بررسی تطبیقی جایگاه خلاقیت و نوآوری در راهبردهای آموزشی دانشگاه‌های اسلامی سطح جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از این مقاله ترسیم مختصات مفهومی الگویی از سیستم آموزشی در دانشگاه اسلامی است که مبتنی بر ایجاد فضای خلاقیت و نوآوری در این دسته از دانشگاه­ها است.در واقع مقاله حاضر، به بحث در مورد الگویی از سیستم آموزشی در دانشگاه اسلامی می پردازد که بر نقش استعدادها و توانایی های بالقوه دانش پژوهان تکیه داشته و در راستای تحقق جامعه دانایی محور، به بالفعل کردن این استعداد ها می‌پردازد. روش: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است. یافته ها: با بهره گیری از این روش و تحلیل داده­های تحقیق در مطالعه کنونی، ابعاد یک سند راهبردی مناسب برای "دانشگاه اسلامی" که مبین نظام رشد استعدادها بوده و  بر اهمیت و نقش خلاقیت و نوآوری تاکید دارد ارائه شده است.نتیجه گیری: چشم­اندازها و اسناد راهبردی دانشگاه به عنوان ایده­هایی هستند که درون دانشگاه­ها به واقعیت تبدیل می­شوند. مدیران و مسئولان دانشگاه­ها، در هنگام تدوین این اسناد باید دقت کافی را در این زمینه داشته باشند که آنچه هم اکنون به عنوان افق دانشگاه تدوین و منتشر می­گردد زمانی به واقعیتی اجتماعی بدل خواهد شد. تساهل آگاهانه یا ناخودآگاه در تدوین چشم­انداز و سند راهبردی دانشگاه اسلامی، ممکن است مسائل و مشکلاتی را فراروی آن قرار دهد. از این رو، هنگام تدوین اسناد راهبردی دانشگاه­ها، باید به دقت ساخت زبانی و الگوهای ساختاری مورد توصیه و تأکید آن­ها، با رویکردی آینده­پژوهانه مورد مداقه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها