تدوین راهبردهای فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی، استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات، دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی. دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه شهید بهشتی.

4 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم تحقیقات ایلام.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای فرهنگی دانشگاههای غرب کشور(ایلام، لرستان و رازی کرمانشاه) در سال 96-1395 صورت گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعۀ آماری در بخش کیفی، اساتید و متخصصان حوزۀ فرهنگی و دینی دانشگاههای غرب کشور بود که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی، تعداد 31 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعۀ آماری در بخش کمّی، تمامی کارکنان، مدیران و دانشجویان فعال در حوزه‌های دینی و فرهنگی دانشگاههای دولتی غرب کشور بودند که با نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی، 126 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از عوامل داخلی و خارجی دانشگاهها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامۀ بازشناسایی و از طریق پرسشنامۀ بسته‌پاسخ نظرسنجی شد. با استفاده از دو ماتریس SWOT و QSPM، داده‌ها تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: در مجموع، شش راهبرد SO، سه راهبرد ST، پنج راهبرد WO و سه راهبرد WT برای آموزش عالی تدوین شد. نتیجه‌گیری: واحدهای فرهنگی دانشگاههای غرب کشور از لحاظ موقعیت راهبردی، در منطقۀ SO قرار دارند؛ بدین معنی که از لحاظ عوامل درونی، دارای قوّت و از لحاظ عوامل بیرونی، دارای فرصت‌اند.

کلیدواژه‌ها


-       الیاسی، اکبر(1395). شناسایی و تدوین راهبردهای فرهنگی هیاتهای دینی و مذهبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی. ایلام: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. ایلام.
-       پرهیزگار، محمدمهدی؛ محمد محمودی میمند و بهنام دهبان(1389). «تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد». چشمانداز مدیریت بازرگانی، ش 1 (2): 58-43.
-       ترابی، قاسم و علیرضا رضایی(1390). «فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران: زمینههای ایجابی، شاخصهای اساسی». مطالعات راهبردی، ش 4 (14): 162-135.
-       رعنایی کردشولی، حبیب‌اله؛ مسلم علی‌محمدلو، محسن جاجرمی‌زاده، عباس عباسی و احمد الهیاری بوزنجانی(1395). «چارچوبی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت ویژگی‌های فرهنگ کار». مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، ش 81 (2): 43-25.
-       شکربیگی، نرگس؛ سهراب مروتی و یارمحمد قاسمی(1396). «بررسی جایگاه سرمایۀ اجتماعی در دانشگاه اسلامی از منظر قرآن کریم». مدیریت در دانشگاه اسلامی، ش 6 (1): 102-79.
-       عطاران، جواد؛ سید مهدی الوانی، علی‌نقی امیری و مرضیه شوشتری(1396). «تبیین مؤلفههای فرهنگ سازمانی اسلامی در پرتو اصول عقاید برگرفته از آیات قرآن کریم».مدیریت در دانشگاه اسلامی، ش 13 (1): 28-3.
-       غفاریان، وفا و ابوالفتح قهرمانی(1387). استراتژی: نمای 360 درجه. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
-       فروزنده دهکردی، لطف‌اله(1394). مدیریت استراتژیک. تهران: دانشگاه پیام نور، چ چهارم.
-       فلاح لاجیمی، حمیدرضا؛ حمیدرضا قمی و منصور خیرگو(1395). «تدوین و اولویتبندی راهبردهای حوزۀ پژوهشی یک دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از SWOT/ANP». مدیریت نظامی، ش 16 (3): 62-34.
-       قنبری، سیروس و کاظم منافی(1395). «الگوی راهبردی تحقق دانشگاه اسلامی از منظر امام خمینی(ره)». پژوهشنامهانقلاباسلامی، ش 6 (19): 961-949.
-       کاوسی، اسماعیل(1394). «راهکارهای توسعۀ مدیریت راهبردی فرهنگی در دانشگاهها(مطالعۀ موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)». اولین همایش علمی و پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیبهای جامعه. تهران: 10 شهریور 1394.
-       نیستانی، محمدرضا و ریحانه رامشگر(1392). «نقش فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها در توسعة فرهنگی جامعه». برنامه‌ریزی و مهندسی فرهنگی، ش 8 (76): 169-146.
-       Attaran, J.; S.M. Alwani, A.N. Amiri & M. Shushtari (2017). "Explaining the Components of Islamic Organizational Culture in the Light of the Principles of Concepts Derived from the Holy Quran". Management at Islamic University, 13 (1): 3-28.
-       Elyasi, A. (2016). Identification and Formulation of Cultural Strategies of Religious and Religious Groups of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. Master's Thesis of Executive Management. Ilam: Islamic Azad University, Science and Research Branch.
-       Fallah Lagimi, H.R; H.R. Ghomi & M. Khairgo (2016). "To Formulate and Prioritize the Research Areas of a Governmental University in Iran Using SWOT/ANP". Military Management Quarterly, 16 (3): 34-62.
-       Foruzandeh Dehkordi, L. (2015). Strategic Management. Tehran: Payame Noor University Press, Fourth Edition.
-       Ghaffarian, V. & A.F. Ghahramani (2008). Strategy: 360 Degree View. Tehran: Industrial Management Organization.
-       Ghanbari, C. & K. Manafi (2016). "The Strategic Model of the Islamic University's Realization from Imam Khomeini's Viewpoint". Journal of the Islamic Revolution Research Journal, 6 (19): 949-961.
-       Ghilardi, L. (2005). Cultural Strategies: Auk Approach to Cultural Development, Part 2. Neoma Research and Planning Ltd.
-       Holt, D. & D. Cameron (2010). Cultural strategy: Using Innovative Ideologies to Build Breakthrough Brands. Oxford University Press.
-       Kavoshi, I. (2015). "Strategic Cultural Management Development Strategies in Universities (Case Study: Islamic Azad University, Tehran North Branch)". The First Scientific and Research Conference on Psychology, Education and Community Affairs. 10th of September 2015. Tehran.
-       Maat, S.M. & E. Zakaria (2015). "The Learning Environment, Teachers Factor and Student Attitude towards Mathematics amongst Engineering Technology Student". International Journal of Academic Research, 2(2):16-20.
-       Neyestani, Reza & Mohammad Reyhaneh (2013). "The Role of Cultural Activities of Universities in the Cultural Development of Society". Quarterly Planning and Cultural Engineering, 8(76): 146-169.
-       Parhizgar, M.M; M. Mahmoodi Meymand & B. Dehban (2010). "Developing a Strategy through a Comprehensive Strategy Formulation Framework". Business Management Perspective, 1(2): 43-58.
-       Rana'i Kardasholi, H; M. Alimohammadlo, M. Jajarmizadeh; A. Abbasi & A. Alhayari Bozanjani (2016). "A Framework for Assessing and Analyzing the Situation of the Characteristics of the Working Culture". Quarterly Journal of Management Studies (Improvement and Development), 81(2): 25-43.
-       Sugarbeghi, N.; S. Moravati & Y. Ghasemi (2017). "The Study of the Status of Social Capital in Islamic University from the Perspective of the Holy Qur'an". Management at Islamic University, 6 (1): 79-102.
-       Torabi, Gh. & A. Rezaei (2011). "Strategic Culture of the Islamic Republic of Iran: Positive Objectives, Basic Indicators". Strategic Studies Quarterly, 4 (14): 135-162.
-       Walters, R. (1991). "A Cultural Strategy for the Survival of Historically Black Colleges and Universities". Annual Conference of the National Council for Black Studies. Atlanta, GA.