بررسی کیفی چگونگی انطباق اهداف آموزش عالی با مقتضیات بُعد اقتصادی جهانیشدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی انطباق اهداف آموزش عالی با مقتضیات بُعد اقتصادی جهانی‌شدن از دید اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهر تهران بود. روش انجام پژوهش، کیفی و جامعة پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهر تهران در سال تحصیلی86- 85 بوده که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند،50 ‌نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، فرم پرسشنامه باز پاسخ بوده و داده‌های حاصل از بررسی، به شیوة کیفی، تجزیه و تحلیل شده است. یافتههای پژوهش عبارتند از: 1. عمده‌ترین پیامدهای اقتصادی جهانی‌شدن بر اهداف آموزش عالی ایران شامل ضرورت طرح موضوعاتی چون: تجارت آزاد جهانی، یکپارچه‌سازی بازرگانی، اتخاذ تدابیری در مقابله با مصرف‌گرایی، بازار رقابت و جریان آزاد انتقال کالا و خدمات و سرمایه و فنّاوری، تأثیرالزامات فنّاورانه و مقتضیات اقتصادی بر سبک زندگی و فرهنگ در فرایند جهانی‌شدن، امکان ابزاری شدن آموزش و پرورش در خدمت اقتصاد بدون توجه به خواسته‌های ملتها وآرمانهای اصیل تعلیم و تربیت، نیاز جوامع به رشد اجتماعی و فرهنگی، بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات صحیح اقتصادی و تجارت میان کشورها، توجه آموزش عالی به حفظ محیط زیست، توجه آموزش عالی به حقوق مشترک و نقش دولتها، فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل، تحرّک شفاف سرمایه و ... بوده است. نتیجه گیری: تولید دانش گسترده، تربیت افرادی با شخصیت جامع، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و تولید بیشتر، آموزش همگانی در سطح بالا، از بین رفتن شکل سنّتی و ساختار قدیمی دانشگاهها و در نهایت، تغییر در نوع و شیوة زندگی و کسب لذت بیشتر از زندگی، از آثار و پیامدهای جهانی‌شدن و تأثیر آن بر آموزش عالی می باشد.

کلیدواژه‌ها