اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان. خرم‌آباد- ایران ،

2 دکتری مدیریت، استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان. خرم‌آباد

3 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان. خرم‌آباد- ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ترییتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان. خرم‌آباد- ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل نقش معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اخلاق کاری بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی و از شاخۀ مطالعات پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش، 240 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان است که از بین آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 147 نفر انتخاب شدند. برای سنجش متغیّرهای پژوهش از پرسشنامه‌های معنویت سازمانی اشمس و دوچون(2000) و میلیمن و همکاران(2003)، اخلاق کاری گریگوری سی.پتی(1990) و آنومی سازمانی مظلومی و سفیدچیان(1394) استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار آماری آموس بهره گرفته شده است. یافته‌هاو نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که معنویت سازمانی رابطۀ مثبت و معناداری با اخلاق کاری و رابطۀ معکوس و معناداری با آنومی سازمانی دارد. یافته‌های تحقیق دلالت بر وجود رابطۀ معکوس و معنادار بین اخلاق کاری و آنومی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       اسدی، ح.؛ ف. راد و م. علیزاده اقدم(1388). «بررسی اخلاق کار با تأکید بر عوامل سازمانی(مطالعۀ موردی کارکنان دانشگاههای دولتی کلان‌شهر تبریز)». مطالعات جامعه‌شناسی، سال دوم، ش 5: 44-29.
-       بهرامی دشتکی، هـ.(1389). «معنا و معنویت از دیدگاه روانشناسان». راه تربیت، سال چهارم، ش 10: 160-143.
-       پروین،ا .؛ ش. محمدی؛ ن، شیربگی و ط. لطفی نژاد (1394). «بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه»پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی. سال اول، ش 2: 160-143.
-       رجبی‌پور میبدی، ع. و م. دهقانی فیروزآبادی(1391). «رابطۀ اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی». اخلاق زیستی، سال دوم، ش 6: 92-49.
-       سلاجقه، س. و فرح بخش ، ش (1389). «معنویت و تعهد سازمانی». راهبرد توسعه. ش 23: 221- 203.
-       سلاجقه، س. و ف. سیستانی خنامان(1394). «بررسی رابطۀ میان اخلاق کار و کیفیت خدمات در سازمانهای دولتی شهر کرمان». همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، 11-1.
-       سلیمانی، ن.؛ ن. عباس‌زاده و ب. نیاز آذری(1391). «رابطۀ اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان». رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، ش 1: 38-21.
-       سنگری، ن.؛ ا. نائینی و ب. پورولی(1392). «تأثیر دینداری و اخلاق کار اسلامی بر سختکوشی کارکنان». مطالعات رفتار سازمانی، سال سوم، ش 2-1: 116-101.
-       شیخه‌پور، ز.؛ ا. ابراهیمی، م. شیخه‌پور و ش. زینالی(1392). «بررسی رابطۀ اخلاق کاری اسلامی و فرسودگی شغلی مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور». مدیریت اسلامی، سال بیست و سوم، ش 1: 241-225.
-       طالبی، ا.؛ س. سـعیده و ف. طلـوع پارسـا (1394). «بررسی تأثیر احساس آنومی بر امکان کنش ارتباطی»بررسی مسائل اجتماعی ایران. سال ششم، ش 1: 51-70.
-       طالقانی، غ.؛ م. محمدی و ح. رستمی(1391). «معنویت سازمانی گامی مؤثر در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی». مدیریت فرهنگ سازمانی، سال یازدهم، ش 2: 188-163.
-       فریدونی، م. و ا. علیدوست قهفرخی(1394). «ارتباط بین معنویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی». مدیریت ورزشی، سال هفتم، ش 6: 933-921.
-        کیوانی، ش .(1393). «سنجش بهرهوری نیروی انسانی و ارتباط آن با اخلاق کاری». منابع انسانی ناجا، سال نهم، ش 38: 44-27.
-       گل‌پرور، م و م. نادی(1389). «بی‌هنجاری سازمانی در ارتباط با نگرشهای اعضای هیئت علمی». مجله علوم اجتماعی، دوره هفتم، ش 1: 159-141.
-       مظلومی، ن. و س. سفیدچیان(1394). «بررسی نقش ظرفیت تغییر در شکلگیری آنومی سازمانی با رویکرد کیفی». مطالعات رفتارسازمانی، سال چهارم، ش 2: 26-1.
-       مقیمی، م.؛ ا. رهبر و ح. اسلامی(1386). «معنویت سازمانی و تأثیر آن در خلاقیت کارکنان». اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوم، ش 4-3: 98-89.
-       موسوی، ن؛ ع. شریعت‌نژاد و م. عارف‌‌نژاد(1395). «شناسایی و اولویتبندی عوامل ایجادکنندۀ آنومی سازمانی در سازمانهای دولتی با استفاده از فن دلفی فازی». مدیریت سازمانهای دولتی، سال چهارم، ش 16: 142-129.
-        Alhyasat-Khaled, M.K (2012). "The Role of Islamic Work Ethics in Developing Organizational Citizenship Behavior at the Jordanian Press Foundations". Journal of Islamic Marketing; 3(2): 139-154.
-        Ali, J.A. & A. Al-Kazemi (2007). "Managerial Problems in Kuwait". The Journal of Management Development, 21(5): 366-375.
-        Asadi, H.; F. Rad & M. Alizadeh Aghdam (2009). "A Study of Work Ethics with Emphasis on Organizational Factors (Case Study of Public Universities of Tabriz Metropolitan Universities)". Sociology Studies Journal, Second Year, 5: 29-44.
-        Ashmos, D. & D. Duchon (2000). "Spirituality at Work: A Conceptualization & Measure". Journal of Management, 9 (2): 134-145.
-        Bahrami Dashtaki, H. (2010). "Meaning and Spirituality from the Point of View of Psychologists". Quarterly Journal of Road Education, 4(10): 143-160.
-        Baldacchino, D.R. (2008). "Teaching on the Spiritual Dimension in Care: the Perceived Impact on Undergraduate Nursing Students". Nurse Education Today, 28: 501-512.
-        Bintizainol, N. (2008). Islamic Work Ethics, Organizational Culture and Organizational Commitment: A Study of Employees at Majllis AMANAH RAKYAT. A Thesis Submitted to the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree Master of Human Resource Management, University Utara Malaysia.
-        Bjarnason, T. (2009). "Anomie among European Adolescents: Conceptual and Empirical Clarification of a Multi-Level Sociological Concept". Sociological Forum, 24(1): 321-339.
-        De Lara, P.Z.; D.V. Tacoronte & J.M. Ting Ding (2009). "Procedural Justice and Workplace Deviance: The Mediating Role of Perceived Normative Conflict in Workgroups". Decisions Organization, 1: 381-393.
-        Fereidouni, M. & A. Alidoust Qehfarokhi (2015). "Relationship between Organizational Spirituality and Organizational Citizenship Behavior". Sport Management Quarterly, Seventh Year, No. 6: 921-933.
-        Golparvar, M. & M. Nadi (2010). "Organizational Insecurity in Relation to the Attitudes of Faculty members". Journal of Social Sciences, 7(1): 141-159.
-        Haroon, M.; H.M. Fakhar Zaman & R. Waiza (2012). "The Relationship between Islamic Work Ethics and Satisfaction in Healthcare Sector of Pakistan". International Journal of Contemporary Business Studies, 3(5). Available online at: http://www.akpinsight.webs.com.
-        Johnson, P. & J. Duberley (2010). "Anomie and Culture Management: Reappraising Durkheim". Organization Journal, 18(4): 563-584.
-        Keyvani, Sh. (2014). "Measurement of Manpower Productivity and its Relationship with Work Ethics". Journal of Scientific and Promotion of Human Resources, Naja, Ninth Year, 38: 27-44.
-        Kinjerski, V. & B.J. Skrypnek (2006). Measuring the Intangible: Development of the Spirit at Work Scale. Paper Presented at the Sixty-fifth Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA. P. 16.
-        Kumar, N. & R.C. Rose (2010). "Examining the Link between Islamic Work Ethic and Innovation Capabilities". Journal of Management Development, 29(1): 79-93.
-        Kutcher, E.J. Bragger, J.D. Rodriguz-Sredinicki,O. & Masco,J.L.(2010)."The role of religiosity in strees, job attitudes, and organizational citizenship behavior". Journal of Business Ethics. 95: 319-337.
-        Long, B.S. & Mills, J.H. (2010). "Workplace spirituality, contested meaning, and the culture of organization: A critical sense making account". Journal of Organizational Change Management, 23(3), 325–341.
-        Mazlomi, N. & S. Sefidchian (2015). "Investigating the Role of Change Capacity in the Formation of Organizational Anomy with Qualitative Approach". Journal of Organizational Behavior Studies, 4(2): 1-26.
-        Meriac, J.P.; D.J. Woehr & C. Banister (2010). "Generational Differences in Work Ethic: An Examination of Measurement Equivalence across Three Cohorts". Journal of Business and Psychology, 25: 315-324.
-        Milliman, F.; J. Czaplewski & F. Jeffery (2003). "Work Place Spirituality & Employee Work Attitudes: An Exploratory Empirical Assessment". Journal of Organizational Change Management, 16(4): 426-447.
-        Mitroff, I. (2003). "Do Not Promote Religion Under the Guise of Spirituality". Organization, 10(2): 375-382.
-        Moghimi, M.; A. Rahbar & H. Islami (2007). "Organizational Spirituality and its Impact on Personnel Creativity". Journal of Ethics in Science and Technology, Second Year, No. 3-4: 89-98.
-        Mohamed, N.; N.S. Abdul Karim & R. Hussein (2010). "Linking Islamic Work Ethics to Computer Use Ethics, Job Satisfaction and Organizational Commitment in Malaysia". Journal of Business Systems, Governance and Ethics, 5(1): 13-23.
-        Mousavi, N; A. Shariat-Nejad & M. Aref-Nejad (2016). "Identification and Prioritization of Organizational Anomy in Public Organizations Using Fuzzy Delphi Techniques". Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, Fourth Edition, No. 16: 129-142.
-        Okhman, W. (2010). "The Effect of Islamic Work Ethics on Work Outcomes". Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 15(1): 21-27.
-        Petty, G. C. (1995), "Adults in the workforce and the occupational work ethic". Journal of Studies in Technical Careers, 15(3):133- 140
-        Rajabi-Pour Meybodi, A. & M. Dehghani Firouzabadi (2012). "The Relationship of Islamic Work Ethics with Organizational Commitment and Job Satisfaction". Journal of Biological Ethics, Second Year, No. 6: 49-92.
-        Salajeghe, S. & F. Sushi-e Khanaman (2015). "Investigating the Relationship between Work Ethic and Quality of Services in Governmental Organizations in Kerman". National Conference on Management and Leadership Challenges in Iranian Organizations, 1-11.
-        Sangari, N.; A. Naeini & B. Purvali (2013). "The Effect of Religiousness and Islamic Work Ethics on Workers' Strength". Journal of Organizational Behavior Studies, Third Year, No. 1-2: 101-116.
-        Shaikhepour, Z.; A. Ebrahimi, M. Shaikhepour & S. Zeinali (2013). "The Study of the Relationship between Islamic Ethics and Job Burnout among Instructors of Islamic Azad University and Payame Noor". Journal of Islamic Management Scientific-Research Quarterly, No. 1: 225-241.
-        Skiba, M.; D.R. Smith & K.P. Marshall (2009). "Applying Merton's Theory of Anomia to Career Disruptions". Management Research News, 32(4): 392-404.
-        Smith, J.P. (2010). The Effects of Self-Efficacy and Spirituality on the Job Satisfaction and Motivation to Lead Among Redeploying Soldiers as Moderated by Transformational Leadership. Thesis for the Degree of Doctor, University School of Global Leadership & Entrepreneurship UMI No. 3447893, 23-49.
-        Soleimani, N.; N. Abbas-Zadeh & B. Niaz Azari (2012). "The Relationship between Job Ethics and Job Satisfaction and Job Stress of Employees". New Approach Quarterly in Educational Management, Third Year, No. 1: 21-38.
-        Taleghani, Gh.; M. Mohammadi & H. Rostami (2012). "Organizational Spirituality an Effective Step to Improve Organizational Citizenship Behavior". Journal of Organizational Culture Management, 11th, 2: 163-188.
-        Tsahuridu, E.E. (2009). "An Exploration of Factors Affecting Anomie at Work". 6th Critical Management Studies Conference. University of Warwick, UK.
-        Vinzi, V.E.; L. Trinchera & S. Amato (2010). PLS Path Modeling: from Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement. Handbook of Partial Least Squares, 47-82.
-        Yousef Darwish, A. (2001). "Islamic Work Ethic-A Moderator between Organizational Commitment and Job Satisfaction in a Cross-Cultural Context". Personnel Review, 30(2): 152-169.
-        Zairi, M. & J. Peters (2002). "The Impact of Social Responsibility on Business Performance". Managerial Auditing Journal, 17(4): 422-456.