تأثیر اخلاق حرفه‌ای اساتید تربیت‌بدنی عمومی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیتهای ورزشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی و استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران،ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران.

4 دکتری مدیریت ورزشی، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای اساتید تربیت‌بدنی عموی دانشگاهها بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیتهای ورزشی بود. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود که با روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد و پیام نور یاسوج به تعداد 760 نفر است که در نیمسال تحصیلی 97-1396 درس تربیت‌بدنی عمومی یا ورزش را گذارنده‌اند. حجم نمونۀ آماری بر اساس جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای حدود 260 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش شامل پرسشنامۀ اخلاق حرفه‌ای اساتید تربیت‌بدنی عمومی سلیمی(1395) و پرسشنامۀ انگیزش پیشرفت در فعالیت بدنی گیل و دیتر(1988) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تی تک‌نمونه‌ای و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: مدل پیشنهادی برازش خوبی دارد و اخلاق حرفه‌ای اساتید تربیت‌بدنی عمومی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیت بدنی تأثیر می‌گذارد. نتیجه‌گیری: باید با تأسیس انجمن تخصصی تربیت‌بدنی عمومی دانشگاهها و تدوین اساسنامۀ اخلاق حرفه‌ای اساتید دروس تربیت‌بدنی عمومی و برپایی کارگاههایی برای افزایش اخلاق حرفه‌ای اساتید، موجب تقویت انگیزۀ پیشرفت در فعالیت ورزشی در بین دانشجویان دختر شد.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       احمدی، مالک؛ بهزاد بهزادنیا و جواد امانی ساری‌بگلو(1395). «بررسی ساختار عاملی پرسشنامۀ تنظیمات رفتاری در ورزش در ورزشکاران دانشگاهی». پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، سال چهارم، ش 4(16): 94-85.
-       افضل‌پور، محمد اسماعیل؛ محمود زرنگ و جعفر خوشبخت(1386). «ارزشیابی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی در پایه‌های اول و دوم مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی». پژوهش در علوم ورزشی، ش 5(16): 125-107.
-       امین‌بیدختی، علی‌اکبر و مهتاب قربانی(1394)، «بهبود اثربخشی مدیران از طریق استفاده از هوش معنوی و اخلاق حرفه‌ای». مطالعات مدیریت راهبردی، دورۀ اول، ش 33: 159-137.
-       بنیان، عباس و مجید کاشف(1383). «بررسی محتوا و شیوۀ ارزشیابی واحد تربیت‌بدنی عمومی(1) دانشگاههای کشور». پژوهش در علوم ورزشی، ش 5: 26-15.
-       بهرام، عباس و محسن شفیع‌زاده(1382). «تأثیر رقابتگرایی و نوع رشتۀ ورزشی بر روی ورزشگرایی: بررسی الگوی تعاملی انگیزش پیشرفت در ورزش». نظریۀ علوم حرکتی و ورزش، دورۀ اول، ش 2: 9-1.
-       بهزادنیا، بهزاد؛ مالک احمدی و جواد امانی(1396). «بررسی ساختار عاملی پرسشنامۀ خودتنظیمی انگیزشی در کلاس تربیت‌بدنی دانشگاهی». پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هفتم، ش 13(29): 34-25.
-       پارسامهر، مهربان؛ امیرمختار اسکندری‌فرد، محمدرضا نیک‌نژاد و سید قاسم قربان‌زاده زعفرانی(1392). «بررسی انگیزههای مرتبط با مشارکت در درس تربیت‌بدنی در بین دانش‌آموزان دختر(بر مبنای نظریۀ شایستگی)». مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال نهم، ش 17: 116-105.
-       جمشیدی، اکبر؛ الهه عرب‌عامری، نرجس علیزاده و افشین سلمانیان(1391). «ارتباط جهتگیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران شرکتکننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویی». رشد و یادگیری حرکتی ورزشی، ش 9: 55-37.
-       خاکپور، عباس(1395). «نقش اخلاق حرفه‌ای معلمان در تقویت انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان». تدریسپژوهی، سال چهارم، ش 3: 61-47.
-       سالاری، کرامت و رخساره بادامی(1393). «رابطة حمایت اجتماعی دبیران تربیت‌بدنی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی». مطالعات روان‌شناسی ورزشی، دورۀ سوم، ش 8: 58-49.
-       سلیمی، مهدی(1395). «مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای اساتید دروس تربیت‌بدنی عمومی دانشگاهها». اخلاق در علوم و فنّاوری، سال یازدهم، ش 2: 60-51.
-       سلیمی، مهدی؛ محمد سلطان‌حسینی، حمید قاسمی و سمانه ترکیان ولاشانی(1390). «رتبهبندی موانع توسعۀ اخلاق حرفه‌ای در رسانههای ورزشی». پژوهشهای ارتباطی، دورۀ هجدهم، ش 68(4): 29-9.
-       سیارنژاد، جمشید و سید امیراحمد مظفری(1385). «وضعیت آموزش، نیروی انسانی، امکانات، تأسیسات و بودجه برای ارائۀ دروس تربیت‌بدنی عمومی 1 و 2 در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 3 کشور از دیدگاه مدیران گروه، مدرّسان و دانشجویان». حرکت، ش 31: 56-31.
-       سیدعامری، میرحسن و قربان‌بردی محمد آلق(1391). «تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‌های ورزش همگانی و تفریحی؛ مطالعۀ موردی ارومیه». پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی، ش 4: 34-23.
-       طالب‌نیا، قدرت‌الله و حسین رجب‌دری(1396). «بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر انگیزش کارکنان». اخلاق، سال هفتم، ش 25 (47): 101-77.
-       عباسی، رسول؛ غزاله طاهری و جبار باباشاهی(1396). «وضعیت اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان». اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوازدهم، ش 4: 10-1.
-       علیمحمدی، حسین؛ مهدی سهرابی و علیرضا صابری کاخکی(1396). «روش تدریس معلمان تربیت‌بدنی به مثابۀ پیش‌بین انگیزۀ پیشرفت دانش‌آموزان». مطالعات آموزش و یادگیری، ش 9(1): 141-129.
-       کارگرفرد، مهدی(1386). «ساماندهی به ارزشیابی درس تربیت‌بدنی عمومی 2 (رشتۀ ورزشی فوتبال)». المپیک، سال پانزدهم، ش 1(37): 25-15.
-       مستشیری، سیده الناز؛ سیده ندا مستشیری، سیده مهرناز مستشیری و سمیه بهار(1396). «بررسی سیستم انگیزشی برای جذب دانش‌آموزان و توسعۀ فعالیتهای ورزشی آنها(مورد مطالعه: دانش‌آموزان استان سمنان)». رویش روان‌شناسی، سال ششم، ش 4(21): 240-217.
-       واثق رحیم‌پرور، سیده فاطمه؛ لیلا نصیریانی، تهمینه فرج‌خدا و ناصر بحرانی(1393). «میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه­ای در ماماهای مراکز بهداشتی-درمانی شهر تهران در سال 1392». اخلاق و تاریخ پزشکی، دورۀ هفتم، ش 2: 56-46.
-       واعظ موسوی، سید محمدکاظم و فتح‌الله مسیّبی(1387). روان‌شناسی ورزشی. تهران: سمت.
-               Abbasi, R.; Gh.Taheri& J. Babashahi (2017). "Investigating Faculty Members’ Professional Ethics in View of Students". Ethics in Science and Technology, 12(4):1-10.
-        Afzalpour, M.E.;M. Zerang&J. Khoshbakht (2007). "Evaluation of the Implementation of Physical Education Course in the First and Second Grades of Elementary Schools in South Khorasan Province". Research in Sport Sciences, 5(16): 107-125.
-        Ahmadi, M.;B. Behzadnia &J. Amani Saribiglu (2016). "Investigation of the Factorial Structure of the Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ-6) in University Athletes". Applied Research of Sport Management and Biology, 4(16): 85-96.
-               Airaksinen, T. (1998). "Professional Ethics". Encyclopedia of Applied Ethics. 3: 671-681.
-        Alimohamadi, H.;M. Sohrabi&A.R. Saberi Kakhki (2017). "Teaching Method of Physical Education Teachers as a Prediction of Student Motivation". Studies Teaching and Learning. 9(1): 129-141.
-        Ames, C.&R. Ames (1984). "Goal Structures and Motivation". The Elementary School Journal, 85(1): 39-52.
-        Aminbidakhti. A.K. &M. Ghorbani (2015). "Improving the Effectiveness of Managers through the Use of Spiritual Intelligence and Professional Ethics". Strategic ManagementStudies, 33(1): 137-159.
-        Atkinson, R.L.; R.C.Atkinson, E.E. Smith, D.J. Bem &S. Nolen-Hoeksema (2000). Hilgard's Introduction to Psychology. History, Theory, Research, and Applications.
-        Bahram. A. &M. Shafizadeh (2003). "The Effect of Competitiveness and the Type of Sport on Sportiness: An Interactive Pattern of Progressive Motivation in Exercise". Journal of Sport Sciences, 2(1): 1-9.
-        Behzadneya, B.;M. Ahmadi&J. Amani (2017). "Investigation of Factor Structure of Motivational Self-Regulatory Questionnaire in Academic Physical Education Class". Journal of Motor Behavior and Sport Management, 7(13): 39-48.
-        Berghe, L.V.D.;B. Soenens, M. Vansteenkiste, N. Alterman, G. Cardon, I.B. Tallir &L. Haerens (2013). "Observed Need-Supportive and Need-Thwarting Teaching Behavior in Physical Education: do Teachers' Motivational Orientations Matter?".Psychology of Sport and Exercise, 14: 650-661.
-        Bonyan, A. &M. Kashef (2004). "Assessing the Content and Method of Evaluation of General Physical Education in Universities". Research in Sport Science. 5: 15-26. (In Persian).
-        Burchell, B. & K.D.A. Tumawu (2014). "Employee Motivation and Work Ethic in the State and Private Sector in Ghana: A Survey of Teaching and Banking Professions". Online Journal of African Affairs, 3(4): 55-62.
-        Christodoulos A.D.; H.T.Duda, M.Polykratis&S.P. Tokmakidis (2006). "Attitudes towards Exercise and Physical Activity Behaviors in Greek Schoolchildren after a Yearlong Health Education Intervention". British Journal of Sports Medicine. 40: 367-371.
-        Deci, E.L.& R.M. Ryan (2000). "The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior". Psychological Inquiry, 4: 227-268.
-        Heuzé, J.P.;M. Eys, M. Dubuc, G. Bosselut &R. Couture (2018). "Cohesion, Psychological Needs, and Intrinsic Motivation in Youth Team Sport Contexts". International Journal of Sport Psychology, 49(1): 55-73.
-        Jamshidi, A.;E. Arabameri, N. Alizadeh&A. Salmaniyan (2012). "Relationship between Sport Orientation and Competitive Anxiety in Athletes Participating in the 10th Student Olympiad". Growth and Motor Learning, 9(1): 37-55.
-        Kargar-Fard, M. (2007). "Organizing the Evaluation of General Physical Education". Olympics, 15(1): 15-25. (In Persian).
-        Khakpour, Abbas (2016). "The Role of Teacher Ethics in Enhancing the Motivation of Students".Academic Achievement, 3(1): 47-61.
-        Legault, L.; I. Green-Demers &L. Pelletier (2006). "Why do High School Students Lack Motivation in the Classroom? Toward an Understanding of Academic Amotivation and the Role of Social Support". Journal of Educational Psychology, 98(3): 567.
-        Li, C.;M. Kawabata &L. Zhang (2016). "Validity and Reliability of the Sport Motivation Scale-II for Chinese Athletes". International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1-14.
-        Lowton, A. (2000). "Ethical Management for the Public Service". 4(26).
-        Meriac, J.P. (2015). "Examining Relationships among Work ethic, Academic Motivation and Performance". Educational Psychology, 35(5): 523-540.
-        Mishra, M. &A. Acharya (2017). "Relationships between Motivation Type and Sport Participation among Indian Students". International Journal of Physical Education, Sports and Health, 4(3): 5-7.
-        Mostashiri. N.;E. Mostashiri, M. Mostashiri&S. Bahar (2017). "Investigating the Motivational System for Attracting Students and Developing their Sports Activities". Growth of Psychology, 4(21): 217-240.
-        Parsamehr, M.; A.M. Eskandarifard& M.R. Niknejad (2013). "Study the Motivations Associated with Participation in Physical Education Course among Female Students". Journal of Motor Behavior and Sport Management, 17: 105-116.
-        Price, B.P. (2008). Teacher Perceptions of the Impact of Professional Development and Teacher-Student Relationships on School Climate. ProQuest.
-        Salari, K. & R. Badami (2014). "The Relationship between Social Support for Educational Teachers and the Student's Driving Achievement in Sport Activities". Sports Psychology Studies, 1(8): 49-58.
-        Salimi, Mehdi (2016). "The Professional Ethics Components of Teachers in General Education Courses of Universities". Journal of Ethics in Science and Technology, 2(1): 51-60.
-        Salimi, M.;M. Soltanhoseini,H. Ghasemi&S. Torkian Valashani (2012). "The Ranking of the Obstacles Improving Professional Ethics in Sport Media". Quarterly Journal ofCommunication Research. 18(4): 9-29. (In Persian).
-        Sayar-Nejad, J. &A.A. Mozaffari (2006). "Condition of Education, Human Resources, Facilities, and Budget for General Physical Education in Azad Universities of 3 Areas from Manager’s Point of View, Teachers and Students". Move, 21: 41-56. (In Persian).
-        Seyedameri, M.H. & G.B Mohammad Alegh (2012). "Explaining Strategies for Attracting and Increasing Citizens' Participation in Public and Recreational Sports Programs". Research in Sport Management and Mobility Sciences, 4(2): 23-34.
-        Talebneya, Gh.&H. Rajabdori (2017). "The Effect of Professional Ethics on Employee Motivation". Religious Extension Quarterly. 1(25): 77-101.
-        Taylor, I.M.; N.Ntoumanis, M. Standage &C.M. Spray (2010). "Motivational Predictors of Physical Education Students’ Effort, Exercise Intentions, and Leisure-Time Physical Activity: A Multilevel Linear Growth Analysis". Journal of Sport & Exercise Psychology, 32: 99-120.
-               Vaez Mosavi, M.K. &F. Mosayebi (2008). Sport Psychology. Tehran: SAMT (Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books of Universities).
-        VaseghRahimparvar, F.;L. Nasiriani, T. Faraj-Khoda&N. Bahrani (2013). "Observance of Professional Ethics Codes among Obstetrics of Tehran Health Centers in 2013".Ethics and History of Medicine. 7(2): 37-46. (In Persian).
-               Walter, S.;J. Philip, A.Schluter&R. Oldham (2012). "The Sideline Behavior of Coaches at Children’s Team Sports Games". Psychology of Sport and Exercise, 13: 208-217.
-        Warner, S. (2019). "Sport as medicine: How F3 is building healthier men and communities". Sport Management Review, 22(1), 38-52.
-        Wasityastuti, W.; Y.P.Susani, Y.S.Prabandari & G.R. Rahayu (2017). "Correlation between Academic Motivation and Professional Identity in Medical Students in the Faculty of Medicine of the Universitas Gadjah Mada Indonesia". Educación Médica.
-        Wigfield, A. & J.S. Eccles (2000). "Expectancy–Value Theory of Achievement Motivation". Contemporary Educational Psychology, 25(1): 68-81.