مطالعۀ نقش هویت مذهبی در شکل‌گیری هویت ملی دانشجویان هوادار تیمهای ملی (مورد مطالعه: تیم ملی فوتبال و بسکتبال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

3 دکتری مدیریت ورزشی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.

چکیده

هدف: هدف محققان از اجرای این پژوهش، بررسی نقش هویت مذهبی در شکل‌گیری هویت ملی دانشجویان هوادار تیمهای ملی فوتبال و بسکتبال بود. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ دانشجویان هوادار پسر دانشگاه تهران بودند که 597 نفر از آنان به طور در دسترس پرسشنامۀ تحقیق را تکمیل کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های طراحی‌شدۀ هویت مذهبی و ملی بر اساس چارچوب بوگدانوو بود که روایی آن توسط 12 نفر از خبرگان تأیید و ضریب آلفای کرونباخ برای دو پرسشنامه، به ترتیب 93/0 و 91/0 محاسبه شد. داده‌ها با معادلات ساختاری در نرم‌افزار وارپ پی.ال.اس. نسخۀ پنج تحلیل و شاخصهای برازش مدل اندازه‌گیری تأیید شدند. یافته‌ها: هویت مذهبی بر هویت ملی دانشجویان شیعه و سنی، دارای اثر مثبت معنادار است. همچنین در حالت کلی هویت مذهبی بر هویت ملی دانشجویان اثر مثبت معنادار دارد. مقدار ضریب تعیین نشان داد هویت مذهبی تنها می‌تواند 8/27 درصد از واریانس هویت ملی را تبیین کند. نتیجه‌گیری: با توجه ضعیف بودن هویت مذهبی در شکل‌گیری هویت ملی، محیط‌های ورزشی می‌توانند با کاهش محدودیتهای ساختاری، احساسات و تجارب مشترک را افزایش داده، منجر به تقویت هویت ملی شوند.

کلیدواژه‌ها


-       امینی، محمد؛ حمید رحیمی و حمید نعمت‌اللهی(1396). «بررسی ابعاد هویت ملی و دینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)». نامۀ آموزش عالی، دورۀ دهم، ش 39: 182-157.
-       ایمان، محمدتقی و علی روحانی(1392). «ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻫﻮیتهای ﺭﻗﻴﺐ(هویت جهانی، ملی و قومی)؛ مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز». تحقیقات فرهنگی، دورۀ ششم، ش 1: 148-127.
-       حسینی، فریده سادات؛ محمد مزیدی و مسعود حسین چاری(1389). «پیش‌بینی سبکهای هویت بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز». اندیشه‌های نوین تربیتی، دورۀ ششم، ش 1: 71-53.
-       خواجه‌نوری، بیژن؛ ماندانا کریمی و سما خجسته(1394). «بررسی رابطۀ فرایند جهانی شدن فرهنگی و هویت مذهبی در ایران(مطالعۀ موردی: گروههای قومی لر شهر نورآباد ممسنی و عرب شهر کنگان و توابع)». تحقیقات فرهنگی ایران، دورۀ هشتم، ش 1: 45-23.
-       درویشی، لیلا و پروین احمدی(1391). «تحلیل محتوای برنامه‌های فرهنگی دورۀ متوسطه بر اساس نمادهای ملی و مذهبی». پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، دورۀ نهم، ش 35: 32-15.
-       رضایی، احمد؛ سیروس منصوری بککی و میمنت عابدینی بلترک(1390). «جایگاه برنامه‌های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان». مطالعات ملی، دوره دوازدهم، ش 1: 71-53.
-       زاهد، سعید(1384). «هویت ملی ایرانیان». راهبرد توسعه، ش 4: 138-129.
-       طباطبایی، سید محمدحسین(1362). تفسیر المیزان. ترجمه ناصر مکارم شیرازی. تهران: بنیاد علمى و فکرى علامه طباطبایى با همکارى مؤسسه نشر فرهنگى رجاء و مؤسسه امیرکبیر.
-       گل‌محمدی، احمد(1380). «جهانى شدن و بحران هویت». مطالعات ملی، دورۀ سوم، ش 10: 49-13.
-       گنجی، محمد؛ زهرا نعمت‌الهی و زهره طاهری(1389). «هویت دینی و سرمایۀ اجتماعی در بین مردم شهر کاشان». جامعه‌شناسی کاربردی، دورۀ بیست و یکم، ش 4: 144-123.
-       گودرزی، محمود؛ ابوالفضل فراهانی، ابراهیم علیدوست قهفرخی و امین جلال‌منش(1389). «بررسی هویت دینی و ملی جوانان کشتی‌گیر و فوتبالیست شهر تهران». المپیک، سال هجدهم، ش 3: 31-21.
-       محسنین، شهریار و محمدرحیم اسفیدانی(1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی. تهران: مهربان.
-       هاشمی، سید ضیاء و محمدرضا جوادی یگانه(1386). «فوتبال و هویت ملی». مطالعات ملی، دورۀ هشتم، ش 2: 124-107.
-       Bogdanov, D. (2011). Influence of National Sport Team Identity on National Identity. Doctor of Philosophy. The Florida State University.
-       Cronin, M. (2003). “Projecting the Nation through Sport and Culture: Ireland, Aonach Tailteann and the Irish Free State, 1924-32”. Journal of Contemporary History, 38(3): 395-411.
-       Elena, S. (2016). “National Identity as Core Concept for the European Standardization Procedure”. Procedia Economics and Finance, 39: 458-468.
-       Gelisli, Y. & L. Beisenbayeva (2015). “Opinions of the University Students Studying in Kazakhstan about National Identity”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197: 486-493.
-       Heere, B. & J.D. James (2007). “Stepping Outside the Lines: Developing a Multi-Dimensional Team Identity Scale Based on Social Identity Theory”. Sport Management Review, 10(1): 65-91.
-       Keaton, S.A. & C.C. Gearhart (2014). “Identity Formation, Identity Strength, and Self-Categorization as Predictors of Affective and Psychological Outcomes: A Model Reflecting Sport Team Fans’ Responses to Highlights and Lowlights of a College Football Season”. Communication & Sport, 2(4): 363-385.
-       Kersting, N. (2007). “Sport and National Identity: A Comparison of the 2006 and 2010 FIFA World Cups™”. Politikon, 34(3): 277-293.
-       Lau, P.W.; M.H. Lam, B.W. Leung, C.r. Choi & L.B. Ransdell (2012). “The Longitudinal Changes of National Identity in Mainland China, Hong Kong and Taiwan before, During and after the 2008 Beijing Olympics Games”. The International Journal of the History of Sport, 29(9): 1281-1294.
-       Mariya, Y.L. (2018). “On Identity and Sport Conduct of Student-Athletes: Considering Athletic and Academic Contexts”. Psychology of Sport and Exercise, 34: 10-19.
-       Smith, A.D. (1991). National Identity(Reprint Ed.). London: Penguin.
-       Stryker, S. & P.J. Burke (2000). “The Past, Present, and Future of an Identity Theory”. Social Psychology Quarterly, 63(4): 284-297.
-       Tonts, M. & K. Atherley (2010). “Competitive Sport and the Construction of Place Identity in Rural Australia”. Sport in Society, 13(3): 381-398.
-       Amini, M.; H. Rahimi & H. Nematolahi (2017). “Investigating the Dimensions of Students’ Religious and National Identity (the Case of University of Kashan)”. Higher Education Letter, 10(39): 157-182.
-       Darvishi, L. & P. Ahmadi (2012). “Content Analys of the Cultural Activities in the Secondary Education Based on National and Relious Symbols”. Research in Curriculum Planning, 2(8): 15-32.
-       Ganji, M., Z. Nematolahi & Z. Taheri (2011). “Relationship between Religious Identity and Social Capital in Kashan the kashan City”. Journal of Applied Sociology, 21(4): 123-144.
-       Gol-Mohammadi, A. (2001). “Globalization and Crisis o Identity”. National Studies Quarterly, 10(1): 13-49.
-       Goudarzi, M.; A. Farahani, I. Alidoust Qahfarhi & A. Jalal Manesh (2010). “Investigating the Religious and National Identity of the wrestler and Footballers of Tehran City”. Olympics, 18(3): 21-31.
-       Hashemi, S.Z. & M. Javadi Yeganeh (2006). “Football and National Identity”. National Studies Quarterly, 2(1): 107-124.
-       Hosseini, F.S.; M. Mazidi & M. Hosseinchari (2010). “Prediction Identity Styles by Religious Orientation in Shiraz University Students”. New Thoughts on Education, 6(1): 53-72.
-       Iman, M. & A. Rouhani (2013). “Islamic Identity and Competitive Identities (Global, National and Ethnic Identity); A Case Study of Shiraz University Students”. Journal of Iran Cultural Research, 6(1): 127-148.
-       Khajeh Noori, B.; M. Karimi & S. Khojaste (2015). “The Study of the Relationship between Cultural Globalization Process and Religious Identity in Iran; (Case study: Lur Ethnic Groups of Noorabad e Mamasani City and Arabs of Kangan City and Environs)”. Journal of Iran Cultural Research, 8(1): 23-45.
-       Mohsenin, S. & M.R. Esfidani (2014). Structural Equations Based on Partial Least Squares Approach. Tehran: Mehraban Publication.
-       Rezaei, A., S. Mansouri Bakaki & M. Abedini Baltork (2011). “The Status of Collegiate Hidden Curriculum on the Fortification of Student’s National Identity”. National Studies Quarterly, 12(1): 53-71.
-       Tabatabai, M.H. (1983). Al-Mizan: Tafsir Al-Quran. Tehran: Allameh Foundation.
-       Zahed, S. (2005). “Iranian National Identity”. Development Strategy, 4(1): 129-138.