بررسی وضعیت همگامی دانشگاههای دولتی ایران با توسعة پایدار بر اساس الگوی FLA (مطالعة موردی: دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی همگامی دانشگاههای دولتی ایران (مطالعة موردی: دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران) با توسعة پایدار بوده و از الگوی سه بعدی FLA استفاده کرده که این الگو می‌تواند میزان همگامی بخشهای پژوهش، آموزش و مدیریت را در سه سطح چارچوب، تغییر و بازیگران تبیین کند.روش: روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی(survey) بوده است. بر این اساس، جامعة آماری متشکّل از اعضای هیئت علمی و دست‌اندرکاران بخشهای آموزش، پژوهش و مدیریت بوده و فرضیات تحقیق شامل از حد متوسط بالاتر بودن میزان همگامی آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران با توسعة پایدار می‌باشد. . ابزار اصلی استفاده شده، پرسشنامة محقق‌ساخته بوده؛ ولی با توجه به دست‌اندرکار بودن محققان در دانشگاه، از ابزار مشاهده نیز استفاده شده است.یافتههای پژوهش نشان داد بخشهای آموزش و مدیریت، همگام با توسعة پایدار حرکت کرده‌اند، ولی بخش پژوهش نتوانسته همگام با توسعة پایدار به فعالیت خود ادامه دهد. نتیجه گیری: دانشگاه قم و پردیس قم دانشگاه تهران، باید کارگاهها و برنامه‌های آموزشی در نظر گرفته شده برای استادان، کارمندان و دانشجویان را برای آشنایی با آخرین دستاوردها و آموزشهای ضمن خدمت از لحاظ کمّیت وکیفیت ارتقا دهد وهمکاری و ارتباط بیشتری را با دانشگاههای منطقه در زمینة تبادلات علمی و آموزشی، برگزاری مشترک همایشها و نشستهای مختلف برقرار نماید.

کلیدواژه‌ها