بررسی تأثیر مؤلفه های رهبری معنوی بر قابلیت یادگیری سازمانی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: این مقاله تلاش می کند تا تأثیر رهبری معنوی بر قابلیت یادگیری سازمانی در پژوهشگاه حوزه ودانشگاه موردبررسی قرار دهد. روش: روش مقاله پیمایشی(survey) می باشد. یافته ها: بر این اساس، یافته های تحقیق نشان داد که بین مؤلفه های رهبری معنوی و قابلیت یادگیری سازمانی ارتباطی معنادار وجود دارد. هم چنین، از میان مؤلفه­های رهبری معنوی، چشم‌انداز بیشترین تأثیر را بر قابلیت یادگیری سازمانی دارد و عشق به نوع‌دوستی نیز از این نظر در آخرین مرتبه قرار دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق، رهبری معنوی برای سازمانهای امروز از اهمیت شایانی برخودار است و رهبران معنوی با اقداماتی نظیر: خلق چشم انداز مشترک برای کارکنان، و هم‌چنین، تلاش برای استقرار فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های انسانی می‌توانند به خلق و تقویت فضای یادگیری در سازمان کمک کرده، از این طریق به پویایی سازمان در فضای رقابتی امروز یاری رسانند

کلیدواژه‌ها