وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشتۀ مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی. دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی.

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشتۀ مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ دانش‌آموختگان رشتۀ مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی طی سالهای 94-1390 به تعداد 338 نفر(191 کارشناس و 147 کارشناس ارشد) بودند. نمونه‌ در دسترس طبقه‌ای، به ترتیب 123 و 108 نفر و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. یافته‌ها: 4/53 درصد از دانش‌آموختگان بیکارند. اشتغال اکثر شاغلان از طریق شرکت در آزمون استخدامی و در سازمانهای خصوصی از نوع خدماتی بوده است. میزان رضایت شغلی و ارتباط شغل با رشتۀ‌ تحصیلی اکثر شاغلان، متوسط بوده است. تأثیر برند دانشگاه علامه طباطبایی بر اشتغال در حد متوسط متمایل به زیاد بوده است. از 53 عنوان درس تخصصی و اصلی مدیریت آموزشی در مقاطع کارشناسی و ارشد، تنها 7 درس برای شاغلان کاربرد داشته و از طرفی ، بیشتر نیازهای آموزشی آنان برای انجام بهینۀ شغل، شامل مهارت‌آموزی، کارهای رایانه‌ای و نرم‌افزاری، دوره‌های آموزشی شغلی، زبان، مهارتهای نیازسنجی آموزشی و آشنایی با کارهای اداری است. نتیجهگیری: در ایران، بین نیاز جامعه به نیروی کار دانا و ماهر با کیفیتِ خروجی‌های دانشگاهی فاصلۀ قابل توجهی وجود دارد. بنا به یافته‌های پژوهش، ضرورت تحول و دگرگون‌سازی محتوای آموزشی و برنامۀ درسی در رشتۀ مدیریت آموزشی کاملاً احساس می‌شود. همچنین لازم است دو درس کار عملی در سازمانهای آموزشی با جدّیت و بهره‌وری بیشتر اجرا شود تا مهارت لازم برای دانشجو تا حدودی حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


-       احمدی، سیروس(1393). «بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان جامعه‌شناسی و عوامل مرتبط با آن». جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، ش 3(1): 23-1.
-       بیگدلی، مژگان؛ محمدرضا کرامتی و عباس بازرگان(1391). «بررسی رابطۀ بین رشتۀ تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران». پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، ش 65: 131-111.
-       پورکاظمی، محمدحسین(1388). «وضعیت راهیابی فارغ‌التحصیلان رشتههای علوم‌انسانی و اجتماعی دانشگاههای دولتی به بازار کار(ورودی سالهای 75-1374‌)». پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، ش 2: 127-15.
-       جمیری، وحیده؛ جواد حاتمی، اسکندر فتحی آذر و محمود کرامتی(1389). «بررسی میزان انطباق برنامۀ درسی رشتۀ کارشناسی مهندسی معماری با نیازهای بازار کار در ایران». مطالعات برنامۀ درسی آموزش، ش 1(2): 133-111.
-       حاجیان، محبوبه(1388).شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال و بیکاری دانش‌آموختگان رشته‌های روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه الزهرا. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه دانشگاه الزهرا، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
-       سعیدی رضوانی، محمود؛ معصومه محمدحسین‌زاده و حسین باغگلی(1389). «سرنوشت شغلی فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد». مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، ش (11)2: 86-57.
-       شرفی، محمد و عباس عباسپور(1394). «شناساییقابلیتهایاشتغال‌پذیریدانش‌آموختگاندانشگاهها بر اساس نظریۀ دادهبنیاد». نوآوری و ارزش‌آفرینی، ش (7)3.
-       شرفی، محمد و مینا مقدم(1393). «واکاویوضعیتاشتغالدانش‌آموختگانرشته‌هایعلوم‌تربیتی: یک مطالعه موردی». پژوهشهایرهبری و مدیریتآموزشی، ش (2)1.
-     عقابی، محبوبه(1391). بررسی رابطۀ رشتۀ تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد دانشکدههای روان‌شناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی طی سالهای 86-1383. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
-       عیسی‌زاده، سعید و سعیده‌السادات حسینی(1393). «بررسیتطبیقیبیکاریفارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها». کار و جامعه، ش 176.
-       کرامتی، محمدرضا(1393). «وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشتۀ‌ روان‌شناسی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا». پژوهشهای کاربردی روانشناختی، ش (3)5: 70-55.
-       کیان‌مهر، محمدولی(1382). «ملاحظاتیپیرامونمعضلبیکاریباتأکیدبرموضوععدم اشتغال دانش‌آموختگان در کشور». تعاون و کشاورزی، دورۀ جدید، ش 148.
-       محمودیان، حسین و مرجان رشوند(1389). «وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان آموزش عالی شهر تهران با تأکید بر عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر آن». نامۀ انجمن جمعیت‌شناسی ایران، ش (3)5.
-       ملک‌پور، علی و فواد محمدی(1392). «بررسی زمینه‌ها و موانع اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مقطع کارشناسی رشتههای علوم انسانی شهرستان بیجار». کار و جامعه، ش 157: 37-24.
-       وقاری زمهریر، زهرا؛ ساناز عبیری و محمود سعیدی رضوانی(1389). «نقش‌آفرینی دانشگاه در اشتغال، از نظر تا عمل، مطالعۀ موردی». دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مهارت‌آموزی، ش (12)3.
-       Ahmadi, Sirous (2014). “Study of Employment Status of Graduates of Sociology and its Related Factors”. Sociology of Economics and Development, 3(1): 1-23.
-       Ali Marouani, M. (2010). “More Jobs for University Graduates: Some Policy Options for Tunisia”. Applied Economics Letters, 17(10): 933-937.
-       Austin, A. (2010). Graduate Employment Gap: Students of Color Losing Ground. Economic Policy Institute Brief.
-       Ball, D.A. (2016). Exploring Leadership's Business Cultural Assumptions and Practices within the Higher Education Industry Influencing Graduate Employment Success in the 21st Century: An Exploratory Qualitative Inquiry. Doctoral Dissertation, Capella University.
-       Bernhard, M. (2007). Examining Brain Drain: Demographic, Educational and Employment Factors Influencing Lehigh University Graduates to Stay Or Leave the Region. ProQuest.‏
-       Bigdeli, Mojgan; Mohammad Reza Keramati & Abbas Bazargan (2012). “Study of Relationship between Graduates and Graduates of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Tehran University”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 65: 111-131.
-       Blackmore, J.; C. Gribble, L. Farrell, M. Rahimi, R. Arber & M. Devlin (2014). Australian International Graduates and the Transition to Employment.
-       Brooks, R. (2015). An Exploration of the Influences of Class, Gender and Ethnicity on Student Engagement with Graduate Employment Opportunities.
-       Burke, C.; T. Scurry, J. Blenkinsopp & K. Graley (2017). “Critical Perspectives on Graduate Employability”. In: Graduate Employability in Context (P. 87-107). Palgrave Macmillan UK.
-       Calota, George & Gabriela Ilie (2013). “The Lost Generation. An Analysis on the Employability of Higher Education Graduates in Europe. Case Study: Romania”. Internal Auditing & Risk Management, Anul VIII, Nr. 2 (30).
-       Chan, S.J. & L.W. Lin (2015). “Massification of Higher Education in Taiwan: Shifting Pressure from Admission to Employment”. Higher Education Policy, 28(1): 17-33.
-       Finn, K. (2016). “Relational Transitions, Emotional Decisions: New Directions for Theorising Graduate Employment”. Journal of Education and Work, 1-13.
-       Gartell, M. (2012). “The College-to-Work Transition during the 1990s: Evidence from Sweden”. Applied Economics, 44(11): 1449-1469.
-       Gassab, M. & H.B.O. Jamoussi (2011). Determinants of Graduate Unemployment in Tunisia (Almalaurea Working Papers No. 16).
-       González-Romá, V.; J.P. Gamboa & J.M. Peiró (2016). “University Graduates’ Employability, Employment Status, and Job Quality”. Journal of Career Development, 0894845316671607.
-       Graduate Unemployment in Post-Apartheid South Africa: Nature and Possible Policy Responses (2006). Research Report Compiled for Standard Bank and Business Leadership South Africa. Development Policy Research Unit School of Economics, University of Cape Town.
-       Green, A. & K.H. Mok (2013). “Expansion of Higher Education, Graduate Employment and Social Mobility: An Asia and Europe Dialogue. In: Hong Kong Educational Research Association Annual Conference.
-       Hajian, Mahboubeh (2009). Identifying the Factors Affecting Employment and Unemployment of Graduates of Psychology and Educational Sciences at Alzahra University. Thesis Undisclosed Master. University of Al-Zahra University, Faculty of Psychology and Educational Sciences.
-       Harvey, L. (2001). “Defining and Measuring Employability”. Quality in Higher Education, 7(2): 97-109.
-       Hennemann, S. & I. Liefner (2010). “Employability of German Geography Graduates: The Mismatch between Knowledge Acquired and Competences Required”. Journal of Geography in Higher Education, 34(2): 215-230.
-       Isazadeh, Saeed & Saiedalesadat Hosseini (2014). “Comparative Study of Unemployment Graduates in Iran Compared to Other Countries”. Social, Economic, Scientific and Cultural Monthly Work and Society, No. 176.
-       Jackson, D. & G. Michelson (2015). “Factors Influencing the Employment of Australian PhD Graduates”. Studies in Higher Education, 40(9): 1660-1678.
-       Jamiri, Vahideh; Javad Hatami, Alexander Fathi Azar & Mahmoud Keramati (2010). “Assessing the Degree of Adaptation of the Bachelor's Degree in Architecture Engineering to the Needs of the Labor Market in Iran”. Two Quarterly Studies in Curriculum, (1) 2: 111-133.
-       Joshua, S.; D. Azuh, F. Olanrewaju & I. Biao (2015). “Multi-Faceted Training and Employment Approaches as Panacea to Higher Education Graduate Unemployment in Nigeria”. Contemporary Journal of African Studies, 3(1).
-       Keller, S.E. (2009). New Graduate Employment in New Zealand: The Influence of Fieldwork Experiences.
-       Keramati, Mohammad Reza (2014). “The Employment Status of Graduates in the Field of Psychology in Iran and Canada: The Case of the University of Tehran and the University of Alberta”. Psychological Applied Research, (3)5: 55-70.
-       Kianmehr, Mohammad Vali (2003). “Concerns about the Unemployment Problem, with an Emphasis on the Issue of Unemployed Graduates in the Country”. New Course, No. 148.
-       Liu, D. (2016). “Parental Involvement and University Graduate Employment in China”. Journal of Education and Work, 29(1): 98-113.
-       Livanos, I. (2010). “The Relationship between Higher Education and Labour Market in Greece: the Weakest Link?”. Higher Education, 60(5): 473-489.
-       Mahmudian, Hossain & Marjan Rashvand (2010). “The Employment Status of Graduates of Higher Education in Tehran with an Emphasis on the Demographic and Social Factors Affecting it”. Journal of Iranian Society of Demography, (3)5.
-       Malekpour, Ali & Fouad Mohammadi (2013). “Study of the Bases and Barriers of Employment of Graduates of the University of Bijar Bachelor of Science”. Social, Economic, Scientific and Cultural Monthly Work and Society, 157: 24-37.
-       Mok, K.H. & J. Jiang (2017). “Massification of Higher Education: Challenges for Admissions and Graduate Employment in China”. In: Managing International Connectivity, Diversity of Learning and Changing Labour Markets (P. 219-243). Springer Singapore.
-       Mok, K.H. (2016). “Massification of Higher Education, Graduate Employment and Social Mobility in the Greater China Region”. British Journal of Sociology of Education, 37(1): 51-71.
-       Mok, K.H., & X. Han (2016). “From ‘Brain Drain’ to ‘Brain Bridging’: Transnational Higher Education Development and Graduate Employment in China”. Journal of Higher Education Policy and Management, 38(3): 369-389.
-       Næss, T. (2011). Graduate Employment in the Knowledge Society Norwegian Master Grade-Level Graduates (No. 21).
-       Nunley, J.M., A. Pugh, N. Romero & R.A. Seals (2014). “Unemployment, Underemployment, and Employment Opportunities: Results from a Correspondence Audit of the Labor Market for College Graduates”. Auburn University Department of Economics Working Paper Series, (2014-04).
-       Oghabi, Mahboubeh (2012). Study of the Relationship between the Student's Degree and the Employment Status of Graduate Students in Psychology and Education Sciences and Social Sciences Schools in 2007-2008. Thesis Undisclosed Master. University of Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences.
-       Peake, J.; B. Par & J. Roberts (2013). “College of Agriculture Satellite Campus Student Demographics and Alumni Level of Satisfaction”. NACTA Journal, 57(3): 10.‏
-       Pecora, P.J.; R.C. Kessler, K. O'Brien, C.R. White, J. Williams, E. Hiripi, … & M.A. Herrick (2006). “Educational and Employment Outcomes of Adults Formerly Placed in Foster Care: Results from the Northwest Foster Care Alumni Study”. Children and youth Services Review, 28(12): 1459-1481.
-       Pour Kazemi, Mohammad Hossein (2009). “The Status of Graduate Studies in Social Sciences and Social Sciences in Government Universities to the Labor Market (Entrance from 1374-75)”. Research and Planning in Higher Education, 2: 15-127.
-       Rothwell, A. & F. Rothwell (2017). “Graduate Employability: A Critical Oversight”. In” Graduate Employability in Context (P. 41-63). Palgrave Macmillan UK.
-       Saeedi Rezvani, Mahmoud; Masoomeh Mohammad Husseinzadeh & Hossain Baggolli (2010). “Job Fate Graduates of the Faculty of Educational Sciences and Psychology of Ferdowsi University of Mashhad”. Educational Studies and Psychology, (11) 2: 57-86.
-       Sharafi, Mohammad & Abbas Abbaspour (2015). “Identifying the Employment Abilities of University Graduates, Based on the Foundation's Data Theory”. Two Issues of Innovation and Value Creation, No. (7)3.
-       Sharafi, Mohammad & Mina Moghadam (2014). “Examination of Employment Status of Graduates in Business Studies: A Case Study”. Leadership Research and Educational Management, (2)1.
-       Snell, E.B. (2009). Examining the Career Choices and Civic Engagement Activities of Teach for America Alumni. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway, PO Box 1346, Ann Arbor, MI 48106.‏
-       Stowe, K.; J. Von Freymann & L. Schwartz (2012). “Assessing Active Learning and Skills Training Through Alumni and Current Student Views”. Journal of Case Studies in Accreditation and Assessment, 2, 1.‏
-       Tomlinson, M. (2005). Higher Education and Graduate Employability: Student and Academic Attitudes to Graduate Work, Careers and Employability. Doctoral Dissertation, Cardiff University.
-       Vagary Zamharir, Zahra; Sanaz Abiri & Mahmoud Saeedi Rezvani (2010). “University Role in Employment: From the Case of Case Study”. Faculty of Education Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad. Skill Training, (12)3.
-       Vedder, R.; C. Denhart & J. Robe (2013). “Why Are Recent College Graduates Underemployed? University Enrollments and Labor-Market Realities”. Center for College Affordability and Productivity (NJ1).
-       Ward, L.J. (2006). Graduate Employment Links to Sandwich Year Work Placements.
-       Wei, B. & L. Binglong (2014). “Who is Unemployed, Employed or Admitted to Graduate School; An Investigation of the Employment Situation of College Graduates in China between 2003 and 2009”. Chinese Education & Society, 47(6): 36-58.
-       Wright, E.T.M. & Y. MA (2016). “Graduate Employment in China: Emerging Tensions and Policy Solutions”. In: Annual Meeting of the American Educational Research Association, AERA 2016.
-       Yang, S.L.; N. Wang & S.W. Teng (2011). Comparative Analysis on the Graduate Employment Service Systems of USA, Germany and Japan [J]. Economic Research Guide, 28: 061.