طراحی و تدوین الگوی جامع دانشگاه کارآفرین با رویکرد فرا ترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2 دکتری مدیریت دولتی، دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دکتری مدیریت دولتی، استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دکتری مدیریت دولتی، استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

5 دکتری مدیریت دولتی، دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، مطالعۀ نظام‌مند الگوهای نظری و پژوهشهای صورت گرفته با موضوع دانشگاه کارآفرین به ‌منظور تلخیص، طبقه‌بندی و تلفیق مؤلفه‌های آن بوده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی فراترکیب است. بدین منظور، 114 مقاله برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی، مبتنی بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی، بررسی شد. یافتهها: پس از کدگذاری، مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین در 15 مقولۀ عمده، 41 مفهوم و 181 کد، سازماندهی شدند و میزان اهمیت و اولویت هر یک از مفاهیم با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. نتیجه‌گیری: مفاهیمِ نوع ساختار، فرهنگ حامی کارآفرینی، حمایت مدیریت از فعالیتهای کارآفرینانه، اهداف و راهبردهای کارآفرینانه، تجاری‌سازی دانش، برنامۀ درسی کارآفرینانه، معرفی کارآفرینان دانشگاهی به عنوان الگوی نقش، تشکیل مراکز بازاریابی، توسعۀ ارتباطات و شبکه‌سازی، بیشترین اهمیت و بالاترین رتبه‌ها را در بین مفاهیم دارند. در نهایت بر اساس مؤلفه‌های استخراج‌شده، مدل پیشنهادی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
-       تقی‌پور ظهیر، علی و نرگس حسن‌مرادی(1384). «الگوی مناسب ایجاد دانشگاه کارآفرین». آینده‌پژوهی مدیریت، ش 18 (2): 40-31.
-        ترمس‌العاملی، امین؛  کلینی، محمدبن‌یعقوب (1391). «فروع کافی» (جلد 1). ترجمه گروه مترجمان؛ اشراف و ویرایش محمدحسین رحیمیان. قم: انتشارات قدس.
-       رضایی، بیژن و عباس پور، عباس و نیکنامی، مصطفی و رحیمیان، حمید و دلاور، علی (1392). «طراحی و تدوین مدل عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی». فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، 3 (22): 202-179.
-       شریف‌زاده، فتاح؛ سید مصطفی رضوی، شمس‌السادات زاهدی و رضا نجاری(1388). «طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی(مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)». توسعۀ کارآفرینی، ش 2 (4): 38-11.
-       عابدی، بهاره؛ برادران، مسعود؛ خسروی پور، بهمن؛ یعقوبی، جعفر؛ یزدان پناه، مسعود؛ (1396). « تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزی». پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، ش 40: 139-123.
-       فکور، بهمن و حجت‌الله حاجی‌حسینی(1387). «کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای ایران(مطالعۀ موردی: هفت دانشگاه مهم کشور)». سیاست علم و فنّاوری، ش 1 (2): 70-59.
-       قاســم نژاد، نیما (1389). «ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی». ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، ش 1(2) :20-1.
-       کردنائیج، اسدالله؛ پرویز احمدی، زهرا قربانی و نازیلا نیاکان لاهیجی(1391). «بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس». توسعۀ کارآفرینی، ش 5 (3): 64-47.
-       محمدی ری شهری، محمد  (1377). «میزان الحکمه». ترجمه حمید رضا شیخی، جلد دهم ، چاپ اول، قم: انتشارات دارالحدیث.
-       مهدوی مزده، محمد؛ مائده بانک، محمدرضا زاهدی و مجید پورعسگری(1392). «تعیین شاخصهای تأثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاههای دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاهها از این منظر». سیاست علم و فنّاوری، ش 6(1): 100-81.
-       نادری بنی، ناهید(1392). بررسی نقش فعالیتهای اصلی و پشتیبانی دانشگاهی در کارآفرینی دانشگاههای دولتی ایران و ارائۀ الگوی دانشگاه کارآفرین. پایان‌نامه دکترای تخصصی. دانشگاه اصفهان.
-        Abreu, M.;P. Demirel, V. Grinevich&M. Karataş-Özkan (2016). "Entrepreneurial Practices in Research-Intensive and Teaching-led Universities". Small Business Economics, 47(3): 695-717.
-               Aranha, E.A.&N.P. Garcia (2014). "Dimensions of a Metamodel of an EntrepreneurialUniversity". African Journal of Business Management, 8(10): 336-349.
-        Audretsch, D.B. (2014). "From the Entrepreneurial University to the University for the Entrepreneurial Society". Journal of Technology Transfer, 39(3): 313-321.
-        Bronstein, J.&M. Reihlen (2014). "Entrepreneurial University Archetypes: A Meta-Synthesis of Case Study Literature". Industry & Higher Education, 28 (4): 245-262.
-        Budyldina, N. (2018). "Entrepreneurial Universities and Regional Contribution". International Entrepreneurship and Management Journal. 14(2): 265-277.
-        Campbell, D.F.J., Carayannis, E.G., & Rehman, S.S. (2015). "Quadruple helix structures of quality of democracy in innovation systems: the USA, OECD countries, and EU member countries in global comparison".Journal of the Knowledge Economy, 6 (3): 467–493 .
-        Carayannis, E.G. & Campbell, D.F.J. (2009). "Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem". International Journal of Technology Management, 46(3/4): 201–234.
-        Carayannis, E.G., Dubina, I.N. & Ilinova, A.A. (2015). "Licensing in the context of entrepreneurial university activity: an empirical evidence and a theoretical model". Journal of the Knowledge Economy, 6 (1): 1–12.
-        Carayannis, E.G., Cherepovitsyn, A.Y. & Ilinova, A.A. (2016). "Technology commercialization in entrepreneurial universities: the US and Russian experience".  The Journal of Technology Transfer, 41 (5): 1135–1147.
-        Clark, B.R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Oxford: Pergamon-Elsevier Science.
-        Clark, B. ; R (2004). "Delineating the character of the entrepreneurial university". Higher Education. 17 (4): 355–370.
-        Dabic, M.;M. Gonzalez-Loureiro & T.U. Daim (2015). "Unraveling the Attitudes on Entrepreneurial Universities: The Case of Croatian and Spanish Universities". Technology in Society, 42: 167-178.
-        Etzkowitz, H.;A. Webster, C. Gebhardt&B.R.C. Terra (2000). "The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm". Research Policy, 29(2): 313-330.
-        Etzkowitz, H. (2003). "Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations". Social Science Information, 42(3): 293-337.
-        Etzkowitz, H. (2004). "The Evolution of the Entrepreneurial University". International Journal ofTechnology and Globalisation, 1(1):64-77.
-        Etzkowitz, H. (2013). "Anatomy of the Entrepreneurial University". Social Science Information, 52(3): 486-511.
-        Etzkowitz, H  (2016). "The Entrepreneurial University: vision and metrics"Industry and Higher Education, 30 (2): 83–97.
-        Etzkowitz, H. (2017). "Innovation Lodestar: the Entrepreneurial University in a Stellar Knowledge Firmament". Technological Forecasting and Social Change, 123 (Supplement C): 122-129.
-        Fayolle, A.&D.T. Redford (2014). Hand book on Entrepreneurial University. Edward Elgar Publishing, Inc.
-        Gibb, A. (2012). "Exploring the Synergistic Potential in Entrepreneurial University Development: Towards the Building of a Strategic Framework". Annals of Innovation and Entrepreneurship, 3(1): 1-21.
-        Graham, R. (2014). Creating University-Based Entrepreneurial Ecosystems: Evidence from Emerging World Leaders. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
-        Guenther, J.&K. Wagner (2008). "Getting out of the Ivory Tower: New Perspectives on the Entrepreneurial University". European Journal of International Management, 2(4): 400-417.
-        Guerrero, M., Urbano, D., & Kirby, D. (2006). "A literature review on entrepreneurial universities: an  institutional approach". Autonomous University of Barcelona, Business Economics Department, Working Paper Series, 6/8.
-        Guerrero, M. (2007). "Entrepreneurial Universities: The Case of Autonomous University of Barcelona". Research work in Autonomous University of Barcelona.
-        Guerrero, M. & Urbano, D. (2010). "The development of an entrepreneurial university". The Journal of Technology Transfer, 37: 43-74.
-        Guerrero, M.&D. Urbano (2012). "The Development of an Entrepreneurial University". The Journal of Technology Transfer, 37(1): 43-74.
-        Guerrero, M.;D. Urbano, J. Cunningham&D. Organ (2014). "Entrepreneurial Universities in Two European Regions: a Case Study Comparison". The Journal of Technology Transfer, 39(3): 415-434.
-        Guerrero, M., Cunningham, J.A., & Urbano, D., (2015). "Economic impact of entrepreneurial universities activities: an exploratory study of the United Kingdom".  Research Policy, 44(3): 748–764.
-        Guerrero, M., Urbano, D., Fayolle, A., Klofsten, M., & Mian, S. (2016) "Entrepreneurial universities: emerging models in the new social and economic landscape". Small Business Economics, 47(3): 551-563.
-        Kirby, D.A.;M. Guerrero&D. Urbano (2011). "Making Universities more Entrepreneurial: Development of a Model". Canadian Journal of Administrative Sciences, 28(3): 302-316.
-        Romero, F. (2015). "University-Industry Relations and Entrepreneurship". 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship - ECIE 2015. University of Genoa, Italy, 17-18.
-        Rothaermel,F.T.; S. Agung& L.Jiang(2007). "University Entrepreneurship: a Taxonomy of the Literature". IndustrialandCorporateChange, 16(4): 691-791.
-               Salamzadeh, A.;Y. Salamzadeh&M.R. Daraei (2011). "Toward a Systematic Framework for an Entrepreneurial University: A Study Ini Context with an IPOO Model". Global Business and Management Research: An International Journal, 3(1): 30-37.
-        Salamzadeh, A., Farsi, J.Y., Motavaseli, M., Markovic, M.R. & Kesim, H.K. (2015). "Institutional factorsaffecting the transformation of entrepreneurial universities".International Journal of Business and Globalisation, 14(3): 271-291.
-        Sandelowski, M.& J. Barros (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer Publishing Company Inc.
-        Abedi, B.; Baradaran, M.; Khosravi Pour, B.; Yaghoubi, J & Yazdan Panah, M (2017). "Developing an Entrepreneurial University Model of Agriculture and Natural Resources from an Agricultural Education Management Perspective". Agricultural Education Management Research, 40: 123-139.
-        Fakour, B.&H. Haji Hosseini (2008). "Academic Entrepreneurship and Commercialization of Research Results in Iranian Universities (Case Study: 7 Top Universities of the Country)". Science and Technology Policy, 1 (2): 59-70.
-        Schmitz, A.;D. Urbano, G. Dandolini, J. Artur de Souza&M. Guerrero (2017). "Innovation and Entrepreneurship in the Academic Setting: a Systematic Litrature Review". International Entrepreneurship and Management Journal, 13(2): 369-395.
-        Sooreh, L. K., Salamzadeh, A., Safarzadeh, H. & Salamzadeh, Y. (2011). "Defining and Measuring Entrepreneurial Universities: A Study in Iranian Context Using Importance Performance Analysis and TOPSIS Technique".Global Business and Management Research: An International Journal, 3(2): 182-199.
-        KordNaeij, A.;P. Ahmadi, Z. Ghorbani&N. NiakanLahiji (2012). "Examining the Characteristics of Entrepreneurial University at Tarbiat Modares University". Development of Entrepreneurship, 5 (3): 47-64.
-        Mahdavi Mazdeh, M.;M. Banak, M.R. Zahedi& M. Pourasgari (2013). "Determining the Indicators Affecting the Entrepreneurship of Iranian State Universities and Ranking Universities in this Perspective". Science and Technology Policy, 6 (1): 81-100.
-        MohammadiRayshahri, M (1998). "Mizan al-Hikmah". Translated by Hamid Reza Sheikhi, Volume 10, First Edition, Qom: Dar al-Hadith Publications.
-        NaderiBani, N. (2013). Evaluating the Role of Main and Academic Support Activities in the Entrepreneurship of Iranian State Universities and Providing a Model of Entrepreneurial University. PhD Thesis. University of Isfahan.
-        Qasemnejad, N (2010). "Evaluating Entrepreneurship Level of Islamic Azad University Students". Innovation and Creativity in Human Sciences, 1 (2): 1-20.
-        Rezaei, B., Abbaspour, A., Niknami, M., Rahimian, H & Delavar, A (2013). "Designing and Development Model of Factors Related to Academic Entrepreneurship". Journal of Social Sciences, 3 (22): 179-202.
-        Urbano, D., & Guerrero, M (2013). "Entrepreneurial universities: socioeconomic impacts of academic entrepreneurship in a European region". Economic Development Quarterly, 27(1): 40–55.
-        Yildirım, N.&O.B. Aşkun (2012). "Entrepreneurship Intentions of Public Universities in Turkey: Going Beyond Education and Research?". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58: 953-963.
-               Yokoyama, k. (2006). "Entrepreneurialism in Japanese and UK Universities: Governance, Management, Leadership, and Funding". Higher Education, 52(3) : 523–555.
-        Sharifzadeh, F.;S.M. Razavi, Sh. Zahedi& R. Najari (2009). "Designing and Explaining the Model of Factors Affecting Academic Entrepreneurship (Case Study: Payame Noor University)". Entrepreneurship Development, 2 (4): 11-38.
-        TaghipourZahir, A.&N. Hassan Moradi (2005). "The ProperModel for the Establishment of an Entrepreneurial University". Future Studies inManagement, 18(2): 31-40.
-        Thermes al-'Ameli, A.; Kulayni, M.i.Y (2012). "Furū al-Kāfī" (Volume 1). Translated by the Translators Group; Supervisedand Edited by Mohammad Hossein Rahimian. Qom: Quds Publications.