آسیب‌شناسی فرهنگ و مدیریت جهادی با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، ایران.

2 دکترای مدیریت دولتی. دانشیار مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف: هدف مؤلفان در این مقاله، شناسایی شاخصهای آسیب‌شناسی مدیریت جهادی بود. روش: با روش تحقیق فراترکیب، داده‌های اصلی مقالات منتخب، تفسیر و دسته‌بندی و به صورت شبکۀ مضامین نمایش داده شد. این تحقیق از نظر نتایج، در زمرة تحقیقات توسعه‌ای و از حیث داده‌ها، کیفی است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق در دو گروه آسیبهای درونی و بیرونی عبارتند از: آسیبهای درونی، شامل دوری از خدا، وابستگی به دنیا و تغییر هدف؛ آسیبهای بیرونی، شامل دوری از شایسته‌سالاری، حاکمیت روابط به جای ضوابط، بوروکراسی، نفوذ فرصت‌طلبان و سست‌عنصران، جدایی و برون‌رفت سرمایۀ اصلی، ضعف نظارت و ارزشیابی، سستی در کادرسازی، بی‌توجهی به جایگاه نمایندگی ولی فقیه، عدم مشارکت مردم، عدم هماهنگی در امور و اهداف، عدم پایبندی به قانون و قانون‌گریزی، عدم تدوین مبانی و شاخصهای فرهنگ جهادی و سانسور. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر این است که در تقسیم‌بندی منطقی می‌توان آسیبهای مدیریت جهادی را به دو دسته آسیبهای درونی و بیرونی تقسیم کرد. با توجه به ماهیت آفات درونی و بیرونی، آفات درونی نسبت به آفات بیرونی اهمیت بیشتری دارند؛ در میان ابعاد آفات بیرونی نیز بوروکراسی از بیشترین اهمیت برخوردار است. آسیبهای شناسایی شده در این مقالات در دو دسته آفات درونی و بیرونی، شامل 16 بُعد و 122 شاخص است.

کلیدواژه‌ها


-             ازکیا، مصطفی و محمود توکلی(1385). «فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمانهای آموزشی». علوم اجتماعی، ش 26: 27-1.
-      الماسی، محسن(1386). «آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی». مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-      ایروانی، محمدجواد(1377). نهادگرایی و جهاد سازندگی. تهران: اداره کل روابط عمومی وزارت جهاد.
-      جهان‌تیغ، منصور(1386). «آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی». مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-      خامنه‌ای، سید علی(1383). بیانات هفدهم تیر.
-      زواره، علیرضا(1386). «آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی». مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-      سهرابی، بابک، امیر اعظمی و حمیدرضا یزدانی(1390). «آسیب‌شناسی پژوهشهای انجام شده در زمینۀ مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب». چشم‌انداز مدیریت دولتی، ش 6: 24-9.
-      سلطانی، محمدرضا(1393). «مدیریت جهادی، چالشها و الزامات». مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، ش 2: 39-9.
-      شیخی، عبدالمجید(1386). «درآمدی بر آسیب‌شناسی فرهنگ جهادی». مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-      فرهادی، محمدرضا؛ فتحعلی نوری و برومند چهارآئین(1387). «بررسی علل تأثیر‌پذیری فرهنگ و مدیریت جهادی از نظام بوروکراسی». مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-      فرهی، علی؛ محمد ابراهیم سنجقی، محمدرضا سلطانی و یدالله محمدیان(1395). «طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی». پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هشتم، ش 2: 83-53.
-      قلی‌پور، آرین و علی‌اصغر پورعزت(1387). «چالشهای شالودهشکنی مدیر جهادی در ساختار بوروکراتیک رسوبگذاری شدۀ غربی». مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-      لیاقتی، محمدباقر(1386). «آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی». مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-      مرتضوی، سید میرمحمود و جلال عراقی(1387). «عنصر مراقبت در فرهنگ و مدیریت جهادی». مجموعه مقالات برگزیدۀ همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-      مرتضوی مهدی و فضل‌اله زارع‌پور نصیرآبادی(1391). «فرهنگ سازمانی جهادی؛ عامل کلیدی مدیریت جهاد». مهندسی فرهنگی، سال هفتم، ش 72-71.
-      مقیم، حسن(1386). «آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی». مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-      مودی، علی‌محمد؛ اسماعیل نصر اصفهانی و علی هلالی(1386). «آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی». مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-      میر، سید جواد(1386). «بررسی تهدیدات و آفات فرهنگ و مدیریت جهادی». مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-      نژادمحمد نامقی، علیرضا(1388). نهادینه کردن فرهنگ جهادی به منظور توسعه و حفظ روحیۀ جهادی در راستای تشکّلهای غیر دولتی. تهران: جهاد کشاورزی.
-      نعمتی پیرعلی، دل‌آرا(1393). «مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم». بصیرت و تربیت اسلامی، دورۀ یازدهم، ش 31: 93-7.
-      هاشمی‌کیا، سید جمال(1387). «بررسی علتهای تأثیر‌پذیری فرهنگ و مدیریت جهادی از نظام بوروکراسی». مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-       Attride-Stirling, J. (2001). “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”. Qualitative Research, Vol. 1, No. 3: 385-405.
-       Almasi, Mohsen (2007). “Pathology and Evaluation of Jihady Culture and Management”. Proceedings of the First National Conference on Culture and Jihadi Management.
-       Attride-Stirling, J. (2001). “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”. Qualitative Research, Vol. 1, No. 3: 385-405.
-       Azkia, Mustafa & Mahmoud Tavakoli (2006). “A Meta-Analysis of Job Satisfaction Studies in Educational Organizations”. Journal of Social Sciences. No. 26: 1-27.
-       Farhadi, Mohammad Reza; Fathali Nouri & Broumand Chahar Ayin (2008). “Investigating the Causes of the Impact of Jihady Culture and Management of the Bureaucracy”. Proceedings of the 2nd National Conference on Jihady Culture and Management.
-       Farrahi, Ali; Mohammad Ibrahim Sanjaghi, Mohammad Reza Soltani & Yadollah Mohammadian (2016). “Designing a Jihady Cultural Model for One of the Institutions of the Islamic Revolution”. Quarterly Journal of Human Resource Management Research at Imam Hossein University, Vol. 8, No. 2: 53-83.
-       Gholipour, Aryan & Ali Asghar Poor-Ezzat (2008). “The Challenges of Breaking the Jihady Manager in the Westernized Sedimentary Bureaucratic Structure”. Proceedings of the 2nd National Conference on Jihady Culture and Management.
-       Hashemi Kia, Seyyed Jamal (2008). “Investigating the Causes of the Impact of Jihady Culture and Management of the Bureaucracy”. Proceedings of the Second National Conference on Jihady Culture and Management.
-       Iravani, Mohammad Javad (1998). Institutionalism and Jihad Sazandegi. Tehran: General Directorate of Public Relations of Ministry of Jihad.
-       Jahantigh, Mansoor (2007). “Pathology and Evaluation of Jihady Culture and Management”. Proceedings of the First National Conference on Culture and Jihady Management.
-       Khamenei, Seyyed Ali. (2004). Statements. July 17th.
-       Liaqati, Mohammad Baqer (2007). “Pathology and Evaluation of Jihady Culture and Management”. Proceedings of the First National Conference on Jihady Culture and Management.
-       Mir, Seyyed Javad (2007). “Investigating the Threats and Damages of Jihady Culture and Management”. Proceedings of the First National Conference on Jihady Culture and Management.
-       Moghim, Hasan (2007). “Pathology and Evaluation of Jihady Culture and Management”. Proceedings of the First National Conference on Jihady Culture and Management.
-       Mortazavi, Mehdi & Fazlollah Zarepour Nasirabadi (2012). “The Jihady Organizational Culture; the Key Factor of Jihad Management”. Journal of Cultural Engineering, Vol. 7. No. 71-72.
-       Mortazavi, Seyed Mir Mahmoud & Jalal Iraqi (2008). “Element of Care in Jihady Culture and Management”. Proceedings of the Conference on Jihady Culture and Management.
-       Moudy, Ali Mohammad; Ismail Nasr Esfahani & Ali Helali (2007). “Pathology and Evaluation of Jihady Culture and Management”. Proceedings of the First National Conference on Jihady Culture and Management.
-       Nemati Pirali, Delara (2014). “Jihady Management from the Perspective of the Holy Qur'an”. Quarterly Journal of Scientific-Promotion of Islamic Insight and Education, Vol. 11, No 31: 7-93.
-       Nezhad Mohammad Nameqi, Alireza (2009). Institutionalizing the Jihady Culture In Order to Develop and Maintain a Jihady Spirituality towards Non-Governmental Organizations. Tehran: Jihad Agriculture.
-       Sheikhi, Abdul-Majid (2007). “An Introduction to the Pathology of the Jihady Culture”. Proceedings of the First National Conference on Jihady Culture and Management.
-       Sohrabi, Babak; Amir Azami & Hamid Reza Yazdani (2011). “Pathology of Researches in the Field of Islamic Management with a Meta-Synthesis Approach”. The Perspective of Public Administration, No. 6: 9-24.
-       Soltani, Mohammad Reza (2014). “Jihady Management, Challenges and Requirements”. Two Quarterly Journal of Scientific - Research of Management. Vol. 22, No. 2: 9-39.
-       Zavareh, Alireza (2007). “Pathology and Evaluation of Jihadist Culture and Management”. Proceedings of the First National Conference on Culture and Jihadist Management.