شناسایی و تبیین شایستگیهای مدیران دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی و تبیین شایستگی‌های مدیران دانشگاهها بوده است. روش: روش مقاله پیماشی(survey) می باشد. برای رسیدن به هدف، به مطالعة عمیق مبانی موضوع شایستگی پرداخته شده است و از نظرات مدیران دانشگاه به عنوان خبره، برای طراحی الگوی اولیه و سپس برای تکمیل آن، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق، تمامی مدیران دانشگاهی استان قم بوده است. یافته‌های تحقیقنشان می‌دهد که مدیران دانشگاه باید دارای شایستگی‌های مدیریتی، اجتماعی و فردی باشند. شایستگی‌های مدیریتی شامل شایستگی‌های ادراکی، رهبری، تصمیم‌گیری و اجرایی؛ شایستگی‌های اجتماعی شامل شایستگی‌های ارتباطی، کار تیمی، مدیریت افراد و دانشجومحوری و شایستگی‌های فردی شامل ویژگی‌های شخصیتی، اخلاقی و اختصاصی است. نتیجه‌گیری: فهرست شایستگی‌های مدیران دانشگاه بر مبنای سه چارچوب محوری شایستگی اجتماعی، شایستگی فردی و شایستگی مدیریتی استوار است.

کلیدواژه‌ها