatkhah (2015). "Quality Research of State Universities' Strategies of Responsiveness from Viewpoints of Higher Educations' Especialis". Quartely of Educational & Leadership Researches, First Year,No. 3: 1-27. (In Persian)
-       Alagheband, A. (2010). Fundemental and Principles of Educational Administration. Tehran; Pub. Nashre Ravan. (In Persian)
-       Altbach, P. & J. Salmi (2011). The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities. Washington DC: World Bank.
-       Altbach, P. (2003). The Costs and Benefits of World-Class Universities. International Higher Education.
-       Asacol, P. (2005). The Methodology of Future Studies. Translated by Saeed Khazaei. Institution of Defense & Instructional Industries, Center of Future of Sciences & Defense Technology. (In Persian)
-       Backer, S.B. (1996). School Counseling for the Twenty First Century. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.
-       Ballard, M. & W. Murgatroyed (1999). "Defending a Vital Program: School Counselors define their roles. Schools Counselors: a bridge to Success". (Special Issue), NASSP Bulletin, 83: 19-25.
-       Brindley, J.E. & J. Fage (1992). "Counselling in Open Learning: Two Institutions Face the Future". Open Learning, 7: 12-19.
-       Carl, A. & J. Lawrence (2010). "Complications inSpinal Deformity Surgery Issues Unrelated Directly to Intra Operative Technical Skills". SPINEl, Vol. 35: 2215-2223.
-       Caruso, D. & P. Salovey (2004). The Emotionally Intelligent Manager. Publisher: Jossey-Bass.
-       Davis, F.D. (1989). "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology". MIS Quarterly, 13 (3): 319-340.
-       Davodi. R. & M. Shokrollahi (2011). "The Study of Skills of Affective between Teacher and Student and Demography Factors Influencing on it". Educational Leadership and Management, Fifth Year, No. 2: 9-28. (In Persian)
-       Ecaterina, A.S.; GH.Solomona, D. Morarb&M. Al-Shraah (2014). Considerations on Implementation of a Social Accountability Management System Model in Higher Education. Social and Behavioral Sciences, P. 169-175.
-       Farjollahi, M. & N. Zarif Sanaei (2009). "Instruction by Inforamtion and Communication in Higher Education". Instruction Strategy Quarterly (Instructional Strategies in Medical Sciences), Period 2, No 4: 167-171. (In Persian)
-       Fitch, T.; E. Newby, V. Ballestero & J. Marshall (2001). "Future School Administrators' Perceptions of the school Counselor's Role". Counselor Education & Supervision, December, Vol. 41: 89-99.
-       Ghorchian, N. & A. Khorshidi (2000). Performance Indicators in Qualtiy Improvement of Higher Educations' Management. Tehran: Frashenakhte Andishe. (In Persian)
-       Ghorchian, N. & H. Ahmadi Rezaei (2014). "Ruling of Universties for Global Flush: Nessary or Need". Quarterly of Future Management, 25 Year, No. 100: 23-34. (In Persian)
-       Ghorchian, N. & M. Salehi (2004). "Designing a Model for Internalization of Future Study in Islamic Azadi University". Resear ch in Curriculum Planning, No. 2: 1-22. (In Persian)
-       Gilbert, S.D. (2001). How to be a Successful Online Student. New York: McGraw-Hill.
-       Goodstein, L.; T. Nolan & W. Pfeiffer (1993). Applied Strategic Planning: How to Develop A Plan that Really Works. McGraw-Hill.
-       Hadian, N. (2003). "Constructivism: From Internal Comunication to ForeignPolicy". Quarterly ofForeignPolicy, 17 Year, No. 4: 915-949. (In Persian)
-       Haji Ahmadi, A. (2001). "Proposed Model of Strategic Planning in Applied- Scienctific, Scienctific –Research". Daneshvar of Medicine, Ninth Year, No 36: 45-62. (In Persian)
-       Hatakenaka, S. (2004). Internationalism in Higher Education: A Review. HEPI Higher Education Policy Institute: London.
-       Karimian, Z. & A.M. Ahmadvand (2012). "Informational Community, Cultural Identity & Universities' Prophecy". Quarterly of Cultural Resaerches, Period Fifth, No. 3: 47-76. (In Persian)
-       Khazaei, S. & I. Ellahiye Dahghi (2012). The Factors of Succefull in National Foresight. First Year, No. 2: 5-28. (In Persian)
-       Khoramshad, M.B. (2008). University of Making Civlization of Islamic and Iranian in Think and Opnions' Suprem leader. Tehran: Office of Cultural Studies and Social Planning. In Persian.
-       Kiyani, Z. (2012). The Relationship between Managers Use of Optimized Time and Effectiveness in State Schools and Non Profit of West Gillan. Thesis of Educational Administration. Tehran: Allame Taba Tabaei University.
-     Lee, S. & B.G. Kim (2009). "Factors Affecting the Usage of Internet: A Confirmatory Study. Computers in Human Behavior, 25: 191-201.
-     Maleki, H. (2015). Introdution of Curriclum Palnning, Tehran: SAMT. (In Persian)
-       Molas-Gallart, J.; A. Salter, P. Patel, A. Scott & X. Duran (2005). Measuring Third Stream Activities: Final Report to the Russell Group of Universities, Science and Technology Policy Research unit, University of Sussex.
-       Rafizadeh Bagharabad, A. & A. Monavarian (2009). "The Study of Factors influencing on Stackholders Responsiveness (Case Study)". Tadbir Monthly of Social, Educational, Scienctific, No. 21: 64-68. (In Persian)
-       Rivera, M.J. (1994). Accountability & Educational Reform in Rochester. New York: Harvard University.
-       Robins, P. (2004). Organizational Behavior. Translated by Ali Parsayein and Seyed Mohammad Arabi. Vol Third, Print Fifth. Tehran: Office of Publication of Cultural Researches.
-       Ryff. C.D. (1995). "The Structure of Psychological Well-Being Revisited". Journal of Personality and Social Psychology, 69 (4): 719-727.
-       Schmidt, J.J. (1999). Counselting in Schools. Boston. Allyn & Bacon.
-       Shafiepour Motlagh, F. & M.H. Yarmohammadian (2011). "A Model to Evaluate Factors Influencing Perceived Responsive Curriculum in Smart Schools". Research in Curriculum Planning, Vol. 8, No. 1-2 (Continuous No. 28-29): 72- 83. (In Persian)
-       Shahi, S.; F. Ghasemi & M. Shahabi (2014). "The Study of Relationship between Future Impoverment and Students'Time Magament Skills". International Conference of Management in 21 Century. Tehran: Institution of Modirane Ideh Pardaz Payetakhte Vira. (In Persian)
-       TabaTabayeian. S.H. & A. Forghani (2005). "Prediction of Technology and Its Role in Strategic Planning of Organization". Technology Development Quarterly, Year of Third, No 9: 34-43. (In Persian)
-       Taghi Pour Zahir, A. & T. Safaye (2009). "Presenting a Model for Managers' responsiveness of Higher Education in Iran". Management Researchers Quarterly, No 82: 107-123. (In Persian)
-       Tassey, G. (2009). Annotated Bibliography for Technology’s Impacts on Economic Growth. NIST Program Office (Sept.).
-       Vidovich, L. & R. Slee (2000). "The Unsteady, Ascendancy of MarkeAccountability in Australian & English Higher Education". Paper Presented at the Australian Association for Research in Education Conference. Sydney University, P.1-30.
-       Walter, Z. & M.S. Lopez (2008). "Physician Acceptance of Information Technologies: Role of Perceived Threat to Professional Autonomy". Decision Support Systems, 46: 206-215.
-       Yamanidoozi Sorkhabi, M. (2014). New Approaches and Perspectives in Higher Education. Tehran: Institute for Cultural and Social Studies. (In Persian)
-       Yi, M.Y.; J.D Jackson, J.S Park & J.C. Probst (2006). "Understanding Information Technology Acceptance by Individual Professionals: Toward an Integrative View". Information & Management, 43: 350-363.