شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، استاد گروه مدیریت دولتی و امور عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران.

3 کارشناس ارشد مدیریت تحول از پردیس فارابی دانشگاه تهران.

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شده است. روش: روش این پژوهش بر اساس هدف توسعه‌ای، کیفی به شیوۀ توصیفی است. به منظور جمع‌آوری داده‌های کیفی از ابزار مصاحبه و مطالعات اسنادی و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون(تم) استفاده شده است. نمونۀ آماری تحقیق شامل 10 نفر از خبرگان علمی و اجرایی کشور در حوزۀ اقتصاد مقاومتی و آموزش عالی، کلیۀ سخنرانی‌های مقام معظم رهبری و تعداد هفت مقاله و کتاب و در این زمینه بوده است. یافته‌ها: 31 مضمون در شش محور شامل آموزش، پژوهش و نشر دانش (کارکردهای اصلی نظام آموزش عالی)، ساختار و سیستم‌ها، فرهنگ و رهبری(اهرمهای اصلی اجرای استراتژی) به عنوان الزامات نظام آموزش عالی احصا شد. نتیجه‌گیری: بسترسازی آموزش عالی برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اقداماتی در دو سطح است؛ نخست، اقدام در سطح وزارت علوم و دانشگاهها که متولی اصلی آموزش عالی در کشورند و دوم، اقدام در سطح دولت که نهاد فرادست آموزش عالی و متولی اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       بهرامی، ف. و غ. زمانی(1380). «آموزش عالی کشاورزی: تنگناها و راهکارها». ماهنامه جهاد، ش 245-244: 32-27.
-       بیانات رهبر معظم انقلاب در باب اقتصاد مقاومتی. قابل دسترسی در: http://www.farsi.khamenei.ir/
-       پیرس، جان ای. و ریچارد بی. رابینسون(1388). مدیریت راهبردی. ترجمه سید محمود حسینی. تهران: سمت.
-       پیغامی، ع.(1391). «اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دفاعی یا ترمیمی». قابل دسترسی در: http://www.farsi.khamenei.ir/ithers-note?id=50551
-       خنیفر، ح. و ن. مسلمی(1396). اصول و مبانی روشهای پژوهش کیفی. تهران: نگاه دانش.
-       خواجه شاهکوهی، ع. و ب. صحنه(1378). «نقش آموزش عالی در توسعۀ اقتصادی». نامۀ آموزش عالی، سال اول(دورۀ جدید)، ش 3: 138-125.
-       دانایی‌فرد، ح. و ز. مظفری(1387). «ارتقای روایی و پایایی در پژوهشهای کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی». پژوهشهای مدیریت، سال اول، ش 1: 162-131.
-       شیروانی، ا. و ا. مرادی(1391). «تمایزهای اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی». بازار سرمایه، ش 33: 28.
-       فدایی، م.(1393). تبیین مؤلفه‌های مدیریت راهبردی علم و فنّاوری مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
-       نادری، ع. و م. سیف نراقی(1370). روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: بدر.
-       یمنی، م.(1372). «رویکرد سیستمی شیوه‌ای برای بررسی عملکرد مراکز آموزشی». آموزش بزرگسالان و توسعه، سال دوم، ش 4: 81-65.
-       Briguglio, L. &S. Piccinino (2009)."Growth and Resilience in East Asia and the Impact of the 2009 Global Recession". Available at:http://www.um.edu.mt/_data/assets/pdf_file/0011/141959/Growth_with_Resilience_in_Asia_5Dec2011.Pdf.
-       Bahrami, F. & G. Zamani (2001). "Higher Education in Agriculture: Bottlenecks and Solutions".Jahad Monthly. N. 244-245: 27-32.
-       Danaei Fard, H. & Z. Mozafari (2008). "Promoting Validity and Reliability in Managerial Qualitative Researches: A Reflection on Research Audit Strategies". Management Researches,Vol. 1, N.1: 131-162.
-       Fadaei, M. (2014). Explaining the Components of Science and Technology Strategic Management Based on Resistive Economy Model.Master's Thesis. University of Tehran.
-       Khaji Shahkuhi, A. & B. Sahneh (2009). "Role of Higher Education in Economic Development".Letter of Higher Education, Vol. 1, N. 3:125-138.
-       Khanifar, H. & N. Moslemi (2017). Fundamentals of Qualitative Research Methods". Tehran: Negahe Danesh.
-       Naderi, A. & M. Sief Naraghi (1991). Research Methods and How to Evaluate it in the Humanities". Tehran: Badr.
-       "Orations of Supreme Leader on Resistive Economy". Available at: http://www.farsi.khamenei.ir/
-       Payghami, A. (2012). "Resistive Economy; Defensive or Recovery Economy".Available at: http://www.farsi.khamenei.ir/ithers-note?id=50551.
-       Shirvani, A. & A. Moradi (2012). "Distinctions of Resistive Economy and Economic Resistance".Capital Market, N. 33:28.
-       Yamani, M. (1993). "Systematic Approach, a Method to Evaluate the Performance of Educational Centers".Adult Education and Development Quarterly, Vol. 2, N. 4: 65-81.