کاوشی پدیدارشناسانه در تعیین شایستگی‌های کارآفرینان دانش‌آموخته در قلمرو رشته‌های علوم اجتماعی و رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تهران

2 دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشیار گروه روشها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه تهران.

3 مدیریت سیستم‌ها، دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف کاوش پدیدارشناسانه در تعیین شایستگی‌های کارآفرینان دانش‌آموخته در قلمرو رشته‌های علوم اجتماعی و رفتاری انجام شد. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شد. جامعۀ پژوهش، افراد کارآفرین در قلمرو رشته‌های علوم اجتماعی و رفتاری بودند که 12 نفر از آنان به طور هدفمند و با تکنیک معیاری و روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. فرایند تحلیل داده‌ها در بخش مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با دانش‌آموختگان کارآفرین در رشته‌های علوم اجتماعی و رفتاری، استقرایی بود که در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. یافته‌ها: شایستگی‌های افراد کارآفرین در قلمرو رشته‌های علوم اجتماعی و رفتاری، سه مقولۀ‌ اساسی شایستگی‌های نگرشی کارآفرینانه(هشت زیرمقوله)، شایستگی‌های مدیریتی کارآفرینانه(شش زیرمقوله) و شایستگی‌های فنی کارآفرینانه(پنج زیرمقوله) را شامل می‌شود. نتیجه‌گیری: ضروری است که دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزیان درسی برای سوق دادن دانشجویان قلمرو رشته‌های علوم اجتماعی و رفتاری به سوی کارآفرینی با تأکید بر فرهنگ اسلامی جامعه، اقدامات لازم را برای بازنگری سرفصلهای برنامۀ درسی با توجه به اضافه کردن شایستگی‌های مورد نظر در این حوزه اتخاذ کنند. این امر می‌تواند راهبردی مطلوب برای ایجاد نوع جدیدی از دانشگاهها، با عنوان دانشگاههای اسلامی کارآفرین باشد.

کلیدواژه‌ها


-       پای‌خسته، پریسا؛ امیر علم‌بیگی و سید سمیه بطحایی(1396). «بررسی شایستگی‌های مورد نیاز توسعۀ کارآفرینی پایدار در آموزش عالی کشاورزی». مدیریت کشاورزی، دورۀ نهم، ش 40: 43-32.
-       حسینی، شهیده؛ محمود ابولقاسمی، جهانگیر یداللهی فارسی و مرتضی رضایی‌زاده(1396). «شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی ایران». علوم تربیتی، دورۀ ششم، ش 1: 178-151.
-       شاه حسینی، علی(1388). کارآفرینی. تهران: آییژ، چ دوم.
-       طوسی، محمدعلی(1379). سیاستگذاری آموزشی و فرهنگی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
-       نادعلی، فاطمه(1391). «تشویق به کار و تلاش از منظر قرآن و روایات». کوثر، دورۀ دوازدهم، ش 42: 104-95.
-       Audretsch, D.B.; M.C. Keilbach & E.E. Lehmann (2006). Entrepreneurship and Economic Growth. Oxford University Press: Oxford.
-       Bacigalupo, M.; P. Kampylis, Y. Punie & G. Van den Brande (2016). Entre Comp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
-       Bridge S.; K. O'Neill & F. Martin (2003). Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
-       Deschoolmeester, D. & E. Izquierdo (2010). What Entrepreneurial Competencies Should be Emphasized in Entrepreneurship and Innovation Education at the Undergraduate Level?". In: Handbook of Research in Entrepreneurship Education: International Perspectives (3: 194-208). Edward Elgar Publishing Limited.
-       Elmuti, D.; G. Khoury & O. Omran (2012). "Does Entrepreneurship Education have a Role in Developing Entrepreneurial Skills and Ventures Effectiveness?". Journal of Entrepreneurship Education, 15: 83-98.
-       Falkang, J. & F. Alberti (2000). "The Assessment of Entrepreneurship Education". Industry and Higher Education, 14 (2): 101-108.
-       Gatewood, E.K. et al. (2002). "The Effects of Perceived Entrepreneurial Ability on Task Effort, Performance, and Expectancy". Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (2): 187-206.
-       Gurol, Y. & N. Atsan (2008). "Entrepreneurial Characteristics amongst University Students: some Insights for Entrepreneurship Education and Training in Turkey". Education+ Training, 48(1): 25-38.
-       Harris, M.L. & S.G. Gibson (2008). "Examining the Entrepreneurial Attitudes of US Business Students". Education + Training, 50(7): 568-81.
-       Henry, C.; F. Hill & C. Leitch (2005). "Entrepreneurship Education and Training: Can Entrepreneur-ship be taught? Part I". Education and Training, 47: 98-111.
-       Hoseini, Sh. M. Abolghasemi, J. Yadollahifarsi & M. Rezaeizadeh (2017). "Identification of Entrepreneurial Competencies of the Faculty Members of Iran's State Universities". Journal of Education, 24(1): 151-178.
-       Jones, C. & J. English (2004). "A Contemporary Approach to Entrepreneurship Education". Education and Training, 46 (8/9): 416-423.
-       Kiggundu, M.N. (2002). "Entrepreneurs and Entrepreneurship in Africa: What is known and what needs to be done". Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 7, No. 3: 239-258.
-       Kirby, D. (2002). "Entrepreneurship Education: Can Business Schools Meets the Challenge". Paper Presented at the RENT Conference. Barcelona: November.
-       Kuratko, D.F. (2005). "The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges". Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (5): 577-598.
-       Matema, S.  Olawale, F. (2014). "The Entrepreneurial Competencies of Non-businessUniversity Students in South Africa". Int J Edu Sci, 6 (3): 375-381.
-       McClelland, D.C. (1961). The Achieving Society. Princeton, NJ: D. Van Norstrand Company. Inc.
-       Mitra, J. & H. Matlay (2004). "Entrepreneurial and Vocational Education and Training: Lessons from Eastern and Central Europe". Industry & Higher Education, 18 (1): 53-69.
-       Morris, M.H., J.W. Webb, J. Fu & S. Singhal (2013). "A Competency‐Based Perspective on Entrepreneurship Education: Conceptual and Empirical Insights". Journal of Small Business Management, 51 (3): 352-369.
-       Nadali, F. (2012). "Encouraging to Work and Effort from the Perspective of the Quran and Narrations". Journal Qurani of Koser, 12 (42): 95-104.
-       Paikhaste, P. A. Alambeigi & S.S. Bathaiy (2017). "Investigate the Competencies Required for Sustainable Entrepreneurship Development in Agricultural Higher Education". Journal of Agricultural Education Administration Research, 40(9): 32-43.
-       Philpot, A.; R. Devitt, J. Parr & B. Nixon (2002). "Leadership Competency Models: Roadmaps to Success". Hospital Quarterly, 6(1): 42-45.
-       Rae, D. (2010). "Universities and Enterprise Education: Responding to the Challenges of the New Era". Journal of Small Business and Enterprise Development, 17: 591-606.
-       Shahoseini, A. (2009). Entrepreneurship. Tehran: Publications Ayij.
-       Sony, HP. & S. Iman (2005). "Relationship between Entrepreneurial. Learning, Entrepreneurial Competencies and Venture Success: Empirical Study on SMEs". Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, 5(5/6): 454-468.
-       Surlemont, B. (2007). "Promoting Enterprising: A Strategic Move to Get Schools’ Cooperation in the Promotion of Entrepreneurship". In: A. Fayolle (Ed.). Handbook of Research in Entrepreneurship Education: Contextual perspectives. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
-       Thomas, L.; J. Billsberry, V. Ambrosini & H. Barton (2014). "Convergence and Divergence Dynamics in British and French Business Schools: How Will the Pressure for Accreditation Influence These Dynamics?". British Journal of Management, 25: 305-19.
-       Toosi, M. (2000). Policy of Educational and Cultural. Tehran: Science and Research Branch.
-       UNESCO (2003). World Declaration on Higher Education for the 21 st Century: Vision and Action. http://www.Cepes.ro/hed/meetng/Gelsenkirchen/pdf.
-       United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2016). Empretec Inspires Entrepreneurs across the World. Available Access: http://empretec.in/Empretec-programme-brochure.pdf.
-       Volkmann, C.; K.E. Wilson, S. Mariotti, D. Rabuzzi, S. Vyakarnam & A. Sepulveda (2009). Educating the Next Wave of Entrepreneurs - Unlocking Entrepreneurial Capabilities to Meet the Global Challenges of the 21st Century. Geneva: World Economic Forum.