تدوین الگوی شایستگی‌های محوری مدیران فرهنگی - اجتماعی دانشگاه‌ها در ایران اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف :هدف این پژوهش ارائة مدل شایستگی‌های محوری مدیران فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی در ایران اسلامی است. طبق نظریه منبع محور، منابع داخلی سازمان ریشة مزیت رقابتی بوده و تجزیه و تحلیل محیط خارجی برای کشف فرصتها و تهد یدها، به تنهایی نمی‌تواند موجب برتری رقابتی سازمان شود. طبق این نگاه، منابع و قابلیت‌های داخلی سازمان مبنای مطمئن تری برای تدوین برنامه های راهبردی سازمان هستند. هنگامی می توان راهبردهای مبتنی بر منابع ر ا تدوین کرد که درک کاملی از «شایستگی های محوری» سازمان وجود داشته باشد. روش: تحقیق حاضر به صورت مطالعة موردی بر روی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انجام گرفته، و جامعة آماری آ ن مدیران ارشد فرهنگی و خبرگان آموزش عالی است. داده‌های تحقیق پس از استخراج مدل تحقیق در خصوص شایستگی‌های مدیران فرهنگی دانشگاه‌های کشور از مبانی نظری و نیز برنامه راهبردی معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند. یافته‌ها : یافته‌های تحقیق نشانگر این است که قابلیت مبتنی بر برنامه راهبردی و شایستگی‌های مبتنی بر نظر خبرگان، نزدیکی زیادی با یکدیگر دارند.نتیجه گیری: شایستگی‏های محوری را از هر دو مسیر پژوهش می‌توان در هفت مقوله اصلی: خویشتن‌شناسی، هوشیاری، کارآفرینی فرهنگی، ارتباطات، مدیریت اجرایی، رهبری و ارزش‌های اسلامی حول مقوله دانشگاه تمدن‌ساز مدنظر معاونت فرهنگی وزارت علوم خلاصه و تلفیق نمود.

کلیدواژه‌ها