تبیین نقش آگاهی در رابطۀ رهبر و پیرو بر اساس قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی. دانشگاه تهران، ایران.

3 دکتری علوم اجتماعی، استادیار دانشگاه پیام نور، صندوق پستی3697-19395، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، مربی دانشگاه پیام نور ، صندوق پستی3697-19395،تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش آگاهی در رابطۀ رهبر و پیرو در پرتو قرآن و عترت بود. روش: تحقیق حاضر از لحاظ نوع، تحقیق کیفی به صورت تحلیل محتواست و با استفاده از روش تحقیق موضوعی قرآن کریم درباره واژۀ «آگاهی» بررسی و تببین شده است. روایی و پایایی مفاهیم استخراج شده به تأیید متخصصان این حوزه رسید. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های مستخرج از جامعۀ بررسی(ساحت مقدس قرآن کریم و ترجمه آیات متن از مجموعه کتب تفسیر المیزان)، به تقسیم مقولۀ آگاهی در پنج عنوانِ جایگاه و ارزش آگاهی، عوامل و زمینه‌های آگاهی، موانع آگاهی، بازتاب آگاهی در عملکرد رهبران و بازتاب آگاهی در عملکرد پیروان منجر شد.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       قرآن کریم. ترجمه ابوالفضل بهرام‌پور(1387). [بی‌جا]: آوای قرآن.
-       نهج‌البلاغه. گردآوری سید شریف رضی(1384). ترجمه عبدالمحمد آیتی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی و بنیاد نهج‌البلاغه.
-       آمدی، ناصح‌الدین(1383). غررالحکم و دررالکلم. ترجمۀ سید حسین شیخ‌الاسلامی. قم: انصاریان.
-       پورعزت، علی‌اصغر(1393/الف). درآمدی بر روش پژوهش علمی. [بی‌جا]: میدانچی.
-       پورعزت، علی‌اصغر(1393/ب). مدیریت ما. تهران: بنیاد نهج‌البلاغه.
-       تونکه‌نژاد، ماندنی(1385). «مقایسۀ دو سبک رهبری خدمتگزار و تحول‌گرا».مجله تدبیر، شماره 174: صص 26-22.
-       جعفری، سکینه و کاظم میرمقدم(1392). «بررسی نقش رهبری خدمتگزار در توسعه سرمایۀ اجتماعی». توسعۀ منابع انسانی و پشتیبانی، ش 28: 96-65.
-       خاکی،غلامرضا(1387). روشتحقیقبارویکردیبهپایاننامهنویسی .تهران:مرکز تحقیقات علمی کشورکانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
-       درویش،حسن. فرزانه دخت،نسرین(1389)، «رابطه رهبر - پیرو (LMX) در ایجاد انرژی و بروز خلاقیت در محیط کاری»،مجله مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. شماره 5. صص 38-21
-       سعدآبادی، حسن(1388). «الگوی پیشنهادی در تحلیل روابط رهبر و پیرو در مکتب امام خمینی». مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری امام خمینی(ره). تهرا
-       ن: دانشگاه پیام نور. ج 2: 499-430.
-       سید جوادین، سیدرضا(1383).مدیریترفتارسازمانی. تهران: انتشارات نگاه دانش
-       شفیعی، عباس(1385). مردم داری در رهبری امام خمینی، فصلنامه علمی – پژوهشی متین، شماره31، صص82-59
-       طباطبایی، سید محمدحسین(1383). المیزان. ترجمۀ سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چ هجدهم.(نرم‌افزار جامع تفسیر شیعه، نسخه 3)
-       عزتی، ابوالفضل(1358). فقه سیاسی در اسلام، تهران: انتشارات پیام آزادی
-       عمید زنجانی، عباسعلی(1377). فقه سیاسی(جلد دوم)، تهران: انتشارات امیرکبیر
-       قرائتی، محسن(1388). تفسیر نور (جلد4)، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
-       لسانی فشارکی، محمدعلی و حسین مرادی زنجانی(1391). روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم. قم: بوستان کتاب.
-       لسانی فشارکی، محدعلی(1389). روش تحقیق و پژوهش در قرآن کریم، مجله رشد آموزش قرآن، شماره29، صص 9-6.
-       مقیمی، سید محمد(1394).اصولومبانیمدیریتازدیدگاهاسلام، تهران:انتشارات راه دان
-       مطهری ، مرتضی. (1361) .مجموعهآثار(1)، مجموعه گفتار ها. تهران: انتشارات صدرا
-       مکارم شیرازی، ناصر(1305).مدیریت و فرماندهی در اسلام .قم : انتشارات هدف.
-       ملکی منفرد، زهرا.(1387)، «اطاعت از دیدگاه قرآن کریم»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی.
-       میرزایی اهرنجانی، حسن(1385). رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
-        Karim Quran. Translation by Abolfazl Bahrampour (2008). Avaya Quran Publication.
-        Nahj al-Balagheh. Seyyed Sharif Razi (2005).Translator: Abdolmohammad Ayati. Islamic News Agency and Nahj al-Balagheh Foundation Publications.
-        Amedi, Nasehuddin (2004). Ghorar al-Hekam & Dorar al-Kelam. Translation of Seyyed Hossein Sheikholeslami. Qom: Ansarian Publications.
-        Amid Zanjani, Abbas Ali (1998). "Political Jurisprudence (Volume Two)", Tehran: Amirkabir Publications
-        Darwish, Hassan. Farzaneh Dokht, Nasrin (2010), "The Leader-Follower Relationship (LMX) in Energy Creation and Creativity in the Workplace", Public Management Journal, Faculty of Management, University of Tehran. No. 5. pp 21-38.
-        Elbaz, A.M.&M. Yacine(2017)."The Role of Wisdom Leadership in Increasing Job Performance". Tourism Management, Vol. 63: 66-76.
-        Ezzati, Abolfazl (1358). "Political Jurisprudence in Islam", Tehran: Payam-e Azadi Publications.
-        Jafari, Sakineh & Kazem Mir Moghaddam (2013). "The Investigating the Role of Servant Leaders in the Development of Social Capital".Human Resource Development and Support, No. 28:65-96.
-        Khaki, Gholamreza (2008). "Research Methodology with an Approach to Theses Writing". Tehran: Drayat.
-        Lange, S.; K.C. Bormann&J. Rowold(2018)."Mindful Leadership: Mindfulness as a New Antecedent of Destructive and Transformational Leadership Behavior".Grinterakt Org, available: https://doi.org/10.1007/s11612-018-0413-y
-        Lesani Fesharaki, Mohad Ali (2010). "Research Methodology in the Holy Quran", Quran Education Development Magazine, No. 29, pp. 9-6.
-        Lesani Fesharaki, Mohammad Ali & Hossain Moradi Zanjani (2006). "The Methodology of the Research in the Holy Quran". Qom: The Book Garden Institute.
-        Makarem Shirazi, Nasser (1305). "Management and Command in Islam". Qom: Target Publications.
-        Maleki Monfared, Zahra (2008), "Obedience to the View of the Holy Quran", MSc Thesis, Shahid Ashrafi University of Isfahan.
-        Mirzaei Ahranjani, Hassan(2006).Organizational Management with Islamic Approach. Qom: Department of Research and University.
-        Moghimi, Seyyed Mohammad (2015). "Principles and Principles of Management from an Islamic Perspective", Tehran: Rahan Publications.
-        Motahari, Morteza. (1983). "Collection of Works (1), Collection of Speeches". Tehran: Sadra Publications.
-        Porezat, Ali Asghar (2014). Our Management.Tehran: Bonyad Nahj Al Balaghah Publications.
-        Porezat, Ali Asghar(2014).Income on Scientific Research Method. Meydacgi.
-        Qara'ati, Mohsen (2009). "Tafsir-e Noor (Vol. 4)", Tehran, Cultural Center, Lessons from the Quran
-        Saad Abadi, Hassan (2009). "Proposed Model in the Analysis of Relations between Leader and Follower of Imam Khomeini's School". Proceedings of the First National Conference on Imam Khomeini Leadership Dimension (RA). Tehran, Iran: Payame Noor University, No. 2: 430-499.
-        Seyed Javadin, Seyed Reza (2004). "Organizational Behavior Management". Tehran: Naghsh Danesh Publications.
-        Shafi'i, Abbas (2006). "Ethnicity in Imam Khomeini's Leadership", Matin Scientific and Research Quarterly, No. 31, pp. 59-82.
-        Tabatabaei,Seyyed Mohammad Hossein (2004). Al-Mizan. Translator: Seyyed Mohammad Bagher Mousavi Hamedani. Qom: Islamic Publications Office, Associate Professor of the Seminary.(Shi, version 3)
-        Tonkenjad, Mandani (2006). "A Comparison of Two Servant and Transformational Leadership Styles." Tadbir, No. 174: pp. 26-22.