سخن سردبیر

نوع مقاله : سخن سردبیر

چکیده

سخن فصل
دانشگاه چابک و اثربخش
 
به فرمودۀ تمام بزرگان ما، دانشگاهها منشأ تغییر و تحولات در جامعه‌اند. از طرفی، امروزه کشور دچار مسائل پیچیده‌ای در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و برای گذر از این شرایط، نهادها و بخشهای مختلف جامعه باید نقش مؤثر خود را ایفا کنند. یکی از مهم‌ترین این نهادهاکه بخش مهمی از خبرگان جامعه در آن مشغول به خدمت‌اند، دانشگاهها می‌باشند. خبرگان دانشگاهی باید ابتدا به طور دقیق و علمی شرایط موجود را بسنجند و با انجام پروژه‌های تحقیقی و برگزاری نشست‌ها و همایشهای مختلف، راه حلهای مناسب را ارائه دهند. مسئولان دانشگاهها باید بیش از گذشته نشان دهند که در خدمت جامعه‌اند و دانش مورد نیاز جامعه را در این شرایط سخت، ایجاد کنند و انتشار دهند. امروزه دیگر افزایش تعداد دانش‌آموختگان مسئلۀ کشور نیست؛ بلکه مهم‌ترین مسئلۀ کشور، بیکاری دانش‌آموختگان و ضعف در ارتباط دانشگاهها با مراکز اجرایی و تولیدی است. لذا توجه بیش از گذشتۀ تمام دانشگاهیان باید بر ایجاد و تقویت شرکتهای دانش‌بنیان در دانشگاهها و مشارکت خبرگان دانشگاهی در این شرکتها باشد. توسعۀ کارآفرینی از دیگر موضوعات مهم است. دانشگاه چابک با حداقل پیچیدگی در ساختار و درجۀ رسمیت، پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه است. در این راستا باید در بسیاری از رشته‌ها و شاخصهای ارزیابی عملکرد و همچنین تخصیص بودجه‌های دانشگاهی تجدید نظر شود تا ایجاد شرکتهای دانش‌بنیان، کارآفرینی و اهمیت قائل شدن به نیازهای جامعه تقویت شود. لذا مسئولان آموزش عالی و مدیران دانشگاهها در جهت چابک‌سازی دانشگاهها و اثربخشی بیشتر در جامعه باید اقدامات اساسی را انجام دهند. نشریۀ مدیریت در دانشگاه اسلامی آمادۀ چاپ مقالات علمی و پژوهشهای خبرگان دانشگاهی در این حوزه‌هاست.
 
حسن زارعی متین
سردبیر