رفع موانع تسهیم دانش در سازمان بر پایه آموزه های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف مقاله بررسی و دسته بندی موانع بالقوه تسهیم دانش، بر اساس این مهم که اسلام به عنوان خاتم ادیان، پاسخگوی تمامی پرسش‌ها و نیازهای همة نسل‌ها و همة عصرها بوه است، با تأکید بر آموزه های اسلامی به شناسایی راهکارهای رفع موانع تسهیم دانش در سازمان‌ها بپردازد. در این راستا، ابتدا مبانی مدیریت دانش معرفی شده و با تمرکز بر موضوع تسهیم دانش به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای آن، 35 مانع بالقوه تسهیم دانش شامل 14 مورد موانع فردی ( زمان، کاهش امنیت شغلی، عدم آگاهی دارنده دانش از ارزش و فایده آن، غالب بودن تسهیم دانش صریح، سلسله مراتب سازمانی، و ...)و 13 مورد موانع سازمانی (استراتژی نامشخص مدیریت دانش، عدم هدایت مدیریتی، کمبود فضاهای تسهیم دانش، نبود سیستمهای پاداش، فرهنگ سازمانی، و...) و 8 مورد موانع تکنولوژیکی (نبود آموزش، نبود پشتیبانی فنّی، انتظارات غیر واقعی درخصوص تواناییهای فنّاوری، و...) معرفی شده اند.  روش: با استفاده از روش تحلیل اسنادی  منابع اسلامی،  و بر اساس آموزه های اسلامی، راهکارهای رفع این موانع در جهت بهبود تسهیم دانش در سازمانها ارائه شده اند. یافته ها:  این تحقیق 14 راهکار را که مبنای آنها آموزه های اسلامی است، معرفی می‌کند که عبارتند از: مدیریت زمان، دانش سودمند، انفاق دانش، تجربیات کاری، اعتماد سازی،ارتباطات، تقوا مداری، نظم همه جانبه، عدالت محوری، نسبی نگری، قدر شناسی، گذشت، تواضع و حسادت گریزی. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها و با مراجعه به جدول شماره (1)، راهنمای راهکارهای آموزه‌های اسلامی؛ این حقیقت روشن می‌شود که همة این راهکارها مانند «ظروف مرتبطه» هستند، و یک شبکه منظم و مرتب را ایجاد کرده‌اند و عمل به آن‌ها، برای افراد، و سازمان‌‌ها و همة جوامع، به ویژه در رفع موانع آسیب‌های تسهیم دانش در زمینه های فردی، سازمانی و فناوری، مفید خواهند بود.

کلیدواژه‌ها