شناسایی و عارضهیابی ابعاد کارکردی نمازخانههای دانشگاهی با رویکرد فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: ‌در این تحقیق تلاش شده تا کارکردهای مختلف مساجد دانشگاهی در حوزه‌های مختلف بررسی و اولویت آنها از دیدگاه دانشجویان به عنوان هدف اصلی این مراکز معنوی مورد کنکاش قرار گیرد. مساجد به عنوان پایگاهها و پناهگاههای مطمئن مسلمانان، در ایجاد همگرایی انگیزه‌ها و تمرکز افکار و وحدت رفتارهای جامعه، نقش محوری دارند. این محور وحدت، زمانی که در بستر جامعة جوان قرار بگیرد، دارای اهمیت دوچندان شده، لزوم برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده برای آن بیشتر رخ می‌نمایاند. روش: به منظور دقت بیشتر تحلیل، اندازه‌گیری سازه‌های تحقیق با استفاده از عبارات کلامی به عنوان یکی از حوزه‌های علم فازی انجام شده تا انحراف ارزیابی‌های انسانی را پوشش دهد. یافته‌های تحقیق، «کارکردهای دینی و معنوی» را دارای بیشترین اهمیت و «کارکردهای فوق برنامه» را دارای کمترین اهمیت معرفی کرد.
 نتیجه‌گیری: نتایج رتبه‌بندی ابعاد تحقیق، بعد مراسم دینی را دارای بیشترین اهمیت معرفی می‌کند. پس از آن به ترتیب، ابعاد روحانی و مسئولان نمازخانه، امکانات فیزیکی و مراسم فوق برنامه قرار دارند. این امر، هوشیاری، آموزش مناسب و ساختار ذهنی دقیق دانشجویان را نشان می‌دهد؛ چرا که بیشترین اهمیت را به انجام واجبات دینی در حوزة مساجد اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها