بررسی مقایسهای منابع قدرت استادان از دید آنان و دانشجویان (مورد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف کلی از تحقیق حاضر، مقایسة منابع قدرت مورد استفادة استادان از دید آنان و دانشجویان در دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز بود. روش روش مورد استفاده پیمایشی (Survay ) بوده است.روش تحقیق پرسشنامه‌ای ترکیبی مشتمل بر پرسشنامة نفوذ و بخش تکمیلی محقق‌ساخته بوده که روایی و پایایی آن محاسبه شده است. این پرسشنامه به وسیلة 29 نفر از استادان و 305 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تکمیل و عودت داده شد. یافته های پژوهش نشان داد ، یک منبع جدید قدرت استادان (چیرگی محیطی) وجود دارد که در این پژوهش شناسایی، تعریف و ارزیابی شده است.
 نتیجه گیری:  ‌نتایج نشان داد که: 1. از دید استادان، بیشترین میانگین مربوط به منبع قدرت چیرگی محیطی و کمترین میانگین مربوط به منبع قدرت اجبار است و تفاوت بین میانگینها معنی‌دار است؛ 2. از دید دانشجویان، بیشترین میانگین مربوط به منبع قدرت چیرگی محیطی و کمترین میانگین مربوط به منبع قدرت اجبار و تفاوت بین میانگینها معنی‌دار است؛ 3. اولویت و توزیع منابع قدرت مورد استفادة استادان از دید آنان به ترتیب عبارت است از: منابع قدرت چیرگی محیطی، فرهنگ، اخلاق، مرجعیت، پاداش، تخصص، مشروعیت و اجبار؛ 4. اولویت و توزیع منابع قدرت مورد استفادة استادان از دید دانشجویان به ترتیب عبارت است از: منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، فرهنگ، پاداش، مشروعیت و اجبار؛ 5. در اولویت‌بندی منابع قدرت مورد استفادة استادان، هم از دید آنان و هم از دید دانشجویان منابع قدرت چیرگی محیطی، مشروعیت و اجبار به ترتیب حائز رتبه‌های اول، هفتم و هشتم شدند؛ 6. بین نگرش استادان و دانشجویان در استفادة استادان از منابع قدرت، با توجه به جنسیت و رشته‌های تخصصی آنان، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها