طراحی مدل بازدارندۀ فساد اداری با اتکا به آموزه‌های نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول)/ نشانی: تهران؛ انتهای همت غرب، دهکده المپیک، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری / نمابر ۴۴۷۳۷۵۱۰ / Email: m3092eslampanah@gmail.com

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل بازدارندگی فساد اداری با اتکا به آموزه‌های نهج‌البلاغه انجام شد. روش: روش این تحقیق، کیفی از نوع اکتشافی بود. برای رسیدن به هدف تحقیق از تحلیل مضمون کتاب نهج‌البلاغه دکتر دلشاد تهرانی استفاده شد. برای انجام مصاحبه‌ها و همچنین تأیید یافته‌های کیفی نیز به صورت هدفمند از 15 نفر از خبرگان حوزوی بهره گرفته شد. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل مضمون، تعداد 402 تم فرعی با رعایت اصل معناشناسی در سه طبقۀ تعالی‌بخشی، پیشگیری و درمان در خصوص بازدارندگی از فساد اداری استخراج شد. درصد فراوانی تم‌های فرعی در طبقۀ تعالی‌بخشی: 17.7 درصد، پیشگیری: 73.8 درصد و درمان: 8.5 درصد بود. سپس با توجه به همپوشانی‌ها، تم‌های فرعی به ۴۰ تم اصلی تلخیص و در نهایت، در هفت محور دسته‌بندی شدند. نتیجه‌گیری: مدل بازدارندگی فساد اداری با اتکا به آموزه‌های نهج‌البلاغه بر اساس تم‌ها طراحی شد.

کلیدواژه‌ها


-       آزادنیا، ابوالفضل؛ محمدحسن رادمنش، محبوبه وفائیان و سمیه سلطانی گرد فرامرزی(1392). روان‌شناسی سلامت اداری و اجتماعی: بررسی عوامل فردی و اجتماعی فساد. [بی‌جا]: نیکو روش.
-       ابروش، رضا(1393). «راهبردهای ارتقای سلامت اداری در سیرۀ حضرت علی(ع)». نظارت و بازرسی، سال هشتم، ش 28.
-       ابوالقاسمی، محمود و محمد قهرمانی(1394). تخلفات، فساد و سلامت اداری در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. [بی‌جا]: فکرسازان.
-       احمدی، محمدرضا(1384). نگاهی به وجدان کاری و فرهنگ سازمانی با رویکرد دینی. تهران: زمزم هدایت.
-       افضلی، علی(1390). «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برونرفت». مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، ش 45: 264-235.
-       الوانی، سید مهدی؛ مهدی اسلام‌پناه و مسعود آزاد(1395). «بررسی ارتباط بین باورهای معرفت‌شناسی مدیران با میزان گرایش آنها به مبارزه با فساد اداری». سومین همایش علمی پژوهشی یافته‌های نوین علوم مدیریت کارآفرینی و آموزش ایران.
-       امیری، علی‌نقی(1394). الگوی اداره در نهج‌البلاغه. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
-       توکل، هادی(1379). «عوامل مهم فلاکت اقتصادی». تحول اداری، سال دوم، ش ۵۰.
-       حسنی، علی و عبدالحمید شمس(1391). «بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی». اسلام و پژوه‌های مدیریتی، سال دوم، ش 1: 104-81.
-       خامنه‌ای، سید علی(1385). «بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دستاندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی». 30 بهمن ماه.
-       خامنه‌ای، سید علی(1380). «فرمان هشتماده‌‌ای به سران قوا دربارۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی». 10 اردیبهشت ماه.
-       خدمتی، ابوطالب(1384). «سیرۀ حضرت علی(ع) در مبارزه با فساد اداری». روش‌شناسی علوم انسانی، ش 45: 43-24.
-       دلشاد تهرانی، مصطفی(1395). دورۀ آموزشی روش‌شناسی در نهج‌البلاغه و متون اسلامی. تهران: پردیس دانشگاه علوم و حدیث.
-       فرج‌پور، مجید(1381). موانع توسعه؛ بررسی فقر، تبعیض و فساد. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
-       فرمهینی فراهانی، محسن و فاطمه اشرفی(1393). «اصول اخلاق حرفه‌ای در نهج‌البلاغه». پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، ش 1: 86-67.
-       کیا، فاطمه(1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و فساد اداری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور.
-       معدنچیان، ‌ابراهیم(1382). مبارزه با فساد اداری. تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره).
-       هرسی و بلانچارد(1382). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه قاسم کبیری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
-       Abolqasemi, M. & M. Ghahremani (2015). Fraud, Corruption and Administrative Health Laws and Regulations of the Islamic Republic of Iran. Fekrsazan Publications.
-       Abravesh, R. (2014). “Administrative Health Promotion Strategies in the Tradition of Imam Ali (AS)”. Journal of Supervision and Inspection, Issue 28.
-       Afzali, A. (2011). “Corruption and its Impact on Development: Causes, Consequences and Solutions Out”. Journal of International Law, International Journal of Legal Affairs of the President, the Twenty-Eighth year, No. 45: 235-264.
-       Ahmadi, M.R. (2005). Look at the Work Ethic and Corporate Culture with a Religious Approach. Tehran: Zamzam Guide Publishing.
-       Alatza's, S.H. (2006). “The Autonomous, the Universal and the Future of Sociology”. Current Sociology, 54(1): 7-23.
-       Alvani, S.M.; M. Eslam Panah & M. Azad (2016). “Examines the Relationship between Epistemological Beliefs with the Tendency of Managers to Fight Corruption”. Third Scientific Conference of the Findings of Modern Science and the Teaching of Entrepreneurial Management.
-       Amiri, A.N. (2015). Office of the Nahj al-Balagha. Qom: Institute of Science.
-       Azadnya, A.; M.H. Radmanesh, M. Vafaian & S. Soltani Gord Faramarzi (2013). Administrative and Social Psychology Health Investigation of Individual and Social Corruption. Niko Ravesh Publishing.
-       Delshad Tehrani, M. (2016). Nahj al-Balagheh Methodology and Training. Islamic Texts and Traditions Pardis of Tehran University.
-       Farajpour, M. (2002). Obstacles to Development; Poverty, Discrimination and Corruption. Tehran: Rassa Cultural Services.
-       Farmahini Farahani, M. & F. Ashrafi (2014). “Professional Ethics in Nahj al-Balagha”. Alavi Research, Institute for Humanities and Cultural Studies, Issue I: 67-86.
-       Hasani, A. & A.H. Shams (2012). “Study of Anti-Corruption Strategies Based on the Islamic Values”. Islam and Research Management Journal, Issue II, 1: 81-104.
-       Hersey and Blanchard (2003). Organizational Behavior Management. Translation Qasim Great. Tehran: Islamic Azad University.
-       Khamenei, S.A. (2001). “Eight Heads of State Substance Command of Forces on the Fight against Economic Corruption”. 10 May.
-       Khamenei, S.A. (2006). “Remarks in a Meeting with Economic Officials and those Involved in Implementation of Article 44 of the Constitution”. 30 February.
-       Khedmati, A. (2005). “Imam Ali (AS) Methods in the Fight against Corruption”. Journal of Social Sciences and Humanities, No. 45: 24-43.
-       Khulida, Kirana Yahya; Tan Fee Yean, Johanim Johari & Nur Ain Saad (2015). “The Perception of Gen Y on Organizational Culture, Religiosity and Corruption in Malaysian Public Organizations,International Accounting and Business Conference2015”. Procardia Economics and Finance, 31: 251-261.
-       Kia, F. (2010). The Relationship between Organizational Culture and Corruption. Master's Thesis. Payam Noor University, Faculty of Management and Accounting.
-       Madanchian, E. (2003). Combating Corruption. Tehran: Center of Imam Khomeini (RA).
-       Mbaku, J.M. (2008). “Corruption Clean ups in Africa: Lessons from Public Choice”. Journal of Asia and African Studies, 43: 427-456.
-       Moreno J. & H. Jennings (2005) “Statistics of Social Configurations”. Stoichiometry, 1: 342-74, (1937).
-       Scott, James (1972). Comparative Political Corruption. Prentice Hall, Inc.
-       Sutherland, E.H. (1949). White Collar Crime. New York: Dryden Press.
-       Tavakol, H. (2000). “Important Factors of Economic Misery”. Journal of Administrative Change, Issue 50.