ضرورت ایجاد واحد دانشگاهپژوهی در دانشگاههای اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: این پژوهش، به تبین مفهوم دانشگاه پژوهی ، ضرورت ایجاد این واحد و شناسایی الزامات تحقق آن را در دانشگاههای اسلامی پرداخت. براین اساس پس از تشریح مفهوم IR، الزامات شناسایی شده در دو گروه درون و برون دانشگاهی از طریق روش دلفی به تأیید خبرگان کشور-که در این حوزه طرح تحقیقاتی یا مطالعات و پژوهش‌هایی دارند- رسیده است. جهت تأیید نهایی الزامات درون دانشگاهی شامل: فرهنگ دانشگاهی، الزامات مدیریتی، الزامات علمی و حرفه ای، الزامات ساختاری، الزامات فرآیندی، الزامات مالی و اعتباری، الزامات منابع انسانی، الزامات فناوریICT، امکانات و تجهیزات و الزامات برون دانشگاهی شامل: الزامات فرهنگی، الزامات قانونی، اهداف و برنامه های بالادستی ، مکانیزم های حمایتی و تشویقی، الزامات اقتصادی، نظرات مدیران دانشگاههای تهران از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت.یافته های تحقیق حاکی از آن است که کلیه الزامات درون و برون دانشگاهی تحقق دانشگاه پژوهی مستخرج از مبانی و پیشینه نظری مورد تأیید اعضای نمونه قرار گرفته است. از دیگر سو، بین دیدگاه مدیران از لحاظ جنسیت و گروه آموزشی،  تفاوت معنا داری مشاهده شده است. در نهایت راهکارهایی در راستای تحقق مطلوب تر دانشگاه پژوهی در کشور ارائه گردیده است.
نتیجه گیری: ایجاد اعتقاد و باور در مدیریت ارشد و جلب مشارکت و حمایت آن در اجرای موفقیت‌آمیز اهداف یا برنامه‌های جدید در سازمان به طور اعم و در دانشگاه به طور اخص از ضرویات اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها