ارزیابی شاخصهای مقیاس وبومتریک در دانشگاههای منتخب (با تاکید بر جنبش نرم افزاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، ارزیابی شاخصهای مقیاس وبومتریک در دانشگاههای تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی بود. روش: برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی، بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده سهمیه‌ای، بین 355 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب مذکور توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 صورت گرفت. یافتههای پژوهش نشان داد از لحاظ شاخصهای مقیاس وبومتریک، هیچ کدام از دانشگاههای منتخب در جایگاه مناسبی قرار ندارند (پایین‌تر از میانگین). نتیجهگیری: برای ارتقای موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ سطح مقیاس وبومتریک موارد ذیل پیشنهاد می‌شود: 1. دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی مهم داخلی و خارجی از طریق وب‌سایت دانشگاهها؛ 2. ارائة برنامه‌های آموزشی الکترونیکی در وب‌سایت دانشگاهها؛

کلیدواژه‌ها