رابطۀ بین سعۀ صدر و تواضع آموزشی با عدالت آموزشی (مورد مطالعه؛ دانشجویان دانشگاه آزاد محلات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات. محلات، ایران.

2 دکترای مدیریت آموزشی و استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور مطالعۀ رابطۀ بین سعۀ صدر و تواضع آموزشی با عدالت آموزشی انجام شده است. روش: این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده و جامعۀ آماری آن، شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 1340 نفر است. با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری طبقه‌بندی متناسب با حجم، در نهایت 302 نفر به طور تصادفی برای تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت است از: پرسشنامۀ عدالت آموزشی شفیع‌پور مطلق(1395)(92/0=α)، پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ سعۀ صدر(94/0=α) و پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ تواضع آموزشی(91/0=α). برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانۀ گام به گام و مدل معادلۀ ساختاری استفاده شده است. یافته‌ها: بین سعۀ صدر و تواضع آموزشی با عدالت آموزشی، در سطح 05/0>P، رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد. بهبود نگرش دانشجویان، رابطۀ بین سعۀ صدر و تواضع آموزشی با عدالت آموزشی را در سطح 05/0>P واسطه‌گری می‌کند. نتیجه‌گیری: برای بهبود عدالت آموزشی ادراک شده نزد دانشجویان باید اساتید از سعۀ صدر و تواضع آموزشی برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


-       برهانی، فریبا؛ عباس عباس‌زاده و سکینه سبزواری(1392). «تلاش برای عدالت آموزشی: تبیین فرایند ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری، یک مطالعۀ گراندد تئوری». اخلاق زیستی، سال سوم، ش 9: 58-25.
-       پناهی، علی‌احمد(1393). «اصول و تکنیکهای اخلاقی- روان‌شناختی در بهبود روابط دانشگاهیان». پژوهش‌نامه اخلاق، سال هفتم، ش 25: 132-113.
-       رجائی، ملیحه؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی و بهروز مهرام(1393). «بررسی سعۀ صدر معلمان و رابطۀ آنان با ترجیح سبک تدریس آنها». مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دورۀ ششم، سال بیست ویکم: 138-113.
-       شریف قرشی، باقر(1372). تحلیلی از زندگانی امام سجاد (جلد 2). ترجمه محمدرضا عطائی. کنگرۀ جهانی حضرت رضا(ع).
-       شفیع‌پور مطلق، فرهاد(1395). «تعیین رابطۀ بین عدالت و پویایی آموزشی با بهبود اخلاق آموزشی ادراک شده». اخلاق در علوم فنّاوری، سال یازدهم، ش 2: 76-69.
-       شوماخر، ر، جی.، و لومکس، ر، ای. (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری. ترجمه وحید قاسمی. چاپ اوّل، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان. (سال انتشار اثر به زبان اصلی، 2004).
-       قنبری، سیروس و ایمان کریمی(1395). «مؤلفه‌های هوش معنوی در نهج‌البلاغه». پژوهشنامه نهج‌البلاغه، سال چهارم، ش 13: 119-99.
-       کرمی، مرتضی؛ کیومرث فرح‌بخش، عباس عباس‌پور، غلامحسین رضایت(1395). «کاوشی در عوامل اصلی تربیت اخلاقی: شناسایی ویژگی‌های اخلاقی الگو مبتنی بر بافت‌شناسی عمل تربیت». پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیست وچهارم، ش 30: 138-113.
-       گل‌پرور، محسن(1389). «رابطۀ اخلاق و عدالت آموزشی با پرهیز از فریبکاری علمی». اخلاق در علوم و فنّاوری، سال پنجم، ش 2-1: 67-57.
-       گل‌پرور، محسن؛ زهرا جوادیان و زهره اسماعیلیان اردستانی(1391). «رابطۀ عدالت و بی‌عدالتی آموزشی با رفتارهای مدنی- تحصیلی: نقش واسطه‌ای اخلاق تحصیلی». اندیشه‌های نوین تربیتی، دورۀ هشتم، ش 3: 106-85.
-       عابدی، احمد(1378). «آشنایی با بحارالانوار، بزرگترین دائرةالمعارف حدیث شیعه». تهران: دبیرخانه همایش بزرگداشت علامه مجلسی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-       مرزوقی، رحمت‌اله؛ معصومه حیدری، الهام حیدری(1392). «بررسی رابطۀ عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی». گامهای توسعه در آموزش پزشکی، دورۀ دهم، ش 3: 216-210.
-       مکارم شیرازی، ناصر(1378). اخلاق در قرآن. قم: مدرسۀ امام علی بن ابیطالب.
-       نراقی، ملا احمد(1387). جامع السعادت. نجف: بی‌نا.
-       نراقی، ملا احمد(1386). معراج السعاده. قم: زهیر.
-       نصر اصفهانی، علی؛ طالب حاجیان، مهدی کریمی و سید مرتضی رضوانی(1391). «بررسی تحمل و مدارا در رهبری سازمان با تکیه بر دیدگاه نهج‌البلاغه». مدیریت اسلامی، سال بیستم، ش 2: 130-113.
-       هراتیان، عباسعلی؛ مژگان آگاه هریس و الهام موسوی(1392). «ساخت و اعتباریابی مقیاس اسلامی تکبر- تواضع». روان‌شناسی و دین، سال ششم، ش 4: 22-5.
-       Abedi, Ahmed (1999). Introduction to Baharalanvar, the Greatest Encyclopedia of Shiite Hadith. Tehran: Secretariat of the Allameh Majlesi Commemorative Conference in collaboration with the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
-       Adams, M. (2016). "Pedagogical Foundations for Social Justice Education". Teaching for Diversity and Social Justice, 27.
-       Afrazandeh, S.S.; T. Mirzaei, B. Pouraboli & S. Sabzevari (2016). "Educational Justice and Educational Citizenship Behavior from Perspective of Nursing Students". Medical Ethics, 10 (35): 117-140.
-       Baklashova, T.A.; E.M. Galishnikova & L.V. Khafizova (2015). "The Effects of Education on Tolerance: Research of Students’ Social and Ethnic Attitudes". Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (1 S3): 335.
-       Bassey, M.O. (2010). "Education for Civic Citizenship and Social Justice: A Critical Social Foundations Approach. Educ. Chang, 14: 247-257.
-       Bernhard, Grümme (2016). "Educational Justice Due to More Education? Requests for a Solution Strategy". Educational Sciences, 6: 35; doi:10.3390/educsci6040035.
-       Bonner, F.A. II; M. Jennings, A.F. Marbley & L. Brown (2008). "Capitalizing on Leadership Capacity: Gifted African American Males in High School". Roeper Review, 30 (2): 93-103.
-               Borhani, Fariba; Abbas Abbaszadeh & Sakineh Sabzavari (2013). "Efforts for Educational Justice: Explaining the Process of Clinical Evaluation of Nursing Students, a Grounded Theory Study". Journal of Biomedical Ethics, Third Year, 9: 25-58.
-       Demirciglu, I.H. (2008). "Using Historical Stories to Teach Tolerance: The Experiences of Turkish Eighth-Grade Students". The Social Studies, 99 (3):105-110.
-       Ghanbari, Sirus and Iman Karimi (2016). "The Components of Spiritual Intelligence in Nahj al-Balagha". Journal of Nahj al-Balagha, fourth year, no 13: 119-99.Gokce, N. (2015). "An Implementation of Tolerance Training in a Geography Lesson: Students Opinions". Educational Research and Reviews, 10 (20): 2713-2723.
-       Golparvar, Mohsen (2010). "The Relationship between Ethics and Educational Justice by Avoiding Scientific Deception". Journal of Ethics in Science and Technology, Vol. 5, No. 1-2: 57-67.
-       Golparvar, Mohsen, Zahra Javadian & Zohreh Isma'ili Ardestani (2012). "The Relationship of Justice and Educational Inequality with Civic-Academic Behaviors: The Intermediary of Academic Ethics". New Educational Thoughts, Vol. 8, 3: 85-106.
-       Haratian, Abbasali, Mozhgan Aqa-yer & Elham Mousavi (2013). "Construction and Validation of the Islamic Scale of Arrogance-Humility". Psychology and Religion, Year 6, 4: 5-22.
-       Karami, Morteza; Kiumars Farahbakhsh &, Abbas Abbaspour &, Gholam Hossein Sa'adat (2016). "Exploration in the Main Factors of Moral Education: the Identification of the Ethical Features of the Pattern Based on the Histology of the Practice of Education". Research on Islamic Education, Issues 24, 30: 113-138.
-       Loper, M.B. (2006). Further Validation of a Parental Tolerance Measure. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science. UN Published Auburn University.
-       Magnus, O. Bassey (2016). "Culturally Responsive Teaching: Implications for Educational Justice". Educational Sciences, 6: 35; doi:10.3390/educsci6040035.
-       Makarem Shirazi, Nasser (1999). Ethics in the Quran. Qom: Imam Ali bin Abi Talib School
-       Marzougi, Rahmatullah; Masoomeh Heydari & Elham Heydari (2013). "The Study of the Relationship between Educational Justice and Academic Burnout among Students of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences". Developmental Theses on Medical Education, Vol. 10, 3: 210-216.
-       Montazeri, M.A.; M. Hojat & M.K. Jahromi (2014). "Comparison between Current and Ideal Condition of Educational Justice from the Students’ Viewpoints at Jahrom Nursing and Paramedical School". Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 2(1): 39.
-       Naraghi, Mullah Ahmad (2007). Miraj al-Sa'adat. Qom: Zahir.
-       Naraghi, Mullah Ahmad (2008). Comprehensive Al-Sadat. Najaf: Beyond.
-       Nasr Esfahani, Ali; Talib Hajian,; Mehdi Karimi & Seyyed Morteza Rezvani (2012). "A Study of Tolerance in the Leadership of the Organization Based on Nahj-ol-Balagh's Viewpoint". Islamic Management, 20, No. 2: 113-130.
-       Panahi, Ali Aḥmad (2014). "Ethical-Psychological Principles and Techniques for Improving Academic Relations". Ethics Research, Seventh year, 25: 113-132.
-       Peguero, A.A. & N.L. Bracy (2015). "School Order, Justice, and Education: Climate, Discipline Practices, and Dropping Out". Journal of Research on Adolescence, 25 (3): 412-426.
-       Potgieter, F.J.; J.L. Van der Walt & C.C. Wolhuter (2014). "Towards Understanding (Religious)(in) Tolerance in Education". HTS Theological Studies, 70 (3): 01-08.
-       Rajaee, Maliha; Tahereh Javidi Kalateh-Jafar Abadi & Behrouz Mahram, (2014). "The Study of the Leadership of Teachers and Their Relationship with Their Teaching Leadership". Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran, Issue 21: 113-138.
-       Rice. D.; M. Lin & V.E. Lake (2008). "Teaching Anti-Bias Curriculum in Teacher Education Programs: What and How". Teach Education, 35 (2): 187-200.
-       Schumacher, R., J., and Lomax, R., A. (1388). Introduction to Structural Equation Modeling. Translated by Vahid Qasemi. First edition, Tehran: Sociology Publications. (Year of publication in original language, 2004).Sharif Ghorashi, Baqir (1993). An Analysis of the Life of Imam Sajjad(Vol. 2). Translation by Mohammad Reza Ataei. World Congress of Imam Reza (Pbuh).
-       Shafiepour Motlagh, Farhad (2016). "Determining the Relationship between Justice and Educational Dynamics by Improving Perceived Educational Ethics". Journal of Ethics in Technology Science, Year 11, Issue 2: 69-76.
-       Stinchcomb, J.B.; G. Bazemore & N. Riestenberg (2006). "Beyond Zero Tolerance Restoring Justice in Secondary Schools". Youth Violence and Juvenile Justice, 4 (2): 123-147.
-       Weisbrod, E. (2009). "The Role of Affect and Tolerance of Ambiguity in Ethical Decision Making". Advances in Accounting, 25(1): 57-63.