بررسی تطبیقی سبکهای رهبری موجود دنیا با سبک رهبری امام خمینی(ره) بر مبنای رشد و تعالی انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف ؛  این مقاله در صدد مقایسه سبک رهبری امام خمینی با سایر سبکهای رهبری موجود  و ارائه یک الگوی رهبری سازمانی است.  روش؛ روش تحقیق مقالة حاضر مبتنی بر روشهای مطالعه اسنادی و توصیفی تحلیلی آثار و سیره عملی و مدیریتی امام خمینی است. یافته ها؛  طراحی مدلی سه بعدی، شامل نیت و ارضای درونی، رفتار فردی، رفتار گروهی و سازمانی، از یافته های این تحقیق است. در بسیاری از تئوریهای رهبری، ذاتاً به انسانها توجه نمی‎شود، بلکه توجه به انسانها به خاطر افزایش کارآیی و بهره‎وری است. در الگوی رهبری امام خمینی که سرشار از نکات ظریف و لطیف مدیریتی بوده، بر پایه عشق الهی و خود مدیریتی و ایمان سرشار به ذات اقدس الهی، تزکیه نفس و تقوای الهی بنا شده، افزایش کارآیی و در نتیجه افزایش رفاه انسانها، وسیله‎ای برای تکامل، رشد و بلوغ فکری، انسانی و اخلاقی است.  نتیجه گیری؛ رمز موفقیت امام در رهبری و مدیریت، خودسازی فردی ایشان بود. لذا بر هر مدیری در فرهنگ اسلامی است که ابتدا از خود شروع کند تا پس از خودسازی، شایسته رهبری و مدیریت در سازمان و جامعه شود.

کلیدواژه‌ها