معیارهای تصمیم‌گیری در مدیریت دانشگاه اسلامی از منظر آموزه های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف:هدف مقاله بررسی معیارهای تصمیم‌گیری در مدیریت دانشگاه اسلامی از منظر آموزه های دینی بوده است.   روش: روش مقاله تحلیل اسنادی به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد.  یافته ها : در این راستا پس از بررسی سؤال های تحقیق، معیارهای فرآیند­های تصمیم‌گیری شناسایی شده است؛ سه مورد از این معیارها که در منابع غنی دینی تاکید فراوانی بر آنها شده عبارتند از: 1- مشورت 2- حق محوری 3- توکل. نتیجه گیری: مهمترین نکته هایی­که در امر تصمیم‌گیری وجود دارد، این است که مدیر بر سر دوراهی ها برای ترجیح یک راه، چه معیاری را باید در نظر بگیرد. آیا منافع شخصی مدیر، رضایت مسؤولین بالاتر، حب و بغض های شخصی، انتظارات و توقّعات آشنایان و نزدیکان وخواص و... باید ملاک انتخاب فرد مدیر قرار گیرد و یا ملاک چیزهای دیگری است؟ در مدیریت اسلامی، معیارهای متعددی در تصمیم‌گیری اثرگذار هستند که توجه به آنها می تواند در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای آن تاثیر شگرفی داشته باشد و سه مورد از این معیارها که در منابع غنی دینی تاکید فراوانی بر آنها شده است، عبارتند از: 1- مشورت 2- حق محوری 3- توکل. چنانچه مدیر براساس این سه معیار تصمیم گیری کند، بی شک می‌توان گفت بهترین تصمیم را در هر مورد اتّخاذ نموده است. با توجه به معیارهایی که در هر یک از مراحل تصمیم‌گیری برشمردیم، پیشنهاد می گردد که اگر مدیری با در نظر گرفتن تمام این مولفه ها تصمیمی را اتخاذ و اجرا نماید این تصمیم از منظر آموزه های دینی از کارایی مناسب برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها